Extrapolácie 2018: Informácie o informatike


Extrapolácie 2018: Informácie o informatike

V slovenských mestách sa každoročne organizuje podujatie Extrapolácie, pričom jedno z miest sa stáva hlavným mestom tohto podujatia. Hlavným mestom informatiky na Slovensku je tento rok mesto Žilina a je dominantné v prezentácii svojej vlastnej úrovne, svojich možností a schopností, ale aj svojich problémov. Organizuje prezentácie čo najširšieho počtu IT organizácií vo svojom meste a regióne. Podujatia sa zúčastňujú aj ostatné slovenské mestá. Ich zapojenie dokazuje celoslovenskú úroveň Extrapolácií. Pri tejto príležitosti vám prinášame rozhovor s Karolom Matiaškom, prorektorom Žilinskej univerzity v Žiline.

S. CIGÁŇOVÁ: Ako by ste charakterizovali podujatie Extrapolácie?

K. MATIAŠKO: Extrapolácie sú významným podujatím v oblasti IKT, ktoré sa od roku 2015 každoročne organizuje v slovenských mestách tak, že jedno z nich sa stane hlavným mestom. Hlavné mesto informatiky na Slovensku je dominantné v prezentácii svojej vlastnej úrovne, svojich možností a schopností, ale aj svojich problémov. Organizuje prezentácie čo najširšieho počtu IT organizácií vo svojom meste a regióne. Podujatia sa však zúčastňujú aj ostatné slovenské mestá, kde sú väzby na vzdelávanie, výskum a vývoj v oblasti informatiky. Ich zapojenie dokazuje celoslovenskú úroveň Extrapolácií.

S. C.: Čo je ich hlavným cieľom, sú aj prípadne ďalšie ciele?

K. MATIAŠKO: Hlavným cieľom extrapolácií je: prezentovať históriu slovenskej výpočtovej techniky, predstaviť súčasný stav výskumu, štúdia a produkcie v informatike a IT a hovoriť o víziách v blízkej budúcnosti; motivovať mladých ľudí k štúdiu a práci v oblasti IT; pokračovať vo vytvorenej tradícii odborných a vedecko-popularizačných podujatí na tému „Informatika – naša minulosť aj budúcnosť“; rozvíjať diskusie o informatike vo všetkých jej dimenziách a vplyvoch na spoločnosť.

S. C.: Akej téme je prioritne venovaný aktuálny ročník? A prečo?

K. MATIAŠKO: Žilinská univerzita v tomto roku oslavuje 65.výročie jej vzniku a súčasne je to 50. výročie začiatku výskumu a vývoja počítačov v Žiline.

60. roky boli rokmi kybernetiky a nástupu počítačov a naša univerzita bola jednou z prvých na Slovensku, kde bol počítač inštalovaný. Vedenie univerzity pochopilo, že budúcnosť vedy, výskumu a vzdelávania bude patriť novým technológiám. Ale pochopili, že aj riadenie podporných procesov bude potrebovať silnú infraštruktúru, ktorej jadro bude v počítačoch a s nimi súvisiacich technológiách. Reakciou na tento trend je zriadenie Výpočtového centra. Centrum bolo vybavené analógovými počítačmi MEDA a číslicovým počítačom ODRA 1013 a bolo samostatnou súčasťou Katedry matematiky a deskriptívnej geometrie. I keď zo začiatku sa uvažovalo najmä s použitím na vedecko-technické výpočty, ale nové periférne a pamäťové zariadenia – magnetické pásky, magnetické bubny a disky, tlačiarne, dierne štítky, ... – umožnili využívať počítače aj na spracovanie hromadných údajov. Vo výpočtovom centre bol v už v druhej polovici 60-tych rokov vytvorený programový systém pre „evidenciu priebehu štúdia poslucháčov“. Rozvojom používania počítača vznikla potreba inovácií a reorganizácie centra. V roku 1970 sa začal používať počítač ZPA600 a zároveň sa začala výučba programovania.

Odtiaľ bol len krok k tomu, aby v roku 1970 vznikla Katedra kybernetiky a Katedra matematických metód, zárodky vzniku študijných odborov z oblasti IKT. Rozvoj znalostí v oblasti riadenia, kybernetiky, automatizácie, komunikácií, informatiky – ich pestovanie na pracoviskách školy viedlo v roku 1990 k vzniku Fakulty riadenia a informatiky, ktorá bezpochyby patrí k nosným fakultám našej univerzity.

Rozvoj IKT v dnešnej dobe ovplyvňuje všetky vzdelávacie, vedecko-výskumné a podporné procesy na univerzite.

Ak sa pozrieme na najdôležitejšie procesy na univerzite, ktorým sú vzdelávanie a veda s výskumom, tak môžeme konštatovať, že univerzita vychováva na viacerých fakultách špičkových absolventov, ktorých vzdelanie je z oblasti IKT. Využívanie IKT technológií je súčasťou vzdelávacieho procesu v každom študijnom programe na našej univerzite.

Navyše po roku 1989 vzniklo najmä z pracovísk bývalého Výskumného ústavu výpočtovej techniky celý rad firiem, ktoré vyvíjali mnoho riešení na báze IKT a dodnes spolu s univerzitou vytvárajú prostredie, ktoré zabezpečuje rozvoj IKT technológií a ich nasadzovania do organizácií, priemyslu a pod.

S. C.: Aká je cieľová skupina, koho chcete týmto podujatím osloviť?

K. MATIAŠKO: Cieľovou skupinou je niekoľko kategórií, ktoré chceme osloviť a motivovať. Sú to najmä vedecko-výskumné pracoviská a firmy, ktoré sa venujú oblastiam súvisiacim s IKT; vysokoškolskí študenti, ktorým chceme prehĺbiť ich znalosti z IKT a zaujať ich pre prácu v moderných firmách a vedecko-výskumných organizáciách, kde IKT sú široko nasadzované a aplikované; stredoškolskí študenti a žiaci, ktorých chceme inšpirovať k štúdiu študijných programov, kde znalosti IKT im dávajú rozsiahle možnosti ich uplatnenia na trhu práce a upozorniť ich na kvalitu slovenského technicky orientovaného vysokého školstva a s ním súvisiacich možností vlastného rozvoja; verejnosť, ktorej chceme demonštrovať na prezentovaných výsledkoch výskumu a vývoja, že slovenské vysoké školy vychovávajú špičkových absolventov s výbornými znalosťami pre prax.

S. C.: Ktoré sú podľa vás naj... témy, ktoré by mohli zaujať najmä mladých ľudí?

K. MATIAŠKO: Tém, ktoré sú inšpiratívne pre mladých ľudí je viacero. Chceme im ukázať, aj hravou formou, že techniky a obzvlášť informatiky sa netreba báť. IKT sú dnes všade okolo nás, sú integrované pomaly do každého výrobku a preto je dôležité im prezentovať výsledky, ktoré sú dosiahnuté na univerzitách a veľmi často sa práve mnohí študenti podieľajú na výskume a riešeniach. Tým im chceme sprístupniť priestory univerzity a jej laboratóriá, aby videli aké vzrušujúce a zábavné je študovať témy, ktoré dnes hýbu svetom.

S. C.: Aký záujem o toto podujatie očakávate?

K. MATIAŠKO: Keďže sme pripravili program na pomerne dlhé obdobia septembra a októbra tohto roku, očakávame, že každá s kategórií záujemcov, o ktorej som hovoril predtým si nájde zaujímavé témy. Očakávame stovky záujemcov, ktorí sa rozptýlia po jednotlivých podujatiach.

S. C.: Bude mať pokračovanie aj budúci rok?

K. MATIAŠKO: Predpokladám, že táto nie dávno vzniknutá tradícia bude pokračovať, nakoľko naša spoločnosť potrebuje mať vysoko kvalifikovaných ľudí, ktorých treba inšpirovať pre štúdium a budúce zamestnanie u nás.

 

Rozhovor poskytol: Karolom Matiaškom prorektorom Žilinskej univerzity v Žiline.

Zhovárala sa: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Extrapolácie 2018

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Hore
Prechod VK na VND - jeseň
fotografická súťaž TVT 2019
kúpa časopisov jún 2016
Noc výskumníkov 2019
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2018
QUARK
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
Veda v Centre
TVT 2018 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Prvá bryndziareň na Slovensku vznikla v roku 1787 v Detve.
Zistite viac