Eva Miadoková

Eva Miadoková externá redaktorka

41 článkov

Prof. RNDr. Eva Miadoková, DrSc.
  • V rokoch 1963 – 1968 študovala na Prírodovedeckej fakulte UK kombináciu biológia – chémia, pričom od tretieho ročníka sa zamerala na odbor genetika.
  • Od roku 1969 je členkou Katedry genetiky PRIF UK, na ktorej pôsobila najprv ako interná doktorandka, docentka a od roku 2001 ako profesorka. Tiež pôsobila ako prodekanka pre zahraničné vzťahy PRIF UK.
  • Ako vedecko-pedagogická pracovníčka sa primárne špecializuje na genetickú toxikológiu. Viedla desiatky bakalárskych, magisterských a doktorandských prác.
  • V oblasti vedeckého výskumu sa venuje štúdiu molekulárnych mechanizmov účinku prírodných látok a ich antimutagénnym a karcinogénnym potenciálom.
  • So svojím vedeckým tímom publikovala desiatky vedeckých článkov vo významných zahraničných vedeckých časopisoch, na ktoré získala vyše 1000 citačných ohlasov.

Čo treba vedieť o vrodených poruchách metabolizmu

Na začiatku 20. storočia sa britský lekár a vysokoškolský profesor Archibald E. Garrod pokúsil skĺbiť poznatky dvoch vedeckých disciplín, a to genetiky...

| Eva Miadoková

Čo treba vedieť o zriedkavej geneticky podmienenej chorobe – progérii?

Starnutie je prirodzený proces každého človeka. V určitých prípadoch sa na nežnej tváričke bábätka môžu po ôsmych až desiatich mesiacoch od...

| Eva Miadoková

Viete kto objavil najpresnejší spôsob opravy genetickej informácie zapísanej v DNA známej ako CRISPR/Cas9?

Označenie CRISPR/Cas9 nie je žiadnym tajným kódom, ale názov pre novú, prevratnú metódu molekulárnej biológie a genetiky, pomocou ktorej možno veľmi...

| Eva Miadoková

Prečo hovoria genetici o dvoch tvárach selénu?

Selén (Selenium, Se) – stopový nekovový prvok s atómovým číslom 34 – je dôležitý pre zdravie človeka. Je súčasťou mnohých kľúčových...

| Eva Miadoková

Pohlavnosť z  aspektu vedeckých poznatkov

Problematika pohlavnej diferenciácie (t. j. vývojového procesu, ktorý v konečnom dôsledku spôsobuje podstatné  rozdiely medzi samčími a  samičími jedincami), mechanizmus determinácie (určovania) samčieho a samičieho pohlavia,...

| Eva Miadoková

Viete čo spôsobujú neviditeľní zabijaci nazývaní prióny ľuďom a zvieratám?

Prióny, t. j. infekčné bielkoviny, ktorých rozmery sú pod hranicou rozlišovacej schopnosti svetelného mikroskopu i napriek tomu, že nepatria medzi živé...

| Eva Miadoková

Sebecký gén – dôkaz skutočnosti, že nie je sebectvo ako sebectvo

Čo sa dozvedáme o sebectve z citátov známych osobností? „Sebectvo je jed každého priateľstva.“ (Honoré de Balzac) „Viac krutosti ako zloba napácha sebeckosť.“ (Rochefoucauld)  „Všetci sme...

| Eva Miadoková

Molekula RNA – najprv nedoceňovaná, neskôr konečne uznávaná

Ribonukleová kyselina (RNA – z angl. ribonucleic acid) bola v minulosti vedeckou obcou značne podceňovaná „vďaka“ tomu, že mnohé z jej funkcií...

| Eva Miadoková

Môže byť molekula života, t. j. DNA aj trojvláknová?

Pri všetkých známych bunkových formách života je genetická informácia uložená v dvojvláknovej molekule DNA. Výnimkou môžu byť niektoré nebunkové organizmy – vírusy,...

| Eva Miadoková

Až Nobelova cena odhalila verejnosti prínos Jacoba a Monoda pre genetiku

Poznaj históriu genetiky, lepšie sa v nej zorientuješ v súčasnosti a uplatníš v budúcnosti. Kedy sa začala písať história genetiky?...

| Eva Miadoková