Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

MikroRNA – kľúč k liečbe nádorov typu endometria

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: výskum; Pixabay.com /jarmoluk/

Karcinóm endometria patrí celosvetovo k najčastejším gynekologickým nádorom, pričom počet pacientok a úmrtnosť následkom tohto ochorenia každoročne stúpajú. Pri včasnej diagnostike však majú pacientky predovšetkým s endometrioidným typom nádoru veľmi priaznivú prognózu so 75%-ným prežitím. Uvádza to RNDr. Ivana Fridrichová, CSc. na margo riešenia projektu MikroRNA expresné profily na diskrimináciu endometrioidného a serózneho typu karcinómu endometria (Micro-RNA expression profiles for discrimination of endometrioid nd serous types of endometrial cancer).

„Tradičná klasifikácia karcinómov endometria založená na cytomorfologických kritériách, ktoré posudzuje patológ, rozlišuje dva základné typy. Častejší Typ I zahŕňa 70 – 80 % všetkých nádorov endometria. Ide o endometrioidný histologický typ, nádor je dobre alebo stredne diferencovaný a pacientky majú priaznivú prognózu. Zriedkavejší Typ II (10 – 20 %) je charakterizovaný seróznym histologickým typom a zaraďujeme k nemu aj viaceré zle diferencované fenotypy ako svetlobunkový, nízko diferencovaný endometroidný nádor endometria, tiež karcinosarkóm a nediferencovaný karcinóm. Tieto pacientky žiaľ nemajú priaznivú prognózu. Zásadný rozdiel medzi dvomi typmi je v liečbe. Pacientky s prvým typom nádoru sú liečené len adjuvantnou (podpornou) rádioterapiou, naproti tomu pacientky s druhým typom dostávajú pre organizmus náročnejšiu chemoterapiu,“ konštatovala odborníčka.

Pokračuje, že v súčasnosti platná WHO klasifikácia endometriálnych karcinómov podľa histologického typu neumožňuje popísať vlastnosti, ktoré vystihujú biologickú povahu nádoru, čo je problém predovšetkým pri nádoroch s nejednoznačnou morfológiou. „Vlastnosti nádoru sú podmienené molekulovými zmenami, preto je potrebná presnejšia molekulová klasifikácia a markery detailnejšie vystihujúce biologickú podstatu tohto karcinómu, čo môže byť užitočné pre stanovenie prognózy pacientky a výbere účinnejšej liečby.“ 

RNDr. Ivana Fridrichová, CSc. upozorňuje, že masívnym rozvojom technológií sa otvorili možnosti charakterizovať nádorové bunky na molekulárnej úrovni. „Doterajšie štúdie genetických zmien (v molekule DNA) a epigenetických zmien (zodpovedných za reguláciu expresie génov), konkrétne analýzy metylácie DNA, definovali rozdielne molekulové profily v histologických podtypoch a molekulárnych podskupinách, avšak kritériá pre exaktnejšiu klasifikáciu sa nenaplnili.“

Nedávno vedci zistili, že RNA molekuly s dĺžkou približne 22 nukleotidov, mikroRNA, sú schopné regulovať expresiu génov, čím riadia kľúčové biologické procesy v normálnych bunkách. „V nádorových bunkách je počet molekúl mikroRNA zmenený následkom rozsiahlych porúch v regulačných bunkových mechanizmoch, čo ovplyvňuje expresiu mnohých génov a následne vedie k nádorovým procesom. V posledných rokoch sa značná pozornosť sústreďuje na analýzu nádorovo-špecifických expresných profilov mikroRNA, ktoré reprezentujú nižší alebo vyšší počet mikroRNA v porovnaní so zdravými bunkami. Tieto profily sú však v endometriálnych karcinómoch málo preštudované.“

MikroRNA môžu podľa odborníčky nádorový proces buď iniciovať (onkogénny efekt) alebo potláčať (tumor supresorový efekt), tiež sú schopné ovplyvňovať metastatický rozsev a vznik nádorových kmeňových buniek, preto predstavujú novú triedu potenciálnych biomarkerov pre určenie diagnózy, voľbu vhodnej liečby alebo prognózy nádorového ochorenia.

Na Ústave experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV vedci prednedávnom zahájili projekt podporovaný MZ SR s názvom MikroRNA expresné profily na diskrimináciu endometrioidného a serózneho typu karcinómu endometria. „Idea projektu vzišla z potrieb klinického pracoviska a projekt bude realizovaný vďaka spolupráci ÚEO BMC SAV s našim dlhoročným partnerom – Onkologickým ústavom sv. Alžbety. V projekte ide o retrospektívnu štúdiu, v ktorej budeme analyzovať archivované nádorové tkanivá z parafínových bločkov u pacientok s rôznym typom endometriálneho karcinómu s cieľom identifikovať súbor takých mikroRNA, ktoré pomôžu jednoznačne odlíšiť dva najčastejšie typy, a to endometrioidný a serózny a tiež endometrioidné s vysokou a nízkou diferenciáciou nádorového tkaniva,“ uviedla RNDr. Ivana Fridrichová, CSc.

V štúdii budú analyzovať 84 kľúčových mikroRNA, ktoré ovplyvňujú transkripciu mnohých cieľových génov signálnych dráh zapojených v procesoch vzniku a progresie endometriálneho karcinómu, preto vedci očakávajú, že výsledky ich projektu prinesú nové poznatky o tumorigenéze endometria. „Tiež predpokladáme, že naše výsledky obohatia doterajšie poznatky o biologickej povahe tohto typu nádoru a napomôžu pri ich precíznejšej klasifikácii na molekulovej úrovni, čo môže byť využité pri výbere terapeutickej stratégie,“ doplnila odborníčka.

Projekt má realizačné obdobie 1. 12. 2018 – 31. 12. 2020.

 

Informácie poskytla: RNDr. Ivana Fridrichová, CSc., zodpovedná riešiteľka projektu

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /jarmoluk/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky