Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Biomedicínske centrum – najväčšie pracovisko SAV

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto

Biomedicínske centrum SAV (BMC) vzniklo 1. januára 2016 ako príspevková organizácia splynutím štyroch ústavov SAV – Ústavu experimentálnej endokrinológie, Ústavu experimentálnej onkológie, Ústavu klinického a translačného výskumu a Virologického ústavu. Je súčasťou Univerzitného vedeckého parku pre biomedicínu, ktorý bol otvorený 15. decembra 2015 v Bratislave na Patrónke.

Centrum je najväčším vedeckým pracoviskom SAV. Pracuje v ňom takmer 400 pracovníkov a študentov – doktorandov. Podľa predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka nezdružilo len uznávaných vedcov, ale zhromaždilo aj moderné prístroje. Tímy budú takto jednoduchšie pracovať na spoločných projektoch, mladí vedci získajú interdisciplinárnu výchovu.

Otvorenie BMCPodľa slov prof. RNDr. Silvie Pastorekovej, DrSc., ktorá bola poverená vedením BMC do prvých volieb riaditeľa, súčasní štyria partneri si už na začiatku jasne formulovali, prečo k sebe inklinujú: „Máme spoločné vedecké záujmy, špičkové výskumné tímy a silné osobnosti, každý ústav sa zaoberá určitým aspektom chorobných procesov, ktoré sa v ľudskom organizme vzájomne ovplyvňujú. Máme obrovský diapazón metodických postupov, čo nás navzájom môže veľmi obohatiť.“

Ich prepojenie má mimoriadny potenciál na vytvorenie moderného multidisciplinárneho výskumného programu s možnosťou lepšieho prenosu výsledkov do praxe. Navyše, na základe skúseností z celého sveta je vznik centier biomedicínskeho výskumu efektívny a progresívny krok.

Z návrhu organizačnej štruktúry, ktorá vznikla po dohode zainteresovaných ústavov, vyplýva, že na čele bude riaditeľ BMC. Riaditelia ústavov, ktoré s BMC splývajú, budú ako vedúci základných organizačných zložiek vedeckými riaditeľmi. V memorande, ako aj v ďalších dokumentoch sa podarilo zakotviť autonómiu ústavov, ktorú niektoré vedecké rady označili za dôležitú podmienku súhlasu so spojením. Bude sa prejavovať nielen v zachovaní názvov a znakov ústavov v označení organizačných zložiek, ale aj v rozhodovaní o vedeckých a personálnych otázkach.

Zhodli sa na spoločnom fungovaní v oblasti ekonomického, technicko-hospodárskeho a projektového manažmentu, hlavne s cieľom postupne znižovať administratívnu záťaž vedeckých pracovníkov a zefektívniť operatívu. „Chceme tiež vytvoriť centrálne zariadenia na výskum s využitím špeciálnej prístrojovej infraštruktúry a s účasťou našich expertov, ktorí ju vedia fundovane používať, čím rozšírime svoje experimentálne možnosti,“ povedala prof. Pastoreková.

Na otázku, či sa bude postupne smerovanie ústavov meniť tak, aby sa úplne zladili so zámermi BMC, prof. Silvia Pastoreková vysvetlila, že je to možné, ale všetci majú záujem, aby sa to stalo plynulo, prirodzene. S ohľadom na vedcov, ktorí sa venujú špecifickým výskumným témam. „Ideálne by bolo, aby sami dospeli k poznaniu, že zostať izolovaný nie je najlepší spôsob a že pripojiť sa k inému smeru môže pre nich otvoriť novú perspektívu,“ zdôrazňuje manažérka centra.

Podľa predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka, „koncentrujú sa tu špičkové vedecké tímy a verím, že sa pracovisko bude dosahovať špičkové výkony v európskom výskumnom priestore.“ Spojenie vedeckých síl má podľa neho ukázať, že slovenská spoločnosť dokáže z vedy profitovať. „Tým, že vedci budú na jednom mieste, skráti sa čas výskumu a liečba sa môže k pacientovi dostať rýchlejšie,“ vysvetlil. Navyše výskum onkologických, kardiovaskulárnych, endokrinných, metabolických a infekčných chorôb bude ešte kvalitnejší. Združenie ústavov s blízkym zameraním do jedného centra zredukuje náklady na ich chod.

Ako uviedla prof. Silvia Pastoreková, poverená vedením centra: „Fúzia štyroch ústavov nebola jednoduchá, no výrazne zvyšuje potenciál a kvalitu výskumu, ako aj konkurencieschopnosť centra v medzinárodnom priestore. O to viac, že 21. storočie potvrdzuje spolupôsobenie chorôb na zdravie populácie a ich komplexnejší a efektívnejší výskum v podobe využitia potenciálu štyroch ústavov posilní využitie poznatkov v prospech pacientov aj celej spoločnosti.“

Slávnostné otvorenie Biomedicínskeho centra SAV sa uskutočnilo 19. 1. 2016 v aule Slovenskej akadémie vied v Bratislave.

 

Spracovala: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj:

Správy SAV č. 6/2015

Aktuality SAV, 19. 1. 2016

Foto:

ilustračné foto: www.pixabay.com

Aktuality SAV, 19. 1. 2016

Uverejnila: ZČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky