Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

JANPA ako spoločná európska aktivita na zastavenie nadváhy u mládeže

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok: Infografika z plagátu o spoločnej aktivite EÚ o projekte JANPA

Vo všetkých členských štátoch Európskej únie je obzvlášť znepokojivý vysoký stupeň nadváhy a obezity u detí a mladých ľudí. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) oznámila, že v EÚ v roku 2010 asi 1 z 3 detí vo veku 6 – 9 rokov malo nadváhu alebo bolo obézne, čo je prudký nárast v prevalencii, napriek početným iniciatívam na národnej a regionálnej úrovni. Nadhmotnosť a obezita u detí a mladých ľudí si zaslúži byť uprednostnená v zdravotnej agende členských štátov a  tento problém sa musí riešiť v kontexte EÚ.

Reálny stav

Fyzická inaktivita a nesprávna výživa od narodenia (a dokonca aj počas intrauterinného vývoja) sú dôležité determinanty vedúce k nadváhe a obezite. Sú tiež nezávisle asociované s rôznymi rizikovými faktormi neprenosných ochorení, ktoré ovplyvňujú mnoho Európanov (napr. kardiovaskulárne ochorenia, diabetes mellitus 2. typu, určité rakovinové a muskuloskeletálne ochorenia). Ďalej, nadváha a obezita môžu tiež mať škodlivé psychologické a sociálne následky v neskoršom živote.
Nadváha a obezita sú tiež ekonomickým bremenom pre národné zdravotné systémy, takmer 7 %  EÚ zdravotných rozpočtov sa minie každý rok na ochorenia priamo spojené s obezitou,  vznikajú tiež ďalšie nepriame náklady súvisiace so stratou produktivity v dôsledku zdravotných problémov a predčasnej úmrtnosti.   

Akčný plán EÚ

Nadhmotnosť a obezita u detí a mladých ľudí bolo hlavnou témou Írskeho predsedníctva neformálneho stretnutia ministrov zdravotníctva EÚ v Dubline ešte v marci 2013. Po tomto stretnutí ministri zdravotníctva EÚ vyhlásili záväzok podpory zdravia a prevencie neprenosných chorôb a dohodli sa na zviditeľnení týchto otázok na všetkých úrovniach.

Rozsiahly konsenzus medzi ministrami spočíval v tom, že nadhmotnosť a obezita u detí a mladých ľudí si zaslúži byť uprednostnená v zdravotnej agende členských štátov a že tento problém sa musí riešiť v kontexte EÚ. Komisia podporila návrh Írskeho predsedníctva ku splnomocneniu EÚ Skupiny na vysokej úrovni pre výživu a telesnú aktivitu vypracovať akčný plán k problematike nadváhy a obezity u detí a mladých ľudí. Tento akčný plán bude hrať ústrednú úlohu pri implementácii stratégie EÚ pre Európu v oblasti výživy, nadhmotnosti a s obezitou súvisiacimi zdravotnými problémami.

Na oboch – národnej a európskej úrovni bolo uznané, že medzirezortné aktivity sú potrebné pre zastavenie globálneho nárastu nadhmotnosti a obezity naprieč všetkých vekových skupín. Zapojenie sa vlády, celej spoločnosti, prístupy zdravia vo všetkých politikách, sú rozhodujúce a sú zvýraznené vo WHO Viedenskej deklarácii výživy a neprenosných ochorení v kontexte Zdravia 2020.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sa ako jediný riešiteľ zo Slovenskej republiky zapojil do Európskej spoločnej aktivity venovanej výžive a fyzickej aktivite (ďalej len JANPA), ktorej cieľom je zastaviť nárast nadváhy a obezity u detí a adolescentov do roku 2020. Do európskeho projektu je zapojených 26 krajín (25 členských štátov EÚ a Nórsko) čo umožní:

  • odhadnúť a predpovedať ekonomické náklady nadváhy a obezity
  • zlepšiť implementáciu integrovaných intervencií na podporu zdravej výživy a fyzickej aktivity pre tehotné ženy a rodiny s malými deťmi
  • prispieť k zdravším prostrediam v škôlkach a školách
  • zlepšiť využívanie výživových informácií o potravinách autoritami verejného zdravia, zúčastnenými stranami a rodinami.

Ilustračný obrázok:JANPA

Čo je vlastne JANPA?

JANPA je spoločná aktivita naprieč Európou venovaná výžive a fyzickej aktivite. Hlavným cieľom JANPA je prispieť k zastaveniu nárastu nadváhy a obezity u detí a adolescentov v členských štátoch EÚ do roku 2020. JANPA sa zameriava na špecifické faktory, ktoré prispejú k politikám výživy a fyzickej aktivity pre rodiny so zameraním sa na detstvo a dospievanie.

JANPA sa začala 1. septembra 2015 a bude trvať 27 mesiacov. Lídrom projektu je Francúzska agentúra pre potraviny, environmentálne zdravie, pracovné lekárstvo a bezpečnosť a je financovaná z Programu EÚ pre oblasť Zdravie (2014 – 2020). Oficiálne verejné predstavenie projektu sa uskutočnilo dňa 28. septembra 2015 a prvé stretnutie partnerov projektu sa konalo v dňoch 29. – 30. septembra 2015 v Luxemburgu. JANPA bude trvať 27 mesiacov t. j. do konca novembra 2017.

ÚVZ SR je konkrétne zapojený do oblasti projektu, ktorá sa týka výživových informácií v kontexte označovania potravín a využívania týchto informácií zo strany spotrebiteľov, rodín, tvorcov politík, ako aj ostatných zúčastnených strán, ako aj do oblasti projektu zameranej na budovanie zdravšieho prostredia v školách a škôlkach, s cieľom boja s obezitou a nadváhou. ÚVZ SR teda participuje na riešení 2 odborných pracovných balíkov a 3 všeobecných pracovných balíkoch projektu.

Aby sa dosiahli ciele je JANPA organizovaná do 7 pracovných balíčkov:

Ilustračný obrázok o organizovaní projektu JANPA do 7 pracovných balíkov

Priebežné informácie o projekte, novinky ako aj ďalšie komunikačné nástroje projektu sú dostupné na oficiálnej webovej stránke projektu: www.janpa.eu.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

EÚ Akčný plán detskej obezity 2014 – 2020

JANPA project

JANPA – ÚVZSR

Infografika: Leták

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky