Vedci z Univerzity Komenského a Viedenskej univerzity chcú zvýšiť povedomie seniorov o zdravom životnom štýle

23. jún. 2019 • Zdravotné vedy

Vedci z Univerzity Komenského a Viedenskej univerzity chcú zvýšiť povedomie seniorov o zdravom životnom štýle

Zdravý životný štýl vrátane stravy a fyzickej aktivity prispievajú k výraznému zníženiu chronických ochorení a k zvýšeniu kvality života vrátane duševného zdravia. Neustály nárast strednej dĺžky života v strednej Európe, sprevádzaný chorobami spojenými s vekom, predstavuje spoločensko-ekonomickú výzvu, ktorá bude v budúcnosti predstavovať pre zdravotníctvo značnú finančnú záťaž.

Vedci z Univerzity Komenského a Viedenskej univerzity chcú preto zvýšiť povedomie seniorov o zdravom životnom štýle. Projekt Nutriaging bude skúmať markery starnutia a vplyv nutrientov, ako aj fyzickej aktivity na zdravie seniorov.

Riešiteľský tím z Univerzity Komenského a Viedenskej univerzity
Riešiteľský tím z Univerzity Komenského a Viedenskej univerzity

Je nutné zvýšiť povedomie seniorov a budúcich seniorov o výžive a strave, a rovnako tak aj odborného personálu a všetkých ľudí, ktorí seniorov podporujú v ich životnej situácii,“ hovorí zodpovedná riešiteľka projektu za slovenskú stranu Jana Muchová z Univerzity Komenského.

Projekt Výživa a zdravé starnutie (Nutriaging) Ústavu lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK a Ústavu vedy o výžive Viedenskej univerzity je financovaný z grantu EÚ z programu Cezhraničnej spolupráce SR-AT, INTERREG V-A.

Partneri projektu

O projekte: Výživa a zdravé starnutie NutriAging

Neustály nárast strednej dĺžky života v strednej Európe, sprevádzaný chorobami spojenými s vekom predstavuje spoločensko-ekonomickú výzvu, ktorá bude v budúcnosti predstavovať pre zdravotníctvo značnú finančnú záťaž.

Zvlášť cezhraničný región medzi Viedňou a Bratislavou je charakteristický najvyšším výskytom ochorení ako je diabetes, demencia, rakovina alebo kardiovaskulárne ochorenia. Priemerná dĺžka života na Slovensku je 73,2 rokov (muži) /80 rokov (ženy) (SO SR, 2014) a v Rakúsku 78,0 rokov (muži) /83,3 rokov (ženy) (Statistik Austria, 2015). Obyvatelia SR sú lídrami v najkratšom zdravom životnom štýle v EÚ. Príčiny sú rôzne, ale za hlavné môžeme pokladať nedostatok investícií do zdravotníctva, nevhodné stravovacie návyky, ako aj nevhodný životný štýl.

Zdravý životný štýl, vrátane stravy a fyzickej aktivity, prispievajú k výraznému zníženiu chronických ochorení a k zvýšeniu kvality života, vrátane duševného zdravia. Zistilo sa, že najmä niektoré živiny (vitamín D, bielkoviny, omega-3 mastné kyseliny) sa v strave seniorov vyskytujú v znížených množstvách. Okrem toho je vhodná strava v geriatrickej starostlivosti a inštitúciách pre seniorov veľmi často zanedbávaná a nevenuje sa jej dostatočná pozornosť, hoci jej dôležitosť je vedecky podložená.

Preto je nutné zvýšiť povedomie seniorov a budúcich seniorov o výžive a strave a rovnako tak aj všetkých ľudí, ktorí seniorov podporujú v ich životnej situácii.

Ciele projektu

Výsledkom projektu Výživa a zdravé starnutie (Nutriaging) bude vybudovanie dvoch nových laboratórií so špičkovým prístrojovým vybavením na definovanie markerov starnutia, pomocou ktorých sa bude monitorovať vplyv niektorých nutrientov (proteínov, vitamínu D a omega-3 mastných kyselín), ako aj fyzickej aktivity na zdravie seniorov. V spolupráci s partnermi z Viedenskej univerzity sa budú stanovovať markery starnutia na viacerých úrovniach – na úrovni experimentálnych modelov a na humánnej úrovni.

 „Doteraz sme prebudovali dve laboratóriá a zakúpili dva nové prístroje. Hľadáme vhodné markery starnutia najprv na molekulovej úrovni (bunkové kultúry), na orgánovej úrovni (animálne experimenty) a pripravujeme humánnu štúdiu s podávaním omega-3 mastných kyselín,“ opisuje výskum Jana Muchová. Vo Viedni rozbiehajú druhú humánnu štúdiu. V prvej štúdii sledovali vplyv konzumácie proteínov v kombinácii s fyzickým cvičením na zdravotný stav seniorov a v súčasnosti sa realizuje štúdia vplyvu vitamínu D a fyzickej aktivity na vybrané markery starnutia.

Projekt by mal pomôcť najmä seniorom, ale aj profesionálnemu personálu (lekári, fyzioterapeuti, ošetrovatelia) v uplatňovaní nových poznatkov o vplyve životného štýlu v praxi. Riziká spojené s nezdravým starnutím sa snažia eliminovať najmä zavedením poznatkov do sylabov budúcich lekárov, odborníkov na výživu, fyzioterapeutov, geriatrov a lekárov prvého kontaktu. Výstupmi budú aj návody na „zdravé starnutie“, letáky, príručky a prednášky.

 

Informácie poskytla: Lenka Miller, hovorkyňa Univerzity Komenského v Bratislave a stránka projektu NutriAging

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

 

 

Súvisiace:

Hore
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
Prechod VK na VND - jeseň
fotografická súťaž TVT 2019
Veda v Centre
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
TVT 2018 články
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Netopiere predstavujú dôležitú súčasť ekosystémov tejto planéty.
Zistite viac