Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Okrúhly stôl PopVaT Day 2015

VEDA NA DOSAH

Okrúhly stôl PopVaT Day 2015 sa konal vo štvrtok 12. novembra 2015. Podujatie je súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015.

Stretnutie PoPVaT day 2015. Zdroj: CVTI SR

Stretnutie PoPVaT Day 2015. Foto: Alena Oravcová, CVTI SR

Prezentácia projektov a aktivít v oblasti vedy a techniky, popularizácie vedy a techniky spojené s diskusiou pri okrúhlom stole, bolo obsahom aj tohtoročného podujatia PoP VaT Day 2015.

Podujatie pripravilo Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR. Na úvod moderátorka PhDr. Zuzana Hajdu privítala prítomných a riaditeľku Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky  pri CVTI SR pani Mgr. Andreu Putalovú.

Myšlienkou série stretnutí PopVaT Day je výmena skúseností v oblasti popularizácie vedy a techniky. Zástupcovia inštitúcií a organizácií, ktoré sa venujú vede a technike si mohli  na týchto stretnutiach vymieňať informácie a skúsenosti.

Tento rok sa konal Okrúhly stôl Pop VaT Day 2015 počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015.  Podujatie prebiehalo v komornejšej atmosfére, za okrúhlym stolom. V neformálnom prostredí každý zo zúčastnených mal priestor na predstavenie svojej inštitúcie a svojej práce. Doterajšie získané skúsenosti v oblasti popularizácie vedy a techniky môžu pomôcť každému zo zúčastnených a ponúknuť im nové možnosti na rozšírenie svojej práce. Súčasťou programu bolo predstavenie myšlienky vybudovania virtuálnej siete popularizátorov vedy a techniky.

PoPVAT DAY 2015V minulom období bola realizovaná Odborná konferencia PopVaT Day 2014 a Workshop PopVaT I.  – Popularizácia a komunikácia vo vede a dnešným podujatím sa nadviazalo na predchádzajúce aktivity.

Pozvaní boli  popularizátori vedy z rôznych inštitúcií, vysokých škôl či neziskových organizácií venujúcich sa danej problematike. Prišli zástupcovia UKF v Nitre, NPPC – Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra;  Slovenskej technickej univerzity; AISIS, o. s. z Čiech;  science.sk; Slovenskej akadémie vied; SOVVA, o. z.; Ekonomickej univerzity v Bratislave; Vedeckej hračky, o. z.; Technickej univerzity vo Zvolene; NPPC a iní.PoPVAT DAY 2015

Na dnešnom podujatí sa účastníci zamerali  na efektívne nástroje na propagáciu vedy a techniky,  informovali sa navzájom, aké najčastejšie nástroje používajú inštitúcie, ktoré tu boli zastúpené. Zároveň bola poskytnutá jednotlivým zástupcom inštitúcií aj  možnosť krátkej prezentácie, o ktorú  požiadali pri registrácii na toto podujatie. CVTI SR zastupovala  svojou prezentáciou    Mgr. Zuzana Čeplíková  z Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

V závere podujatia vyzvala riaditeľka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky  pri CVTI SR pani Mgr. Andrea Putalová prítomných, aby v určenom termíne zaslali námety a pripomienky, ktoré by pomohli vytvoriť určitú spoločnú koncepciu popularizácie  na ďalšie obdobie.

 

Mária Izakovičová

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky