Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Unikátny monitorovací a strážny systém vyvinuli na Žilinskej univerzite

VEDA NA DOSAH

Systém pre detekciu obsadenosti parkovacích miest

O skutočne prísne stráženom areáli možno hovoriť v prípade Žilinskej univerzity v Žiline. Tamojší vedci vyvinuli  v laboratóriu systém slúžiaci na aplikačný výskum riadenia statickej dopravy a monitorovania pohybu osôb v zónach so zvýšenou ochranou.

„V areáli Žilinskej univerzity máme systém, ktorý slúži primárne na overovania navrhnutých aplikácií a algoritmov, ktoré sa neskôr môžu nasadiť a využívať, ako komerčné riešenie pre spolupracujúce firmy,“ povedal výskumný pracovník laboratória Ing. Rastislav Pirník, PhD.

Systém pozostáva z takých komponentov ako kamerový systém, pričom kamera je umiestnená priamo v areáli univerzity, riadiaci systém parkoviska, systém zabezpečení verejných plôch, systém pre detekciu obsadenosti parkovacích miest a v neposlednom rade informačný systém pre vodičov a návštevníkov univerzity.

Aktuálne sa finalizuje riešenie systému, ktorý bude slúžiť na dohľad nad vozidlami v systémoch statickej dopravy, ktorého riešenie autori uplatnili v zmysle zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (patentový zákon).

„Momentálne na predmetnej technológií pracujú pod mojim vedením dvaja diplomanti, ktorí využívajú technológiu kamier na výskumno-aplikačnej úrovni. Diplomová práca Ing. Petra Bakšu s názvom ,Dohľad nad vozidlami v systémoch statickej dopravy´ bola ocenená v roku 2016 cenou firmy Scheid & Bachmann AWARD,“ doplnil Ing. Rastislav Pirník, PhD.

Riadiaci systém parkoviska

V rámci Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline prebieha aktivita Technológia pre výskum a vývoj riadiacich systémov pre inteligentné parkoviská. Vychádza sa pri nej z aktuálnych trendov využívania moderných technológií a informačných prostriedkov. Predpokladá sa používanie komunikačných prostriedkov pripojených k internetu. Cieľom je vytvorenie inteligentného mesta a s tým spojeného inteligentného parkovania, parkoviska.

Na overenie všetkého potrebného tak slúžia priestory univerzitného campusu, v ktorom bol navrhnutý koncept inteligentného parkovacieho systému. Svojou funkcionalitou má priniesť nadstavbu existujúcemu závorovému parkovaciemu systému. Uvedený koncept umožní v reálnych podmienkach testovať rozšírenie služieb ponúkaných na rozsiahlych parkoviskách s využitím informácií získaných automatizovaným spracovaním obrazu kamier. Systém monitorovania a stráženia dopravných prostriedkov na odstavných plochách vychádza z topológie, kde sa výpočtové algoritmy spracovávajú na servery a mobilné zariadenie slúži len na nastavenie oblasti stráženia, spustenie, zrušenie a na upovedomenie užívateľa v prípade alarmu. Komunikácia medzi jednotlivými prvkami systému je sprostredkovaná externým komunikačným kanálom (internet, intranet).

Systém pomocou kamier a vyhodnocovacieho softvéru analyzuje situáciu na danom parkovacom mieste a v prípade nepovoleného manipulovania s automobilom upozorní oprávneného používateľa automobilu o tejto skutočnosti.

Ako vlastne celý systém pracuje?

V aplikácii si používateľ po pripojení k obrazu z kamery nájde svoje vozidlo. Voľbou „Nastaviť región“ sa umožní v obraze zvoliť časť vozidla, ktorú softvér použije na výpočet referenčnej masky.Kamerový systém Tento proces prebieha na základe porovnávania farebnej informácie užívateľom zvolenej vzorky vozidla a okolia. V prípade nesprávne nastavenej tolerancie sa vyznačí oblasť, ktorá nezodpovedá iba vozidlu.

Po automatickom vykreslení regiónu stráženia je možné voľbou „Nastaviť masku“, tento región zvoliť ako strážený, t. j. softvér vyhodnocuje zmeny v pixloch zvoleného regiónu. Počas stráženia sa vyhodnocuje pohyb ako vozidiel, tak aj osôb, nakoľko práve osoby môžu vozidlo neoprávnene použiť. Nastavením masky (presných obrysov vozidla) sa eliminuje väčšina falošných poplachov spôsobených pohybom v okolí. Stráženie je možné nastaviť v dvoch úrovniach: základné, kedy sa alarm spustí v prípade pohybu vozidla (nastane pohyb väčšiny strážených pixelov) a citlivé – alarm sa spustí v prípade dlhodobejšieho zaznamenania pohybu osoby v okolí stráženého vozidla. Pokiaľ dôjde k pohybu vozidla v režime stráženia, softvér o tom upovedomí užívateľa. Buď formou zmeny farby informačného bloku alebo v reálne nasadenom systéme to môže byť zvukový signál na mobilnom zariadení, SMS a pod.

Po ukončení testovania úspešnosti správneho vyhodnotenia vzniknutých situácií budú algoritmy využité na tvorbu komplexného softvéru, ktorý bude v základe využívať dostupnú kamerovú infraštruktúru nainštalovanú v campuse Žilinskej univerzity. Softvér bude optimalizovaný pre použitie pod ďalšími operačnými systémami (hlavne Android) a komunikácia medzi serverom a jednotlivými užívateľskými zariadeniami bude šifrovaná.

Vývoj tohto systému umožňujúceho monitorovanie a stráženie dopravných prostriedkov na odstavných plochách spadá pod aktivity Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline. Ide o unikátne výskumné pracovisko na medzinárodnej úrovni. Budovy s 15-timi špičkovými laboratóriami boli otvorené v decembri 2015. Vytvorilo sa tak 120 – 140 nových pracovných miest a podporuje sa rozvoj a konkurencieschopnosť regiónu.

Strategickým cieľom projektu Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline je vybudovanie excelentného univerzitného vedeckého parku s medzinárodne porovnateľnými výstupmi v oblasti výskumu a vývoja a s dôrazom na hospodársky rast a rozvoj regiónu.

Špecifické ciele projektu Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline sú:
• zvyšovanie inovačnej kultúry, rozsiahla podpora aplikovaného výskumu a transferu poznatkov do praxe a podpora regionálneho znalostného a inovačného rozvoja,
• vybudovanie fyzickej infraštruktúry vedeckého parku ako jednotného technologického celku,
• realizácia špičkového výskumu a vývoja v oblasti inteligentných dopravných a výrobných systémov.

Univerzitný vedecký park sa orientuje na vedecký prístup k riešeniu problémov aplikovaných v praxi, s cieľom využívať a integrovať znalosti a skúsenosti vedcov a odborníkov z praxe.

 

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Ing. Filip Škultéty, PhD., lektor Katedry leteckej dopravy Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline

Uverejnil: MZ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky