Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Inteligentné mestá a regióny nie sú len hudbou budúcnosti

VEDA NA DOSAH

Inteligentné mestá a regióny nie sú len hudbou budúcnosti

Predstavte si, že nielen telefóny či autá, ale aj celé mestá a regióny môžu mať prívlastok inteligentné. Ide o také kompletné územné celky, ktoré vhodným spôsobom využívajú moderné technológie tak, aby dochádzalo k synergickým efektom medzi rôznymi odvetviami, ako napríklad doprava, logistika, bezpečnosť, energetika, správa budov, atď. s ohľadom na energetickú náročnosť a kvalitu života obyvateľov v danom meste či regióne.

Využívané sú rôzne aplikácie, ktoré môžu byť napríklad cieľové a druhové. Cieľové aplikácie sa snažia optimalizovať energetickú spotrebu, zlepšiť čistotu ovzdušia, znížiť hlukovú záťaž, regulovať dopravu atď. Druhové aplikácie, naopak, podporujú genetický kód daného územného celku, t. j. jeho vlastnú historickú, kultúrnu, ekologickú či estetickú podstatu. Foto z prednášky "Koncept inteligentných miest a regiónov (Smart city and smart region)"

Koncept inteligentných miest a regiónov (Smart City, Smart Region) sa rieši na pôde Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB). Požívateľmi inteligentných miest sú podľa tohto konceptu občania, ktorí interagujú s rôznymi druhmi inteligentných systémov. Tie minimalizujú použité zdroje a zvyšujú efektivitu mestských infraštruktúr.

Ako bolo uvedené počas nedávnych univerzitných prednášok na túto tému,  spájanie sa miest, univerzít a firiem do klastrov riešiacich problematiku inteligentných miest je už aj realitou Slovenska. Nové technológie ponúkajú možnosti, ktoré umožňujú pozitívne zmeniť kvalitu života človeka v mestách. Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c. na margo otázky, aký význam má slovo Smart v prezentovanej problematike, uviedol, že ide o prepojenie technológií s ľudskou spoločnosťou tak, aby človeku slúžila.

Význam slova „smart“ je tak možné vnímať vo vyváženej väzbe medzi človekom a technickými systémami. Inteligentné riešenia musia robiť mestá viac humánnymi a nie len technologicky pokročilými. Okolo problematiky inteligentných miest prirodzene vznikajú interdisciplinárne tímy, ktoré v sebe zahŕňajú tak aj odborníkov z humanitných a ďalších vied.

Odborníci sa zhodli na tom, že konkrétne príklady zo sveta dokumentovali skutočnosť, že nejde len o problematiku z prostredia sci-fi, ale že existujú vo svete konkrétne projekty a riešenia. Trend vo svete ukazuje, že väčšina svetovej populácie žije v mestách. Preto problematika inteligentných miest predstavuje vysoko aktuálnu oblasť výskumu a vývoja, ktorá je napríklad jednou z tém programu Horizont 2020.

Fakulta prírodných vied UMB sa snaží zachytiť tento trend a ponúknuť tému inteligentných miest, ako jednu z oblastí výskumu, Foto z prednášky "Koncept inteligentných miest a regiónov (Smart city and smart region)"v ktorej môžu navzájom spolupracovať a rovnako výrazne prispievať svojim vedeckovýskumným zameraním všetky pracoviská univerzity. Na druhej strane je tu priestor pre mestá definovať vlastné potreby, na ktoré je možné odpovedať modernými technologickými riešeniami. Navyše spolupráca s mestami a firmami v regióne napomôže transferu poznatkov do praxe – budovaniu toho, čo naznačuje zvolený slogan: „Smart university in smart city“.

V Týždni vedy a techniky prebehlo na Fakulte prírodných vied UMB, okrem Dňa otvorených dverí, niekoľko desiatok zaujímavých a kvalitných podujatí, akými boli výstavy, prednášky, semináre, ukážky pokusov v laboratóriách, atď. Významnou udalosťou týždňa bola práve prednáška prof. Dr. Ing. Miroslava Svíteka, dr. h. c., dekana Fakulty dopravní ČVUT v Prahe, ktorý zároveň pôsobí na Katedre informatiky FPV UMB, na tému Koncept inteligentných miest a regiónov (Smart city and smart region), ktorá sa konala 10. novembra 2016.

Prednáška, ktorá bola na pôde FPV UMB, sa zúčastnili pozvaní hostia, zástupcovia spolupracujúcich firiem a záujemcovia z radov vyučujúcich, vedcov, študentov, a to nielen z UMB. Po prednáške sa stretli pri okrúhlom stole s prednášajúcim rektor UMB doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., prorektor UMB Ing. Marek Drémal, PhD., primátorka Banskej Štiavnice Mgr. Nadežda Babiaková, dekanka FPV UMB doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD., s prodekanmi, poverený riaditeľ UAKOM-u UMB Mgr. Jozef Siláči. Všetci zúčastnení prejavili záujem spolupracovať a rozvíjať spoločne túto tému.

 

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD., prodekan pre medzinárodnú spoluprácu FPV UMB; Pixabay.com

Uverejnil: MZ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky