Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Inovácie v oblasti dosiek pre suchú výstavbu

VEDA NA DOSAH

inovatívna doska

Stavebníctvo v súčasnosti inklinuje v čoraz väčšej miere so svojimi riešeniami na moderné metódy výstavby, moderné technologické postupy či moderné inovatívne materiály. Hlavným dôvodom tejto činnosti je okrem iného aj splnenie rastúcich požiadaviek samotného stavebníka. Uvádza to Bc. Dávid Slavkovský, Ústav Technológie a Manažmentu v Stavebníctve, Stavebná fakulta, Technická univerzita v Košiciach vo svojej diplomovej práci Inovácie v oblasti dosiek pre suchú výstavbu.

Bc. Dávid Slavkovský pokračuje: „Aby sme mohli materiál považovať za inovatívny a moderný, musí vyhovovať požiadavkám dnešnej doby. Keďže nároky na stavebné materiály stúpajú, je potrebné používať také materiály, ktoré sú schopné tieto požiadavky zabezpečiť. Veľká časť stavebných materiálov je mnohokrát zameraná na účelné použitie. Preto nielen z praktického, ale aj z technického či technologického hľadiska, dokonca aj z hľadiska environmentálneho a ekologického je vhodné používať taký materiál, ktorý dokáže naraz zabezpečiť čo najviac požiadaviek na jeho využitie.“

V súčasnosti je podľa neho takýmto materiálom inovatívna doska so zabudovaným infračerveným vykurovaním na základe úžitkového vzoru č. 42-2016. „Jej využitie má čoraz väčší potenciál a svoje uplatnenie nachádza v oblasti suchej výstavby.“

Táto diplomová práca sa zaradila medzi najlepšie študentské práce za akademický rok 2017/18 Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, študijný program: Technológia a manažment v stavebníctve. Vedúcou diplomovej práce je prof. Ing. Mária Kozlovská, PhD., ako konzultant diplomovej práce pôsobí Ing. Dominik Dubecký.

Experiment pozostával z nasledovných fáz: dodanie materiálu (OSB, MgO, sadrokartón…) a meracích zariadení, vyhotovenie skúšobných vzoriek, vykonávanie skúšok pre stanovenie vybraných tepelno-technických parametrov na základe schémy usporiadania meracích prvkov a tiež analyzovanie a vyhodnotenie experimentálnej činnosti.

Cieľom projektu bolo experimentálne overiť možnosti usporiadania vrstiev inovatívnej dosky so zabudovaným infračerveným vykurovaním, ďalej preskúmať vybrané tepelno-technické parametre inovatívnej dosky so zabudovaným infračerveným vykurovaním a tiež preverenie účinnosti infračervenej fólie.

„Spoločné porovnanie troch konštrukčných dosiek (OSB, sadrokartón, MgO) vyhrievaných infračervenou vykurovacou fóliou preukázalo, že najvyšší výkon je dosiahnuteľný s použitím MgO dosky a najnižší výkon má práve OSB doska, pre jej najnižšiu tepelnú vodivosť. Z toho vyplýva, že MgO doska bude použitá ako krycia vrstva inovatívnej dosky, pretože je schopná poskytovať sálavé teplo prostrediu s najvyšším výkonom,“ uviedol autor práce. 

inovatívna doskaÚlohou experimentálnej prípravy inovatívnej dosky na základe úžitkového vzoru č. 42-2016 nebolo podľa neho vytvoriť dosku pripravenú pre sériovú výrobu, pretože pre dosiahnutie takejto dosky je potrebný ďalší výskum. „Úlohou bolo poukázať na možnosti a perspektívu výroby takejto dosky v oblasti suchej výstavby, ktorá prináša množstvo výhod. Pre naplnenie cieľov tejto diplomovej práce sme preskúmali tepelný tok inovatívnej dosky. Došli sme k záveru, že s celkovým priemerom nameraných hodnôt 123,21W/m2 ide o zaujímavú prefabrikovanú dosku doplnenú o vykurovaciu funkciu, ktorá má za cieľ šetriť náklady a čas svojou nízkou prácnosťou, bez nutnosti vykonávania mnohých čiastkových procesov k dosiahnutiu podobného výsledku.“

Keďže v experimente bola použitá infra-vykurovacia fólia s výkonom 130W/m2 a realizátori projektu namerali len 123,21W/m2, predpokladali, že teplo prenesené do inovatívnej dosky sa „nestratilo“, ale rozkladalo sa do oboch vrstiev OSB a MgO dosiek a vyžarovalo teplo do všetkých smerov, pričom snímačmi bol zachytený len tepelný tok vrchnou krycou MgO vrstvou.

„Inovatívnu dosku so zabudovaným infra – červeným vykurovaním môžeme považovať za modernú a inovatívnu dosku suchej výstavby. Spojenie jednotlivých vlastností dosky do jedného funkčného celku prináša so sebou množstvo výhod a otvára tak široký priestor pre využívanie tohto výrobku v stavebníctve. Z tohto dôvodu boli v tejto práci analyzované informácie o danej problematike a potrebe inovácií v stavebníctve,“ konštatuje autor práce.

Sumarizuje, že v prvej časti diplomovej práce boli priblížené dôvody vzniku a vývoja inovatívnej dosky cez jej využitie a aktuálnu rozvíjajúcu sa suchú výstavbu. „Aby bolo možné správne a opodstatnene vyhotoviť inovatívnu dosku, boli analyzované štandardné konštrukčné dosky suchej výstavby (OSB, sadrokartón, MgO), ktorých vlastnosti a výhody sme využili v prospech tvorby unikátneho produktu – prefabrikovanej inovatívnej dosky s infračerveným vykurovaním. Touto čiastkovou analýzou sme zistili základné informácie o možnostiach určovania usporiadania jednotlivých vrstiev inovatívnej dosky.“

Ďalšia časť práce bola venovaná preskúmavaniu tepelných tokov konštrukčných dosiek, ako aj samotnej inovatívnej dosky so zabudovaným infra – červeným vykurovaním. „Tieto informácie boli dôležité pre pochopenie prenosu tepla jednotlivými doskami, čo nás opäť viac priblížilo k cieľu vytvoriť unikátny stavebný výrobok – inovatívnu dosku. Otvára sa tak priestor pre ďalšie riešenie tejto problematiky v oblasti vývoja inovatívnej dosky pre suchú výstavbu. Veľkú pridanú hodnotu by táto inovatívna doska mala zvlášť vtedy, ak by sa preukázala praktickosť a podstata prínosu takejto dosky v skracovaní doby výstavby a šetrení nákladov na výstavbu. Zvláštnu pozornosť je tiež vhodné venovať aj ďalším možnostiam využitia inovatívnej dosky či zdokonaleniu a adaptácii pre domáci a zahraničný trh. Tiež je veľká perspektíva využívania tohto výrobku v moderných metódach výstavby,“ uzavrel autor diplomovej práce.

 

Zdroj informácií a ilustrácií:

https://www.svf.tuke.sk/?page_id=4623

autor práce: Bc. Dávid Slavkovský; Vedúci práce: prof. Ing. Mária Kozlovská, PhD.; Konzultant: Ing. Dominik Dubecký

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky