Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Softvérová aplikácia „reFLex“ – diaľkový prieskumník lesa

VEDA NA DOSAH

Plagát

Softvérová aplikácia „reFLex“ (remote Forest Land explorer) – diaľkový prieskumník lesa je aplikácia určená k bezkontaktnému zisťovaniu informácií o lesných a nelesných ekosystémov na základe dát diaľkového prieskumu Zeme. Medzi hlavné funkcionality aplikácie patrí zistenie a odvodenie niektorých dendrometrických parametrov (počet, výška, hrúbka, objem dreva, korunová projekcia a pokryvnosť stromov v lese), ako aj hodnotenie stavu dopravnej siete v krajine (poloha, kvalita a hustota ciest). Doplnkom aplikácie je balík nástrojov na spracovanie dát leteckého laserového skenovania.

Aktuálny a dostatočne presný súbor informácií o stave a vývoji lesných a nelesných ekosystémov je nenahraditeľným podkladom pre ekonomicky a ekologicky efektívnejší manažment prírodných zdrojov. V súčasnosti sa na Slovensku tieto informácie získavajú zväčša terénnym meraním čo znamená, že sa jedná o časovo, ako aj finančne náročnú činnosť.

Outputs (výstupy)Diaľkový prieskum Zeme (DPZ) preto v tejto oblasti predstavuje veľký potenciál, keďže umožňuje v relatívne krátkom čase získavať veľké množstvo geopriestorových údajov. V rámci kombinácie leteckého snímkovania a laserového skenovania je jednou z perspektívnych oblastí najmä odvodzovanie stromových a porastových charakteristík priamo z dát DPZ. Rozsah fyzicky náročného a ekonomicky nákladného pozemného zisťovania sa tak následne môže obmedziť.

Národné lesnícke centrum (NLC) v rámci svojej pôsobnosti zisťuje stav a vývoj najmä lesnej krajiny pre celé územie Slovenska. Výsledky výskumu a vývoja tak bezprostredne aplikuje v praxi na národnej úrovni. Integrácia vyvíjanej aplikácie „reFLex“, ako súčasť niekoľkých inovácií, do tohto procesu je jednoznačným prínosom najmä v oblasti tvorby programov starostlivosti o lesy (1/10 územia SR ročne), inventarizácie a monitoringu lesov SR (celé územie SR v 10 ročnom cykle) a monitoringu zdravotného stavu lesov (reprezentatívna časť územia SR ročne).

Hlavným cieľom výskumu a vývoja je aplikovať softvérové riešenie „reFLex“ v bežnej praxi zisťovania stavu a vývoja lesných a nelesných ekosystémov. Súčasťou tejto vízie je kontinuálny vývoj, preverovanie funkčnosti a presnosti navrhnutých algoritmov, testovanie aplikácie v reálnych podmienkach a diseminácia výsledkov.

Autor a foto: Ing. Ivan Sačkov, PhD., Národné lesnícke centrum, Lesnícky výskumný ústav Zvolen

Uverejnila: BK

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky