Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Slovenská technická univerzita získala 10-miliónový výskumný grant

Marta Bartošovičová

Rektor STU Miroslav Fikar (vpravo) a riaditeľ Výskumnej agentúry Stanislav Sipko podpísali zmluvu

Na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave existuje od roku 2015 unikátny výskumný ústav ATRI (Advanced Technologies Research Institute – Ústav výskumu progresívnych technológií) a špičkové vedecké centrum SlovakION so zameraním na materiálový a interdisciplinárny výskum. Jeho súčasťou sú technológie špičkovej svetovej úrovne – napríklad 6-megavoltový iónový urýchľovač na analýzu a modifikáciu povrchu materiálov je jedným z mála zariadení tohto typu v Európe. Výskumné centrum v tomto období získalo 10-miliónový výskumný grant. 

Projektový návrh s názvom Vedecko-výskumné centrum excelentnosti SlovakION pre materiálový a interdisciplinárny výskum uspel vďaka vysokému hodnoteniu v programe „H2020: Teaming“ a realizovala ho riešiteľská skupina pod vedením Maximiliána Strémyho. Niekoľkoročný proces príprav projektu uzavrel rektor Slovenskej technickej univerzity Miroslav Fikar a riaditeľ Výskumnej agentúry Stanislav Sipko podpisom zmluvy.

Projekt sa pôvodne uchádzal o podporu v rámci európskeho programu H2020, výsledky medzinárodného hodnotenia ho posunuli do zoznamu TOP 20 z viac než 800 podaných návrhov, no do finálneho short-listu podporených projektov sa napokon nedostal. Podpora projektu z Výskumnej agentúry je výsledkom dohody, podľa ktorej projekty, ktoré získali v rámci H2020 vysoké hodnotenie, budú podporené z prostriedkov európskych štrukturálnych fondov na národnej úrovni.

Ilustračné zábery z centra ATRI a SlovakION. Zdroj: STU

Ilustračné zábery z centra ATRI a SlovakION. Zdroj: STU 

Vyjadrenia k projektu

Prorektor STU pre strategické projekty prof. Oliver Moravčík konštatoval: „Keď sme tesne neuspeli v Bruseli, boli sme nešťastní, no s odstupom času to hodnotím aj pozitívne – získali sme čas a príležitosť projekt upraviť a vďaka tomu sme podchytili ďalšie dôležité výskumné skupiny.”

Dekan fakulty prof. Miloš Čambál doplnil, že „práve vďaka týmto úspechom je možné vytvoriť podmienky na to, aby talentovaní a pracovití ľudia ostávali na slovenských univerzitách a neodchádzali za lepšími podmienkami do zahraničia Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave je príkladom, že sa dokonca dá vytvoriť aj opačný trend – vďaka špičkovému vybaveniu pritiahnuť významných slovenských vedcov pôsobiacich v zahraničí, späť na Slovensko. Takýto „mix” výnimočného ľudského potenciálu a technologického vybavenia vytvára pre našu fakultu a celú univerzitu perspektívnu európsku budúcnosť.

Zo zahraničia sa pred pár rokmi vrátila do Trnavy expertka na počítačové modelovanie Mariana Derzsi, alebo nedávno prišiel z Francúzska Martin Šulka, expert na presné výpočty vlastností materiálov na atomárnej úrovni.

Vedúci výskumnej skupiny doc. Maximilián Strémy, prodekan MTF STU so sídlom v Trnave, uviedol: „Projekt umožní zvýšenie konkurencieschopnosti v európskom výskumnom priestore (ERA) a rozvoj vedeckovýskumného potenciálu v materiálovom inžinierstve, nanotechnológiách, či mnohých súvisiacich oblastiach: počítačové modelovanie atomárnych štruktúr a výpočty vlastností materiálov pre materiálový dizajn, v aplikovanej informatike a automatizácii – pri analýze a klasifikácií signálov a dát pomocou metód strojového učenia, pri transfere sofistikovaných metód z iných disciplín do materiálového výskumu a podporí tiež vytvoriť národnú sieť excelentných pracovísk.”

Rektor STU prof. Miroslav Fikar vyjadril presvedčenie, že „projekt prispeje k udržateľnosti excelentného výskumného a  inovačného  prostredia a zvýši konkurencieschopnosť centra SlovakION a Slovenskej technickej univerzity medzinárodnom výskumnom priestore. 10 miliónov eur je dvojnásobok oproti tomu, koľko sme ako STU dokázali doteraz získať z programu H2020. Na pomery programu H2020 ide o naozaj veľký výskumný grant a aj preto si veľmi vážim prácu všetkých, ktorí sa na tomto úspechu podieľali. Som šťastný, že sa to deje, lebo je to ďalší krok v úsilí internacionalizovať slovenský výskum a len špičkový výskum vytvára predpoklady na to, aby mala naša fakulta aj univerzita pred sebou európsku budúcnosť.”  

Interdisciplinárny výskum procesov v okolí čiernych dier v Trnave

Súčasťou projektu bude podpora celého spektra výskumných aktivít, medzi nimi napr. aj výskum v oblasti astrofyziky vysokých energií. Od roku 2015 sa v rámci centra SlovakION buduje výskumný tím pod vedením astrofyzika Andreja Dobrotku zložený z expertov v oblasti informatiky a automatizácie, ktorý sa venuje výskumu vysoko energetických procesov v okolí kompaktných objektov, ako sú aj super masívne čierne diery. Využíva pozorovania z družíc, ako napr. Kepler, a jeho doterajšie výsledky mu už v minulosti umožnili pozorovať vesmírne objekty podľa vlastného výberu najcitlivejším röntgenovym ďalekohľadom na orbite (XMM-Newton). Cieľom tímu je tiež vytvorenie jednotky pre IT podporu astronomických družicových pozorovaní. Schválenie teamingového projektu zabezpečí tímu technológie a kapacity pre využitie informačných technológií v jeho výskume. Výskum Andreja Dobrotku na MTF STU v Trnave je typickým príkladom interdisciplinárneho výskumu špičkovej medzinárodnej úrovne.

Projekt je v súlade so zámerom dosiahnutia cieľa vyhlásenej výzvy – podporiť výskumnú inštitúciu úspešného žiadateľa v rámci výzvy programu Horizont 2020 s kódom H2020-WIDESPREAD-2014-1: Teaming. 

Pozrite si video o centre ATRI:

 

 

Informáciu poskytol: Fedor Blaščák, hovorca Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Redigovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj foto a video: STU v Bratislave 

 

Vedecký kaleidoskop

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky