Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /bezpečnosť/; zdroj: Pixabay.com

Výmena teoretických poznatkov získaných z vedeckovýskumnej činnosti a praktických skúseností z krízového riadenia vo verejnej správe i v podnikateľských subjektoch, z problematiky ochrany osôb a majetku, problematiky bezpečnosti a ochrany kritickej infraštruktúry, protipožiarnej bezpečnosti a záchranných služieb je cieľom 23. medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí 2018.

Konferencia sa bude konať 23. – 24. mája 2018 v Žiline, a ako sprievodná akcia je naplánovaná konferencia  „Mladá veda 2018“, ktorá sa uskutoční 24. mája 2018. Hlavná konferencia sa koná pod záštitou Dr. h. c. prof. Ing. Tatiany Čorejovej, PhD., rektorky Žilinskej Univerzity v Žiline; odbornými garantmi konferencie sú prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD., prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD., prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD. a prof. Ing. Jana Müllerová, PhD.

Pre mladšiu generáciu bude isto zaujímavý XV. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov Mladá veda – Veda a krízové situácie. Jej cieľom je prezentovať dosiahnuté výsledky vedeckovýskumnej činnosti domácich a zahraničných mladých vedeckých pracovníkov a identifikovať nové oblasti vedeckého skúmania v nadväznosti na požiadavky spoločnosti.  

Tematicky sa konferencia zameriava na oblasť Krízový manažment, krízové plánovanie, hospodárska mobilizácia, analýza a hodnotenie rizík, informačné systémy v krízovom manažmente, materiálne, technické, finančné a ľudské zdroje na riešenie krízových situácií, ale aj Ochranu osôb, majetku a informácií. Ďalším bodom je Bezpečnostný manažment, bezpečnostné technológie, prevencia kriminality a kriminalistické vedy, informačná bezpečnosť, nasledujú Záchranné služby, v rámci ktorých je tematický zámer na chémiu horenia a hasiace látky, taktika pri požiaroch a záchranných prácach, technológie hasenia požiarov a hasičská technika, integrovaný záchranný systém, skúšobníctvo v ochrane pred požiarmi, protipožiarna bezpečnosť stavieb a požiarnotechnické zariadenia, priemyselné havárie a ich následky, zisťovanie príčin požiarov a havárií. V neposlednom rade je to Kritická infraštruktúra a bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry, doprava v krízových situáciách, logistické zabezpečenie krízových situácií v doprave, špecifické dopravné procesy a ich riadenie, energetická infraštruktúra a jej ochrana. 

Konferencia Mladá veda 2018 bude prebiehať paralelne s konferenciou Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí, ktorej sa môžu záujemcovia zúčastniť.

Program hlavnej konferencie bude účastníkom konferencie spresnený začiatkom mája 2018. Zatiaľ je známe rozdelenie do 4 sekcií.

V rámci sekcia č.1 sa bude diskutovať na tému Všeobecné zásady krízového riadenia, v rámci ktorej sa bude konferencia venovať témam ako analýza bezpečnostného prostredia a aktuálnych rizík a hrozieb v súčasnej spoločnosti, aktuálne otázky budovania bezpečnostného systému SR, krízové riadenie v štátnej správe a samospráve a jeho význam pre spoločnosť, aktuálne problémy vzdelávania a prípravy krízových manažérov, špecifiká krízového plánovania v nadväznosti na zákon o hospodárskej mobilizácii, bezpečnosť podniku ako predpoklad kontinuity podnikateľských činností, aktuálne problémy manažmentu rizika v slovenských podnikoch, ale aj posudzovanie a riadenie rizík v rámci prevencie priemyselných havárii a transpozícii smernice SEVESO III. do členských štátov EÚ.

Sekcia č. 2 bude riešiť Bezpečnostný manažment – ochrana osôb a majetku, a síce princípy a zákonitosti bezpečnostného manažmentu, vývojové trendy ochrany osôb a majetku, hodnotenie a projektovanie systémov ochrany objektov, prevencia kriminality a metódy jej riadenia, perspektívy rozvoja sektoru súkromnej bezpečnosti, stav a predikcia vývoja bezpečnostnej situácie v SR.

Sekcia č. 3: Ochrana kritickej infraštruktúry v sektoroch dopravy a energetiky, konkrétne aktuálne úlohy v oblasti ochrany kritickej infraštruktúry, manažment rizík v oblasti kritickej infraštruktúry so zameraním na sektory energetiky a dopravy, možnosti modelovania a simulácie ohrození a spôsobov ochrany kritickej infraštruktúry, súvzťažnosť medzi sektormi a subsektormi kritickej infraštruktúry, riadiace a informačné systémy kritickej infraštruktúry, objektová ochrana prvkov kritickej infraštruktúry s využitím bezpilotných prostriedkov, výskum a vzdelávanie v oblasti ochrany kritickej infraštruktúry.

Sekcia č. 4: Protipožiarna bezpečnosť, opatrenia a záchranné služby – hodnotenie efektívnosti protipožiarnych opatrení, protipožiarna bezpečnosť stavieb a požiarno-technické zariadenia, chémia horenia a hasenia, protivýbuchová prevencia, taktika pri požiaroch a záchranných prácach a hasičská technika, integrovaný záchranný systém, priemyselné havárie a ich následky, zisťovanie príčin požiarov a havárií.

Všetky informácie a dokumenty ku konferencii Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí 2018 vrátane možností prihlásiť sa sú k dispozícii na webovej stránke konferencie.

 

Zdroj informácií a ilustrácií: Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /InspiredImages/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky