Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Projekt OpenMaker: LiDa – Light in the Dark

Marta Bartošovičová

Doc. Ing. Peter Tauš, PhD., z Technickej univerzity v Košiciach

Cieľom projektu LiDa – Light in the Dark je vyvinúť prototyp autonómneho svietidla slúžiaceho ako svetelná turistická značka – pasívny navigačný prvok s pridanou hodnotou. Za vznikom projektu je uznávaný odborník na obnoviteľné zdroje energie doc. Ing. Peter Tauš, PhD., z Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach, a Ing. Jaroslav Jaduš, PhD., zo spoločnosti LED-Solar, s.r.o.

TuliMark logoProjekt je založený na najnovších poznatkoch v oblasti pasívnej navigácie a využíva obnoviteľné zdroje energie. Hlavným zámerom tvorcov je zvýšiť bezpečnosť turistov na značených trasách v prípade zhoršených poveternostných podmienok. Nápad turistickej svetelnej značky vznikol pri riešení štúdie možností využitia obnoviteľných zdrojov na osvetlenie Slavošovského tunela pri Rožňave, ktorý je využívaný na turistické účely.

Základom projektu bola myšlienka „TuLiMark“ v súťaži s názvom: „Máš nápad? Prezentuj svoj start-up“ doc. Petra Tauša z Technickej univerzity v Košiciach a Ing. Jaroslava Jaduša zo spoločnosti LED-SOLAR s.r.o. 

Výsledkom projektu je primárne ochrana zdravia a života. Nezanedbateľným prínosom bude aj ekonomický benefit spoločnosti v podobe ušetrených nákladov na výjazdy horskej záchrannej služby. Projekt je založený na technickom riešení, ktoré využíva najnovšie poznatky v oblasti pasívnej navigácie. Výskumný tím v tejto oblasti vyvíja svetelnú turistickú značku vybavenú vlastnou elektronikou. V prípade zníženej viditeľnosti sa rozsvieti na dobu potrebnú k dosiahnutiu cieľa. Dĺžka a intenzita svietenia bude naprogramovaná pre každú turistickú trasu osobitne. Energiu do svetelného značenia bude dodávať integrovaný akumulátor napájaný počas dňa z obnoviteľných zdrojov.

Svetelná značka TuliMark, model 2

Svetelná značka TuliMark, model 2

Tím projektu vzhľadom na ochranu fauny a flóry zvolil možnosť využitia slnečnej energie fotovoltaickými článkami. Ich výhoda je, že články je možné vyrobiť v rôznych farbách, či dokonca priehľadné, aby nenarúšali prirodzenú scenériu prostredia. Najdôležitejším krokom projektu je zostrojenie prototypov a ich experimentálne overenie v reálnych podmienkach.

Zloženie projektového tímu  

Doc. Ing. Peter Tauš, PhD. – Navrhovanie a využívanie fotovoltaických aplikácií, energetický manažment, energetický audítor, využívanie OZE v netradičných podmienkach.

Ing. Jaroslav Jaduš, PhD. – Návrh konštrukcií mechanických častí prototypov svietidiel pre použitie v prostrediach s rôznymi požiadavkami, vykonávanie externých skúšok svietidiel.

Doc. Ing. Dušan Kudelas, PhD., Technická univerzita (TU) v Košiciach – návrh a vývoj špecifických malých veterných zariadení, numerické simulácie prúdenia počítačovou fluidnou dynamikou – CFD a aerodynamiky, využiteľnosť OZE.

Waldemar Rura, LED Solar, s.r.o. – oblasť úprav a návrhov regulačných sústav svietidiel, optimalizácia využitia elektrickej energie na svietivosť zdroja, vývoj optických častí svietidiel, optimalizácia svetelného toku.

Ing. Marcela Taušová, PhD., TU v Košiciach – ekonomika projektu, marketing, finančné riadenie, podnikateľský plán a inovácie, kvantitatívna analýza dát s uplatnením štatistických metód.

Doc. Ing. Ľubomír Štrba, PhD., TU v Košiciach – expert na turizmus (lokálny, geo a montánny), zemské zdroje, vedy o Zemi.

Bc. Kamil Hamrák, študent, TU v Košiciach – riešiteľ diplomovej práce Návrh nízkopríkonového externého osvetlenia napájaného OZE, elektrotechnika, obnoviteľné zdroje energie pre výrobu energie, akumulácia energie.

Zakladatelia dúfajú, že sa počet členov ich tímu ešte zvýši. Všetky aktivity projektu boli doteraz financované z vlastných zdrojov. Vďaka úspechu v súťaži projektu OpenMaker budú môcť čoskoro predstaviť skutočný produkt – svetelnú turistickú značku.

OpenMaker-logoMedzinárodný projekt OpenMaker podporuje inovácie etablovaných výrobných firiem. Jeho cieľom je spájanie existujúcich výrobných podnikov s kreatívnymi inovátormi. Do súťaže vyhlásenej OpenMaker sa na Slovensku zapojilo 51 projektov. Z nich bolo päť víťazných – medzi nimi aj LiDa – Light in the Dark.

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

 Zdroj foto: Centire, s. r. o.

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky