Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Prof. Ing. Jozef Zajac, CSc. získal titul doctor honoris causa TnUAD

VEDA NA DOSAH

Ing. Jaroslav Holeček, PhD.a prof. Ing. Jozef Zajac, CSc. po prebratí čestného titulu doctor honoris causa

Významnému odborníkovi v oblasti vedy a výskumu prof. Ing. Jozefovi Zajacovi, CSc. udelila Vedecká rada Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne čestný titul doctor honoris causa na svojom slávnostnom zasadnutí v stredu 25. apríla 2018. Vedecko-výskumná činnosť prof. Ing. Jozefa Zajaca, CSc. je spojená s jeho pôsobením v praxi – v slovenských i zahraničných podnikoch. Bol a je zodpovedným riešiteľom niekoľkých edukačných a výskumných projektov, medzinárodných projektov a projektov aplikovaného výskumu.

Prof. Ing. Jozef Zajac, CSc. je autor alebo spoluautor 13 vedeckých monografií, vysokoškolských učebníc, odborných monografií a učebných textov; 18 úžitkových vzorov a patentov a 197 prác v domácich a zahraničných časopisoch a príspevkov na zahraničných a domácich konferenciách.

Čestný titul doctor honoris causa Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne nie je len ocenením prínosu prof. Ing. Jozefa Zajaca, CSc. v oblasti vedy a výskumu. Je ocenením aj vzájomných vzťahov medzi ním a Alma mater, osobitne Fakultou špeciálnej techniky.

Prof. Ing. Jozef Zajac, CSc. – v súčasnosti pôsobí ako dekan Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom vPrešove. Akademický titul získal v roku 1986 v odbore strojárska technológia na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Neskôr v roku 1994 získal na materskej univerzite vedeckú hodnosť kandidát vied a v roku 2004 vedeckú hodnosť profesor v odbore výrobné technológie.

Z profesijného životopisu prof. Ing. Jozefa Zajaca, CSc. môžeme spomenúť, že od roku 1986 prešiel rôznymi pracovnými skúsenosťami: od výskumníka, odborného asistenta, obchodného zástupcu a špecialistu divízie v oblasti outsourcingových chemických manažmentov.

Na svojej materskej univerzite pracoval v rokoch 2003 až 2013 vo funkcii vedúceho katedry výrobných technológií. Od roku 2006 do roku 2014 pracoval vo funkcii Zmocnenca pre kvalitu Technickej univerzity v Košiciach. S ďalšími slovenskými univerzitami je spätý prostredníctvom členstva vo viacerých vedeckých radách slovenských univerzít.

Je taktiež:

  • členom predsedníctva Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • členom Rady pre technické vedy Agentúry na podporu výskumu a vývoja
  • členom Komisie pre technologický rozvoj a inovácie Národnej rady Slovenskej republiky
  • členom Komisie pre podnikateľské prostredie, podporu mikro, malých a stredných podnikov a živnostníkov Národnej rady Slovenskej republiky

Na slávnostnom zasadnutí sa okrem rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD., vedenia univerzity a fakúlt, zúčastnili aj rektori a zástupcovia univerzít a vysokých škôl, členovia vedeckej rady univerzity a fakúlt i predstavitelia priemyslu trenčianskeho regiónu.

 

Informácie poskytla: Ing. Lucia Pušicová, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová)

Foto:

https://tnuni.sk/aktuality/udelenie-cestneho-titulu-doctor-honoris-causa/af780d55ce0eb1785055c7a92c204a91/

Uverejnila:VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky