Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Poznáme najsilnejšiu zbraň proti plagiátorstvu. Je to poctivosť

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto. Zdroj: iStockphoto.com

Máme podporné nástroje na odhaľovanie plagiátov. Máme ľudí, ktorí na originalitu záverečných prác dozerajú. Na boj s plagiátormi nám však chýba to podstatné, a to spoločenský úzus poctivosti a odsúdenie jej opaku.

Porušovanie akademickej integrity nestačí penalizovať. Musíme ho minimalizovať cielenou výchovou a vzdelávaním. Až potom bude mať cieľavedomé využívanie podporných nástrojov na odhaľovanie plagiátov požadovaný efekt.

V minulom roku bolo do Centrálneho registra záverečných a kvalifikačných prác zapísaných 42 356 všetkých záverečných prác. Koľko z týchto prác bolo podozrivých z plagiátorstva alebo plagiátom bolo, však nevieme, chýba nám spätná väzba. Úlohou Centrálneho registra záverečných a kvalifikačných prác je školám doručiť protokol o kontrole originality. O tom, čo je alebo nie je plagiát, však rozhodujú školy. Školy nie sú povinné (a ani oprávnené) nahlasovať práce (a ich autorov), ktoré boli vyhodnotené ako plagiáty.

Plagiát zatiaľ umelá inteligencia nezvládla

Pojmy systémy na odhaľovanie plagiátov (ale tiež systémy na detekciu plagiátov, antiplagiátorské systémy) sú zaužívané u nás aj v zahraničí, hoci v skutočnosti plagiáty neodhaľujú. Tieto systémy identifikujú podobné pasáže textu kontrolovaného dokumentu s inými dokumentmi a sú len podpornými nástrojmi pre rozhodovanie vo veciach plagiátorstva. To, či je kontrolovaná práca originálom alebo plagiátom, nie je výstupom systému na odhaľovanie plagiátov. Je na človeku, aby za pomoci tohto nástroja určil, či ide o plagiát alebo originál.

Na Slovensku používame podporný nástroj na detekciu plagiátov od roku 2010. Systém SK ANTIPLAG, ktorý prevádzkuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) z poverenia Ministerstva školstva, vedy, výchovy a športu (MŠVVaŠ) SR, tvorí dvojica úzko spolupracujúcich systémov: Centrálny register záverečných, rigoróznych a habilitačných prác (CRZP) a Systém na odhaľovanie plagiátov pre potreby slovenských akademických a výskumných inštitúcií (antiplagiátorský systém, APS, antiplag, systém na kontrolu originality).

Systém SK ANTIPLAG je svetovým unikátom v tom, že ho povinne využívajú všetky VŠ pôsobiace na území Slovenska podľa slovenskej legislatívy a do CRZP prichádzajú s prácami podľa jednotnej metodiky aj súvisiace metadáta, ktoré sú pri analýzach výborným pomocníkom umožňujúcim rôzne analytické pohľady súvisiace s problematikou podobnosti kontrolovaných prác.

Práve unikátnosť systému lákala už od začiatku jeho zavedenia na Slovensku aj delegácie zo zahraničia, ktoré sa chceli bližšie oboznámiť s jeho fungovaním. Prvá delegácia, ktorá navštívila CVTI SR v roku 2011, bola z Poľska. Po oboznámení sa so systémom SK ANTIPLAG predstavitelia delegácie ocenili novátorstvo riešenia, ale zároveň skonštatovali, že zavedenie takéhoto systému v Poľsku vzhľadom na legislatívu nie je možné. Od 1. januára 2019 funguje v dôsledku prijatých legislatívnych zmien podobný systém poľskej proveniencie aj u našich severných susedov.

Ako to funguje?

Systém SK ANTIPLAG je schopný vďaka jednotnej metodike zberu prác a súvisiacich metadát poskytnúť širokú škálu analýz pre manažment fakúlt, vysokých škôl a aj MŠVVaŠ SR. A vďaka metadátam vie dokonca upozorniť na potenciálne zdroje možných akademických pochybení. Medzi ne patria okrem iného napríklad aj rovnaké a podobné názvy prác, vysoký počet prác na jedného školiteľa alebo vyššie percento podobnosti. Môžeme teda povedať, že SK ANTIPLAG je aj podporným nástrojom na odhaľovanie potenciálnych akademických pochybení.

Metadáta v rámci SK ANTIPLAG sú množinou údajov, ktorá bližšie popisuje odovzdanú prácu. Pod metadátami rozumieme napríklad meno autora, typ práce, študijný odbor, názov práce, jazyk, abstrakt, kľúčové slová, počet strán, rok, meno školiteľa a oponenta, názov katedry a fakulty, meno školy, ale aj dátum či čas registrácie práce v Centrálnom registri záverečných a kvalifikačných prác. Niektoré metadáta sú doplnené po kontrole originality, ako je napríklad percento podobnosti práce, dátum a čas vytvorenia protokolu originality, dátum zverejnenia práce.

Ak systémy na detekciu podobnosti textov zhromažďujú metadáta podľa jednotnej metodiky, ich nespornou výhodou sú analytické možnosti. Zber metadát znamená síce viac práce (ide o automatizovaný zber metadát z akademických informačných systémov), tá je však odmenená spektrom analytických možností.

Ako sa dajú využiť metadáta

Výborným príkladom je porovnávanie názvov. Rovnaké alebo podobné názvy záverečných prác môžu naznačovať porušenie akademickej integrity zo strany vysokej školy (zadávateľa tém záverečných prác) a zároveň môžu predstavovať aj potenciálne nebezpečenstvo plagiátorstva pre časť študentov. Treba však poznamenať, že ten istý názov práce nemusí ešte znamenať to isté zadanie.

Názvy záverečných prác zo všetkých slovenských vysokých škôl sú verejne dostupné na portáli www.crzp.sk, takže je veľmi jednoduché ešte pred zadaním práce si overiť, či sa práca s rovnakým, respektíve podobným názvom v registri nachádza. Jedným z nedostatkov systému je, že do kolekcie metadát v súčasnosti nepatrí aj zadanie. Ak by bolo súčasťou metadát, dalo by sa ľahko skontrolovať, či majú práce s rovnakým názvom aj rovnaké zadania.

Za desať rokov sa v registri nachádza viac ako 600 tisíc záznamov. Výskyt prác s tým istým názvom nie je ojedinelý. Podiel prác s jedinečným názvom je 72,5 percent. Práce s rovnakými názvami v rôznych početných skupinách tvoria viac ako štvrtinu z celkového počtu prác.

Ilustračná foto. Zdroj: iStockphoto.com

Ďalším príkladom využitia metadát je aj prehľad o počte prác na jedného školiteľa v jednotlivých rokoch existencie centrálneho registra. Ak je počet záverečných prác na školiteľa príliš vysoký, školiteľ nemusí mať na študenta dostatok času, a tým môže kvalita jeho práce utrpieť.

Pred niekoľkými rokmi využilo MŠVVaŠ SR takúto analýzu a na základe prijatých opatrení sa excesy v počte prác na jedného školiteľa znížili.

Vyššie percento podobnosti práce predloženej na kontrolu do systému SK ANTIPLAG môže znamenať pochybenie autora práce, školiteľa alebo oboch. Systém vyhľadáva všetky zhody. Tie, ktoré sú poctivo a správne citované, ale aj tie, ktoré nie sú. Dôležité je to, aby boli všetky nájdené zhody citované, inak je pravdepodobné, že ide o plagiátorstvo. Zdroje všeobecných znalostí (common knowledge) autori prác citovať nemusia.

Počas rokov 2010 až 2019 sa v Centrálnom registri záverečných a kvalifikačných prác nachádza 19,27 percent prác s hodnotou podobnosti 40 a viac percent. Podľa typov prác mali najvyššie zastúpenie v skupine prác s podobnosťou 40 a viac percent rigorózne práce (27,88 percent), potom nasledovali bakalárske (20,74 percent), habilitačné (17,68 percent), diplomové (16,88 percent) a dizertačné práce (11,60 percent).

Potenciálnym zdrojom akademických pochybení môže byť (ale nemusí) aj častý výskyt väzieb školiteľ X a oponent Y. Systém SK ANTIPLAG dokáže detegovať aj takéto časté výskyty tandemov školiteľ – oponent.

Etika a akademická integrita sú základom vzdelávania

Plagiátorstvo je jedným z najvážnejších a najčastejších akademických pochybení. Prezentovanie práce alebo myšlienok prevzatých z iných zdrojov bez ich riadneho uvedenia je totiž v podstate mentálna/intelektuálna krádež. Tým, že plagiátor neuvedie zdroj, stáva sa zlodejom, ktorý ukradol myšlienku, a klamárom, pretože ju vydáva za svoju. Svojou činnosťou vytvára intelektuálne znečistenie.

Základným princípom vzdelávania je akademická integrita, čiže dodržiavanie etických a profesionálnych princípov, štandardov, postupov a konzistentného systému hodnôt. Je absolútne kľúčové, aby sa v centre vzdelávania, vedy a výskumu vždy nachádzala pravda a integrita. Nemôže ísť o niečo druhoradé, vedľajšie či dodatočné. Integrita a etika by mala byť ústredným prvkom všetkých aktivít a rozhodnutí (nielen) v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu.

Akékoľvek konanie, ktoré narúša akademickú integritu a môže viesť k nespravodlivej akademickej výhode alebo znevýhodneniu členov akademickej obce či širšej spoločnosti, je porušením akademickej integrity a považuje sa za akademické pochybenie (academic misconduct).

Plagiátorstvo bezpochyby k takémuto konaniu patrí. Je hrozbou pre vzdelávací proces, pretože študenti môžu získať kredit za prácu niekoho iného bez toho, aby si zvýšili svoju vzdelanostnú úroveň. Pracovníci vo vede a výskume zase môžu získať odmenu za prácu, ktorú nevykonali.

Podvádzanie je vždy zlé, v akademickej sfére však môže mať naozaj vážne dôsledky. Ilustračná foto: iStockphoto.com

Podvádzanie je vždy zlé, v akademickej sfére však môže mať skutočne vážne dôsledky. Ilustračné foto: iStockphoto.com

Recept na úspech: poctivý študent, poctivý školiteľ

Najlepšou hrádzou v boji proti plagiátom je zodpovedná a kvalitná spolupráca tandemu školiteľ – študent. Na školiteľovi leží hlavná zodpovednosť, on je odborníkom v predmetnej oblasti a veľmi dobre pozná príslušnú literatúru.

Systémy na zisťovanie podobnosti textov však nie sú všeliekom, majú určité obmedzenia. Jedným z nich je porovnávací korpus (množina dokumentov na porovnávanie), ktorý je základom porovnávania. Žiadny porovnávací korpus nie je všeobjímajúci.

Kontrola originality je len jednou z dimenzií boja proti plagiátorstvu, ktorá pomáha znižovať plagiátorstvo a zvyšovať úroveň akademickej integrity.

Pravdepodobne by pomohlo, ak by sa v spoločenskom diskurze a neskôr aj v povedomí ocitlo plagiátorstvo na rovnakej úrovni napríklad s krádežou. Spoločnosť musí plagiátorov odsúdiť a odsunúť na okraj. Plagiátorstvo nemôže byť za žiadnych okolností spoločensky ospravedlnené, trpené alebo, nebodaj, tajne obdivované.

Ak to dopustíme, devalvujeme celý systém vzdelávania, vedy, výskumu a následky tohto aktu pocíti postupne celá spoločnosť. Ako? Plagiátorstvo môže napríklad skresliť metaštúdie, ktoré vyvodzujú závery na základe počtu alebo percenta príspevkov, ktoré potvrdzujú alebo vyvracajú určitý jav.

Ak sú takéto príspevky podkladmi pre metaštúdiu plagiátom, závery metaštúdie môžu byť nesprávne. V prípade teoretickej práce sa nemusí stať nič. Predstavme si však, že ide napríklad o práce z medicínskeho prostredia. Chybné dáta môžu ohrozovať zdravie a život človeka. V prípade iných oblastí môžu spôsobiť rôzne druhy škôd a aj tie sa môžu v konečnom dôsledku premietnuť do ohrozovania zdravia a života človeka.

Klamstvo na objednávku

Na internete sa nachádza bohatá ponuka služieb týkajúcich sa písania rôznych typov prác na objednávku (contract cheating), ktoré sú „maskované“ tým, že ponúkajú vypracovanie podkladov k práci. Naša legislatíva nereaguje, pritom už osemnásť jurisdikcií považuje poskytovanie takýchto služieb za nelegálne a sankcionuje ich, napríklad Írsko, Austrália, Čierna Hora. Celosvetovo je písanie prác na objednávku na vzostupe a funguje aj u nás. Predloženie takejto práce jej objednávateľom je plagiátorstvo. Získanie titulu na základe predloženia takejto práce znamená získanie titulu podvodom.

Legislatíva na odoberanie nepoctivo získaných vysokoškolských a vedecko-pedagogických titulov u nás absentuje, hoci viacerí ministri školstva v posledných desiatich rokoch sľubovali, že budú túto otázku riešiť. Už aj naši najbližší susedia sú ďalej.

Dôraz na formovanie postojov k hodnotám a formovanie charakteru v rodine, škole a spoločnosti nesie v sebe potenciál pozitívnych zmien. Nesmú však ostať osamotené pri budovaní kultúry akademickej integrity. Výsledky medzinárodného prieskumu uverejnené v roku 2013 konštatovali, že povedomie o plagiátorstve bolo u slovenských študentov najvyššie v EÚ vďaka implementácii povinnej kontroly originality. Podarí sa niečo podobné aj v oblasti povedomia o akademickej integrite?

J. Kravjar, T. Leontievová

Zdroje:
Masarykova univerzita řeší, jak zdokonalit boj s plagiáty, Zprávy z MUNI (2019). https://www.em.muni.cz/udalosti/10816-masarykova-univerzita-resi-jak-zdokonalit-boj-s-plagiaty
Bertram-Gallant, T. (2018). Fake News, Truth & the Higher Education ImperativeEuropean Network for Academic Integrity
Kravjar, J. (2020). Výsledky analýzy efektívnosti nástrojov na podporu odhaľovania plagiátov
Newton, P. (2018). How Common Is Commercial Contract Cheating in Higher Education and Is It Increasing? A Systematic Review.
Foltýnek, T. (2013). Plagiarism Policies in Slovakia. Full Report.
Kravjar, J. (2020). Môže byť zisťovanie podozrení z plagiátorstva životu nebezpečné? Áno, môže.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky