Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Databanku otázok a úloh navrhujú študenti STU v Bratislave

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /vzdelávanie/; zdroj: Pixabay.com

Vytvorenie infraštruktúry pre podporu spolupráce pri identifikovaní základného učiva, viazaného pre konkrétne kvalifikácie z národnej sústavy kvalifikácií je cieľom projektu s názvom Databanka otázok a úloh [FIIT-DU], ktorý v rámci predmetu Tímový projekt riešia študenti Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Študenti sa snažia dosiahnuť jeho zdieľanie, používanie, integráciu do existujúceho procesu vzdelávania tak, aby táto integrácia umožnila podporiť rozvoj vedomostí, zručností a návykov pre väčšie skupiny. „V rámci projektu navrhujeme a realizujeme webové nástroje na spoločnú identifikáciu otázok a úloh (udalostí). Kolektívna inteligencia je príležitosťou na prirodzenú kultiváciu obsahu vzdelávania a vernejšie mapovanie výsledku na kurikulom stanovené ciele,“ uvádzajú realizátori projektu.

V rámci návrhu systému nástrojov chcú postupovať v zmysle overených postupov a metodík, úspešne aplikovaných v softvérovom inžinierstve, nakoľko vnímajú jeho významnú paralelu s obsahovým inžinierstvom. „Náš prístup budeme konfrontovať s už existujúcimi vzdelávacími systémami a aj takými, ktoré boli a sú vyvíjané na našej fakulte. Z implementačného hľadiska vytvoríme inteligentné prostredie na podporu dištančných, ako aj prezenčných foriem výučby na báze on-line prístupu s podporou multimediálnej reprezentácie interpretácie obsahu. Implementované prostredie podporí formovanie virtuálnych komunít doménovo špecifických a integráciu distribuovaného obsahu vzdelávania aj v medzinárodnom meradle.“

Vedúci tímu v rámci projektu Databanka otázok a úloh [FIIT-DU] je Ing. Ján Lang, PhD., odporúčanými technológiami sú Java, MySQL alebo PostgreSQL, PHP, HTML, CSS, JavaScript, pričom je tu aj možnosť dohodnúť sa.

„Určite by si prijal, keby otázky/úlohy na skúšku neboli tajné. Keby si vedel, aké otázky/úlohy môžu byť na skúške položené, resp. aký typ otázky/úlohy tam môže byť. Uvažujme o kvázi konečnej množine otázok/úloh z predmetu. Otázky/úlohy môžu vytvárať všetci zainteresovaní (dokonca ak je autorom sám študent signalizuje to jeho významné zorientovanie sa v predmete). Otázky/úlohy tak môžu slúžiť ako databanka pre tvorbu testov a skúšok. Ponúkajú niektorí vyučujúci otázky/úlohy z predmetu verejne na webe? Využil si túto možnosť a ´učil´ si sa tým že si si ich ´prechádza´“…? Máš vodičský preukaz? Spomeň si ako si sa pripravoval na testy z pravidiel cestnej premávky. Čo z toho by bolo použiteľné v tomto projekte?,“ prihovárajú sa študentom tvorcovia projektu.

Zručnosť komunikovať požiadavky na vzdelávacie výstupy je podľa odborníkov celospoločensky zaujímavá a dôležitá. Dokumentujú to viaceré iniciatívy a projekty podporované v minulosti. Túto komunikáciu je možné netriviálne udržať prostredníctvom štandardných nástrojov. Mnohé z nich nevyhovujú špecifickým potrebám domény vzdelávania. Súčasné webové technológie podporujú fenomén kolektívnej inteligencie a vytvárajú tak priestor pre kontinuálne komunikovanie požiadaviek, zdieľanie tomu zodpovedajúcich znalostí a v konečnom dôsledku podporujú samotný proces učenia sa.

Samotná podstata je založená na princípe udalosti, tvrdia tvorcovia projektu. „Udalosť vnímame ako otázku alebo úlohu. Podobne ako v bežnom živote, v praxi človek ´obsluhuje´ udalosti. Niektoré, ktoré registruje zahadzuje, niektorým dáva prednosť a pod. V súvislosti s pracovnou pozíciou, profesiou či povolaním môže obsluhovať množinu špecifických udalostí. Je tomu tak aj v škole. V rámci predmetu je možné identifikovať konkrétne udalosti – otázky a úlohy, ktoré je potrebné ´obslúžiť´. Model takejto architektúry je nám dobre známy, a to v rámci softvérového inžinierstva (EDA či komplementárne SOA).“

Otázky a úlohy budú môcť do systému pridávať alebo používať všetci zainteresovaní – garanti predmetov, cvičiaci, študenti, ľudia z praxe a pod. Doménový experti sa k uvedeným udalostiam môžu prostredníctvom fóra vyjadrovať, hodnotiť a pod. Následne tak vznikne databanka otázok a úloh, ktorá bude živá, verejná a aj študentom dostupná. „Počas prípravy na skúšku študenti často využívajú dostupné testy z minulých rokov, otázky či zadania na to, aby sa aj prostredníctvom nich pripravovali. Takýto systém však nebráni tomu aby sa tí, ktorí sa zaujímajú o problematiku dotknutú konkrétnou udalosťou, hlbšie vzdelávali v danej oblasti štúdiom odporúčanej literatúry resp. inak ponúknutých zdrojov,“ konštatovali tvorcovia projektu.

*********************************************

Fakulta informatiky a informačných technológií (FIIT) STU v Bratislave nadväzuje na skúsenosti, ktoré má s nápaditými  IT projektmi. Študenti FIIT STU každý rok v rámci predmetu Tímový projekt simulujú prácu vývojárskych tímov a riešia témy, ktorým aktuálne čelia aj firmy pôsobiace v IT sektore. Tento rok riešia študentské tímy 27 projektov.

Práve IT sektor charakterizuje vysoká intenzita inovácií, ktoré komerčne zhodnocujú start-upy a pre študentov môžu byť tieto zručnosti veľkým prínosom.

„Tímové projekty sú jedným z najobľúbenejších predmetov u študentov. Je to dôsledok aj toho, aké témy študenti riešia. Zapojenie externého prostredia do projektov prináša ešte zaujímavejšie témy a tiež nové skúsenosti nielen pre študentov, ale aj pre ich vedúcich z radov učiteľov. Zároveň vzniká platforma na vytvorenie nových spoluprác s firmami, verejnými a mimovládnymi organizáciami a celkové posilnenie spolupráce univerzity s praxou,“ povedala profesorka Mária Bieliková, garantka predmetu Tímový projekt na FIIT STU v Bratislave.

 

Informácie poskytla: Andrea Settey Hajdúchová, manažérka pre komunikáciu, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky