Stretnutia vo vedeckej kaviarni VEDA V CENTRE v roku 2015

22. nov. 2017 • Iný

Stretnutia vo vedeckej kaviarni VEDA V CENTRE v roku 2015

Vedecké kaviarne sú miestom na neformálne debaty vedcov a výskumníkov so širokou verejnosťou. Prinášajú aktuálne témy z rôznych oblastí vedy, ktoré sú podávané populárnou formou. V Národnom centre pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave vznikla v máji 2008 tradícia pravidelných stretnutí verejnosti s osobnosťami vedy pri káve pod názvom Veda v CENTRE.

Stretnutia vo vedeckej kaviarni sa naďalej konajú po celý rok (okrem augusta), spravidla posledný štvrtok v mesiaci o 17. hodine v konferenčnej sále CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, na Patrónke v Bratislave. Schádza sa v nich široká verejnosť rôznych vekových kategórií, študenti, ale aj vedci a odborníci z rôznych sfér. Tí, ktorí sa nemôžu zúčastniť osobne, majú možnosť sledovať priebeh v priamom prenose prostredníctvom online vysielania.

Na portáli NCP VaT je k dispozícii tiež archív videozáznamov z uskutočnených podujatí, prostredníctvom ktorých môžu záujemcovia dodatočne zažiť atmosféru vedeckých kaviarní. Publikácia Veda v CENTRE. Stretnutia vo vedeckej kaviarni v roku 2015 obsahuje rozhovory s poprednými slovenskými vedcami, ktorí boli hosťami vedeckej kaviarne v CVTI SR v príslušnom roku, ako aj reportáže z prezentácií jednotlivých tém.

Veda v CENTRE: Stretnutia vo vedeckej kaviarni v roku 2015

Rozhovory s dvanástimi osobnosťami vedy a reportáže z ich vystúpení
vo vedeckej kaviarni Veda v CENTRE v Bratislave v roku 2015.


Veda v CENTRE, 2015Veda v CENTRE: Stretnutia vo vedeckej kaviarni v roku 2015

          © Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava 2017

Hosťom januárovej vedeckej kaviarne bol geológ, uznávaný odborník na hydrogeológiu a expert na vodohospodárske otázky prof. RNDr. Igor Mucha, DrSc., ktorý hovoril o podzemnej vode ako obnoviteľnom zdroji a vode v zásobe. Výsledky výskumov, do ktorých bol zapojený, sa úspešne uplatnili pri rôznych ďalších prácach vrátane obhajoby Vodného diela Gabčíkovo pred Medzinárodným súdnym dvorom v Haagu.

Fyzik a mikroelektronik, uznávaný odborník na fotoniku prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD., vo februári prezentoval tému o fotonike alebo čo dnes dokážeme so svetlom. Pripomenul, že zlomový moment bol objav lasera a následne optického vlákna. Až budúcnosť zhodnotí, aký veľký bol prínos fotonického kryštálu z doby, v ktorej žijeme.

V marci boli hosťami vedeckej kaviarne dvaja známi prírodovedci: RNDr. Ivan Jarolímek, CSc. a RNDr. Milan Valachovič, CSc., ktorí hovorili o tom, ako sa menia lesy na Slovensku z pohľadu botanikov. Dr. Jarolímek si zo svojej vedeckej práce najviac cení knižné monografie z edície Vegatácia Slovenska, v ktorej postupne publikujú prehľad všetkých rastlinných spoločenstiev na Slovensku. Dr. Valachovič ako spoluautor monografie Rastlinné spoločenstvá Slovenska získal Prémiu Literárneho fondu SR.

Molekulárny biológ a uznávaný odborník na rastlinné biotechnológie doc. RNDr. Ján Kraic, PhD., sa v apríli zameral na otázky súvisiace s vývojom rastlín a ich domestikáciou. Za svoj vedecký úspech považuje zavedenie niektorých biotechnologických, resp. molekulárno-biologických postupov a princípov do charakterizovania a tvorby nových genotypov rastlín.

Významný kvantový fyzik, uznávaný odborník na spintroniku prof. RNDr. Jaroslav Fabián, PhD., v májovej vedeckej kaviarni hovoril o materiáloch tenkých ako atóm. Vo vedeckej komunite sú najviac cenené jeho objavy mechanizmov spinovej relaxácie v elektronických materiáloch. Pôsobí na Regensburgskej univerzite v Nemecku.

Molekulárny biológ a uznávaný odborník na biologickú bezpečnosť a kvalitu a bezpečnosť potravín doc. RNDr. Peter Siekel, PhD., v júni prezentoval tému o bezpečných a kvalitných potravinách. Je hrdý na to, že sa podieľal na aktivitách využívajúcich DNA.

Každý rok v júli sa koná Veda v CENTRE – Letný špeciál. NCP VaT pri CVTI SR tam pozýva mladých vedeckovýskumných pracovníkov, ktorí sa presadili svojou prácou v zahraničí. Tentoraz bol hosťom uznávaný odborník na materiálové inžinierstvo Dr. Ing. Daniel Križan, ktorý sa zameral na novú oceľ pre ľahšie a bezpečnejšie autá. 

V januári 2015 bol hosťom vedeckej kaviarne Veda v CENTRE prof. Igor Mucha

V januári 2015 bol hosťom vedeckej kaviarne Veda v CENTRE prof. Igor Mucha

Hosťom septembrovej vedeckej kaviarne bol historik prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD., z Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vo svojom vystúpení sa zamýšľal nad otázkou, či je Ľudovít Štúr aktuálny aj v súčasnosti.

Uznávaná chemička a odborníčka na polymérne materiály Ing. Mária Omastová, DrSc., z Ústavu polymérov SAV v Bratislave, prezentovala v októbri tému zameranú na polymérne nanokompozity a ich aplikácie. Za jeden z úspechov tímu považuje prípravu vodivých polymérov, najmä polypyrolu, v prítomnosti rôznych typov tenzidov a štúdium ich vlastností.

V novembrovej vedeckej kaviarni vystúpila uznávaná fyziologička a patofyziologička MUDr. Táňa Ravingerová, DrSc., z Ústavu pre výskum srdca SAV v Bratislave, ktorá hovorila o ischémii srdca a civilizačných ochoreniach. Za najväčší odborný úspech pokladá charakterizáciu tzv. vnútorných mechanizmov ochrany zdravého a chorého srdca prostredníctvom rôznych foriem jeho adaptácie na určité škodlivé faktory.

Hosťom vedeckej kaviarne Veda v CENTRE – Vianočný špeciál bol uznávaný chemik prof. Ing. Štefan Schmidt, z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Ústavu biotechnológie a potravinárstva Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Rok 2015 uzavrel témou o tukoch nielen na vianočnom stole.  

Táto publikácia vznikla z úcty k vedeckým osobnostiam, ktoré si popri svojej náročnej práci našli čas aj na stretnutie s verejnosťou, aby im populárnou formou priblížili zaujímavé témy a umožnili im nahliadnuť do tajov rôznych vedných disciplín. Okrem doteraz vydaných publikácií postupne prinesieme pohľad na ostatné zrealizované stretnutia vo vedeckej kaviarni. Zároveň vás všetkých srdečne pozývame na ďalšie stretnutia s osobnosťami vedy pri káve.

 

Mgr. Andrea Putalová, riaditeľka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR

Redigovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: NCP VaT pri CVTI SR 

 

Súvisiace:

Hore
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
TVT 2018 články
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Dva najbežnejšie typy strachu: klauni a výšky.