Progresívne metódy úpravy funkčných a mechanických vlastností práškových materiálov

28. jan. 2019 • Materiálové inžinierstvo

Progresívne metódy úpravy funkčných a mechanických vlastností práškových materiálov

Zlepšiť lisovateľnosť vstupných kovových práškov progresívnymi metódami spracovania (rýchla solidifikácia, mechanochemická syntéza) pri zachovaní alebo zlepšení elektrických, magnetických a mechanických vlastností pripravených práškových zliatin je cieľom projektu Progresívne metódy úpravy funkčných a mechanických vlastností práškových materiálov (Progressive methods for treatment of the functional and mechanical properties of powder materials). Zodpovedným riešiteľom je RNDr. Vladimír Kovaľ, PhD. z Ústavu materiálového výskumu (ÚMV) SAV.

Tento projekt je podľa neho pokračovaním dlhodobej spolupráce ÚMV SAV v oblasti práškových kovov s kolegami z Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. Projekt je zameraný na výskum progresívnych metód spracovania práškových zliatin na báze Fe (Ni, Co, Cr).

„Mechanickým legovaním bola pripravená prášková vysokoentropická zliatina FeSiBAlNiMo, ktorú sa podarilo skompaktizovať optimalizáciou teplotných a lisovacích parametrov. Na skompaktizovaných práškových FeSiBAlNiMo zliatinách sa momentálne optimalizujú podmienky mikrovlnného žíhania s ohľadom na výsledné mechanické, elektrické a magnetické vlastnosti,“ vysvetľuje RNDr. Vladimír Kovaľ, PhD.

Pri výskume a vývoji práškových zliatin jeho tím spolupracuje so skupinou Dr. H. Hadrabu (Pokročilé kovové materiály a kompozity na bázi kovů) z Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. v Brne. V rámci riešenia projektu je potrebné ešte analyzovať vplyv jednotlivých technologických krokov prípravy práškových zliatin na vlastnosti finálneho materiálu a určiť korelačné vzťahy medzi mikroštruktúrou a funkčnými vlastnosťami.

„Predpokladá sa, že riešením projektu budú získané poznatky o možnostiach využitia progresívnych metód mikrovlnného ohrevu na úpravu technologických vlastností zliatin charakteristických vysokým podielom štruktúrnych defektov,“ dopĺňa zodpovedný riešiteľ za slovenskú stranu.

Intenzívna kooperácia riešiteľských tímov môže podľa neho okrem diseminácie výsledkov formou konferenčných prezentácií a časopiseckých publikácií iniciovať aj ďalšie formy spolupráce. „Zlepšenie lisovateľnosti špecifickými metódami žíhania bez degradácie funkčných vlastností by malo viesť k rozšíreniu aplikačných možností niektorých práškových vysoko-entropických, amorfných a nano-kryštalických zliatin v technickej praxi.“

Projekt Progresívne metódy úpravy funkčných a mechanických vlastností práškových materiálov má realizačné obdobie 1. 1. 2018 – 31. 12. 2019.

Ide o dvojstranný (bilaterálny) medzinárodný projekt,  zameraný na vytvorenie, resp. rozvoj spolupráce s partnermi na zahraničných pracoviskách. Hlavným cieľom je výmena poznatkov, príprava a charakterizácia experimentálnych materiálov, príprava nových väčších nadnárodných projektov a v neposlednom rade zapojenie mladých vedeckých pracovníkov (spravidla doktorandov) do vedeckých aktivít spojených s daným projektom.

 

Odborný garant textu: RNDr. Vladimír Kovaľ, PhD., Ústav materiálového výskumu SAV

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /Antiproton/

Uverejnila: VČ

 

Hore
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
TVT 2018 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Zriedkavé choroby zahŕňajú 5000 až 8000 život ohrozujúcich alebo chronicky oslabujúcich chorôb.
Zistite viac