Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Liečivá, drogy a steroidy v životnom prostredí

Marta Bartošovičová

ilustračné foto

Odpadové vody, produkované najmä z domácností, zdravotníckych zariadení, posilňovní, domovov dôchodcov, z hudobných festivalov či diskoték, obsahujú rôzne drogy, liečivá, steroidy. Pochádzajú aj z nezákonnej činnosti (ilegálnej výroby drog). Ich analýza umožňuje zistiť spotrebu legálnych a ilegálnych drog a ich metabolitov na konkrétnom mieste.

Po prvý raz bola využitá analýza odpadových vôd na monitoring spotreby drog v roku 1999. Prvé reálne štúdie boli vypracované v roku 2005 v Taliansku. Analýzy odpadových vôd odhalili až trojnásobný počet možných užívateľov kokaínu v porovnaní s dotazníkmi. V roku 2011 bolo do podobného merania zapojených 19 európskych miest. Výsledky ukázali, že v západnej Európe užívatelia drog preferujú kokaín a na východe najmä marihuanu a pervitín. Marihuana a pervitín dominujú aj v krajinách ako Holandsko, Fínsko, Chorvátsko a Česká republika. Bratislava a Piešťany sa umiestnili na popredných miestach v spotrebe pervitínu. Značné hodnoty boli namerané aj pre marihuanu a extázu.

Monitoringom mikropolutantov v rôznych zložkách životného prostredia sa zaoberá viacero výskumných tímov v oblasti analytickej chémie, environmentalistiky a environmentálneho inžinierstva. Európski vedci v marci 2013 testovali vodu vo viacerých čistiarňach odpadových vôd. Mala im pomôcť zistiť aká je spotreba drog a liekov na konkrétnom mieste. Zároveň skúmali, aký vplyv majú rôzne antibiotiká alebo narkotiká na živočíchy, najmä ryby. Výsledky meraní využíva Európske centrum pre monitorovanie drog so sídlom v Lisabone a národné monitorovacie centrá.

Čistička odpadových vôd

Merania v roku 2013 boli uskutočnené v 50 čistiarňach odpadových vôd (ČOV) v 32 mestách Európy. Na Slovensku išlo o tri ČOV v Bratislave – vo Vrakuni, v Petržalke a Devínskej Novej Vsi, a jednu ČOV v Piešťanoch. Za Slovensko boli prvé výsledky uverejnené v roku 2013. V roku 2014 bolo porovnávaných viac ako 40 miest Európy, medzi nimi slovenské mestá Bratislava a Piešťany.

Výsledok čistenia odpadových vôd od drog

Do celoeurópskej analýzy sa zapojili aj vedci z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Skúmajú výskyt mikropolutantov vo vodnom ekosystéme. Monitorované sú najmä liečivá, drogy, pesticídy, hormóny, ale aj kontrastné látky a antibakteriálne prípravky používané v zdravotníckych zariadeniach. Chceli by vyvinúť technológie a postupy, ktoré čistiarňam pomôžu rozložiť tieto druhy zlúčenín a zabrániť ich prenikaniu do riek.

Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.Analýzou a monitoringom prítomnosti drog, liečiv či pesticídov v odpadových vodách vo vybraných mestách Slovenska sa zaoberá aj mladý chemik Ing. Tomáš Mackuľak, PhD., z Oddelenia environmentálneho inžinierstva Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Vo svojej výskumnej práci sa popri monitoringu zaoberá postupmi, ktoré sú schopné účinne odstraňovať z vôd toxické organické a anorganické zlúčeniny a mikroorganizmy.

V odpadových vodách nemocníc sa nachádzajú kontrastné zlúčeniny, metabolity marihuany, nikotínu atď. Tieto vody sú špecifické aj tým, že sú v nich rôzne dezinfekčné látky, ktorých je v Bratislave denne zhruba 0,5 litra. Čistiarne odpadových vôd sú schopné z vody odstrániť iba niektoré liečivá a ich metabolity, ďalšie prenikajú do povrchových vôd a životného prostredia. V odpadových vodách spomedzi drog dominuje metamfetamín (pervitín), z psychoaktívnych liekov tramdol, venlafaxín a karbamazepín, z antibiotík ciprofloxacín, azitromycín či klaritromycín. Slovenské rieky sú kontaminované týmito drogami a liečivami, lebo čistiarne nie sú schopné úplne ich degradovať.

Drogy a liečivá v životnom prostredí

Súbor poznatkov o rôznych typoch mikropolutantov a popis obmedzených možností technológií používaných pri čistení odpadových vôd, obsahuje Monografia Drogy a liečivá ako mikropolutanty, ktorej autorom je Tomáš Mackuľak a kolektív.

Veda v CENTRE

Tému Drogy, steroidy a liečivá v životnom prostredí prezentoval Ing. Tomáš Mackuľak, PhD., vo vedeckej kaviarni Veda v CENTRE dňa 29. 9. 2016 v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Organizátorom stretnutí s osobnosťami vedy a techniky je Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR. Stretnutia sa konajú v pravidelných mesačných intervaloch (posledný štvrtok v mesiaci o 17.00 hod.) v budove CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, Patrónka, v Bratislave. Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný.

FOTOGALÉRIA Z PODUJATIA

VIDEOZÁZNAM

Septembrová vedecká kaviareň Veda v CENTRE bola jedným zo sprievodných podujatí Európskej noci výskumníkov 2016 v Bratislave.

Spracovala: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Marián Zelenák, NCP VaT pri CVTI SR

Obrázky: z prezentácie Ing. T. Mackuľaka, PhD.

Ilustračné foto: Pixabay.com

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky