Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Letná škola s medzinárodnou účasťou na tému nízkouhlíkovej energetiky

VEDA NA DOSAH

Letná škola STU, júl 2019

Počas mesiaca júl hostila STU v Bratislave 23 zahraničných študentov z rôznych európskych univerzít (Nemecko, Belgicko, Španielsko, Portugalsko, Poľsko, Rusko, Ukrajina, Srbsko a Čierna Hora) na letnej medzinárodnej škole venovanej nízkouhlíkovej elektroenergetike (Low Carbon Energy). Letnú školu zorganizovali študentská organizácia BEST Bratislava a Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (ÚEAE) FEI STU pod odbornou gesciou riaditeľa ústavu prof. Ing. Františka Janíčka, PhD.

Letný kurz je komplexný vzdelávací projekt, ktorý je organizovaný pod hlavičkou medzinárodnej študentskej organizácie BEST a popredných európskych technických univerzít. V celej Európe prebieha počas letných mesiacov približne 50 obdobných letných škôl s rôznymi technickými témami, ktoré sa snažia poskytnúť zahraničným študentom to najkvalitnejšie a najintenzívnejšie vzdelanie v danej oblasti a slúžia ako nadstavba vzdelaniu, ktoré poskytujú ich univerzity.

Čo je nízkouhlíková elektroenergetika

Nízkouhlíková elektroenergetika je časť elektroenergetického odvetvia, v rámci ktorého sa získava elektrická energia z procesov spojených s podstatne nižším množstvom emisií oxidu uhličitého, než v prípade konvenčnej výroby z fosílnych palív. Zahŕňa najmä využitie veterných, solárnych, vodných a jadrových zdrojov a biomasy.

O programe

Pre účastníkov bol pripravený bohatý program zostavený z prednášok uznávaných odborníkov z akademickej a priemyselnej sféry, praktických cvičení, viacerých exkurzií, ktoré prepojili teóriu s praxou.  Letnú školu svojim príhovorom otvoril garant aktivity prof. Ing. František Janíček, PhD. Mgr. Matej Sadloň, ktorý zároveň celú aktivitu koordinoval a moderoval, prednášal o nízkouhlíkovej energetike a vplyvoch jednotlivých obnoviteľných zdrojov na životné prostredie. Ing. Ľubomír Polonec, PhD. študentom predstavil aktuálny stav veternej energetiky. Prof. Ing. Vladimír Šály, PhD. a Ing. Milan Perný, PhD. okrem prednášky o solárnej energetike pripravili pre študentov aj prakticko-experimentálne cvičenie zamerané na meranie elektrických parametrov fotovoltických článkov. Súčasťou programu bola aj prednáška Ing. Juraja Kubicu, PhD. o využití vodnej energie. Doplnkom k prednáške bola exkurzia do vodnej elektrárne Čunovo. Mgr. Matej Sadloň a Ing. Ján Poničan pre účastníkov letnej školy pripravili praktické cvičenie, na ktorom ich oboznámili s faktormi, ktoré treba brať do úvahy pri optimalizácii malého fotovoltického systému. Študenti navrhli základné parametre vlastného fotovoltického systému šitého na mieru pre ich domácnosť.

Letná škola, Čunovo

Študentov zaujala exkurzia v laboratóriách ÚEAE FEI STU, ktoré sídlia v Bratislave – Trnávke, kde mohli vidieť prevádzku jednotlivých experimentálnych zariadení OZE (bioplynová stanica, solárny koncentrátorový systém) a experimenty s vysokonapäťovým zdrojom. Ďalším bodom programu bola exkurzia a prednáška v Atómových elektrárňach Mochovce, v rámci ktorej Ing. Matúš Demko prednášal o moderných trendoch v jadrovej energetike a portofóliu Slovenských elektrární a.s. Program v Mochovciach bol doplnený o návštevu informačného centra o energii a výrobe elektriny – Energoland. Účastníci letnej školy sa zúčastnili na  exkurzii a prednáške v bioplynovej stanici v Kolíňanoch, ktorá patrí Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. študentov oboznámil s inovatívnou technológiou zo Švédska, ktorú využívajú v bioplynovej stanici, a ktorej výhodou je trojnásobne vyššie využitie vstupných surovín. Zároveň so študentmi diskutoval na tému Budúcnosť energie vyrábanej z obnoviteľných zdrojov.

Záverečný workshop

Záverečný blok letnej školy patril Ing. Jozefovi Bendíkovi, PhD. a Ing. Matejovi Cenkému, PhD., ktorí pre študentov pripravili workhsop s názvom Ako to vyzerá keď vláda, finančný sektor, priemysel a environmentálny sektor hľadá spoločné riešenia na problémy v energetike? Ing. Martin Bugár, PhD. oboznámil študentov s možnosťami akumulácie elektrickej energie.

Na záver letnej školy bol účastníkom odovzdaný certifikát o úspešnom absolvovaní letnej školy.

————————————————————-

O projekte

Tento projekt bol realizovaný vďaka podpore z verejných fondov prostredníctvom grantu agentúry KEGA č. 038STU-4/2017 „Zážitkom od prírodných vied k technike – projekt neformálneho interaktívneho vzdelávania detí a študentov podporujúci záujem o techniku“. Letná škola bola realizovaná ako popularizačná aktivita výsledkov aktuálne riešeného projektu APVV-15-0326 „Smart mestá a ich inteligentná energetická chrbtica“ podporeného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja.

Táto aktivita vznikla vďaka podpore ako dopad v rámci OP Výskum a vývoj pre projekty: Národné centrum pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie, ITMS 26240120016; Dobudovanie Národného centra pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie, ITMS 26240120028; Veterno-solárny elektrický akumulačný systém, ITMS 26220220133; Zvyšovanie energetickej bezpečnosti SR, ITMS: 26240220077; Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku, ITMS: 26240220077; Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológii a systémov, ITMS: 26240120039   spolufinancované zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Informácie a ilustrácie poskytol: Ing. Milan Perný, PhD., STU v Bratislave

Spracovala a uverejnila: MI, NCP VaT pri CVTI SR

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky