Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Európska komisia chce zakázať predaj jednorazových plastových výrobkov

Marta Bartošovičová

Ilustračné foto: plastové slamky

Objem plastového odpadu v oceánoch a moriach neustále narastá. Európska komisia preto navrhuje nové pravidlá na úrovni EÚ s cieľom zamerať sa na 10 druhov jednorazových plastových výrobkov, ktoré sa najčastejšie vyskytujú na európskych plážach a v moriach. Nové pravidlá pomôžu Európe udržať si náskok v tejto problematike, ktorá má celosvetový dosah.

Nové pravidlá sú prispôsobené tak, aby priniesli čo najlepšie výsledky a teda na rôzne výrobky sa budú uplatňovať rôzne opatrenia. Predaj jednorazových plastových výrobkov bude zakázaný, ak sú dostupné a cenovo prijateľné alternatívy. Ak však neexistuje priama alternatíva, opatrenie sa zameria na obmedzenie používania výrobku prostredníctvom vnútroštátnych cieľov znižovania spotreby takýchto výrobkov, požiadaviek na dizajn, označovanie a povinností výrobcov v oblasti nakladania s odpadom a čistením.

Európska komisia - logoAko zdôraznil podpredseda Komisie pre trvalo udržateľný rozvoj Frans Timmermans, Európska komisia bude venovať pozornosť zásadným otázkam a zvyšok ponechá v kompetencii členských štátov. Ďalej uviedol: Plastový odpad je nesporne dôležitou otázkou a Európania musia konať spoločne v záujme riešenia tohto problému, pretože plastový odpad končí v našom ovzduší, pôde, našich oceánoch a potravinách. Cieľom dnešných návrhov je obmedziť výskyt jednorazových plastov v obchodoch prostredníctvom celej škály opatrení. Niektoré výrobky zakážeme, iné nahradíme ekologickejšími alternatívami tak, aby ľudia mohli naďalej používať svoje obľúbené výrobky.“

Podpredseda Jyrki Katainen, zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť, k tomu dodal: „Plasty môžu byť super, ale musíme ich používať zodpovednejšie. Plasty na jedno použitie nie sú ekonomicky ani ekologicky ideálne a dnešné návrhy pomôžu podnikom a spotrebiteľom prejsť na trvalo udržateľné alternatívy. Európa sa tak môže dostať do popredia, môže vytvárať výrobky, po ktorých bude v nasledujúcich desaťročiach dopyt a získavať zo vzácnych a obmedzených zdrojov, ktoré máme k dispozícii, vyššiu hospodársku hodnotu. Náš cieľ pre zber plastových fliaš zároveň prispeje k vytvoreniu potrebného objemu pre prosperujúce odvetvie recyklácie plastov.“

Riešenie tohto problému je nevyhnutné. Môže priniesť nové príležitosti najmä v oblasti inovácií a tvorby pracovných miest. Ak pre európsky trh bude platiť jeden súbor pravidiel, európske podniky budú môcť vytvárať úspory z rozsahu a byť konkurencieschopnejšie na rýchlo sa rozvíjajúcom globálnom trhu s trvalo udržateľnými výrobkami. Vytvorením systémov opakovaného použitia, napríklad zálohovaním, môžu spoločnosti zabezpečiť stabilné dodávky kvalitných materiálov. V iných prípadoch môže hľadanie udržateľnejších riešení podnikom zabezpečiť technologický náskok pred konkurentmi na svetovom trhu.

Novými pravidlami sa zavedú nasledovné opatrenia:

Zákaz niektorých plastových výrobkov. Ak existujú dostupné a cenovo prijateľné alternatívy, predaj jednorazových plastových výrobkov bude zakázaný. Pôjde o plastové vatové tyčinky, príbory, taniere, slamky, miešadlá a paličky na balóny, ktoré sa budú musieť vyrábať z udržateľnejších materiálov. Jednorazové nádoby na nápoje vyrobené z plastov budú na trhu povolené len vtedy, ak ich viečka a uzávery zostanú pripevnené k nádobe.

Ciele zníženia spotreby. Členské štáty budú musieť obmedziť používanie plastových nádob na potraviny a pohárov. Môžu napríklad stanoviť vnútroštátne ciele zníženia spotreby, poskytovať na mieste predaja alternatívne výrobky alebo zabezpečiť, aby sa plastové výrobky na jedno použitie neposkytovali zdarma.

Povinnosti výrobcov. Výrobcovia pomôžu pokryť náklady na nakladanie s odpadom a čistenie odpadu, ako aj na opatrenia na zvyšovanie povedomia o jednorazových plastoch, ako sú nádoby na potraviny, sáčky a obaly potravín (napr. zo zemiakových lupienkov a sladkostí), nádoby na nápoje a poháre, tabakové výrobky s filtrami (napr. cigaretové ohorky), vlhčené utierky, balóny a ľahké plastové tašky. Podniky dostanú stimuly, aby vyvíjali menej znečisťujúce alternatívy týchto výrobkov.

Ciele v oblasti zberu. Členské štáty budú povinné do roku 2025 zabezpečiť zber 90 % jednorazových plastových fliaš z nápojov, napríklad prostredníctvom systémov zálohovania.

Požiadavky na označovanie. Niektoré výrobky budú musieť mať jasné a štandardizované označenie, ktoré obsahuje informácie o tom, ako odpad triediť, o negatívnom vplyve výrobku na životné prostredie a o prítomnosti plastov v ňom. Táto požiadavka sa bude vzťahovať na hygienické vložky, vlhčené utierky a balóny.

Opatrenia na zvyšovanie povedomia. Členské štáty budú musieť zvýšiť povedomie spotrebiteľov o negatívnom vplyve odpadu z jednorazových plastov a rybárskeho výstroja, ako aj o dostupných systémoch opakovaného použitia a možnostiach nakladania s odpadom pre všetky tieto výrobky.

Rybársky výstroj predstavuje 27 % všetkých odpadkov na pláži. Komisia chce preto doplniť existujúci rámec politiky o systémy zodpovednosti výrobcov rybárskeho výstroja, ktorý obsahuje plasty. Títo výrobcovia budú povinní hradiť náklady na zber odpadu z prístavných zberných zariadení, jeho prepravu a spracovanie, ako aj náklady na opatrenia zamerané na zvyšovanie povedomia.

Ďalšie kroky

Návrhy budú predložené na schválenie Európskemu parlamentu a Rade. Komisia vyzýva ostatné inštitúcie, aby túto problematiku považovali za svoju prioritu a zabezpečili pre európskych občanov hmatateľné výsledky ešte pred voľbami v máji 2019.

Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia 5. júna začne Európska komisia realizovať celoeurópsku osvetovú kampaň s cieľom upriamiť pozornosť na možnosti výberu pre spotrebiteľov a zdôrazniť úlohu jednotlivcov v boji proti znečisteniu plastmi a morskému odpadu.

Riešenie problému morského odpadu pochádzajúceho z EÚ predstavuje len zlomok širšieho globálneho problému. Avšak vďaka tomu, že Európska únia prevezme vedúcu úlohu, bude mať dobrú pozíciu na podporu zmien na globálnej úrovni – v rámci skupín G7 a G20 a prostredníctvom realizácie cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.

Súvislosti

Touto iniciatívou sa napĺňa záväzok prijatý v európskej stratégii pre plasty, zameraný na riešenie problematiky nehospodárneho a škodlivého plastového odpadu prostredníctvom legislatívnych opatrení. Navrhované opatrenia prispejú k prechodu Európy na obehové hospodárstvo, dosiahnutiu cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a klimatických záväzkov a cieľov priemyselnej politiky EÚ. Opatrenia budú prínosom pre životné prostredie i hospodárstvo. Obmedzia sa nimi emisie a zabráni sa škodám na životnom prostredí, ktoré by do roku 2030 predstavovali ekvivalent 22 miliárd EUR. Podľa odhadov ušetrí spotrebiteľom 6,5 miliardy EUR.

Nové pravidlá EÚ na obmedzenie morského odpadu a s tým súvisiace riešenie jednorazových plastových výrobkov, navrhla Európska komisia dňa 28. 5. 2018.

 

Redigovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: Tlačová správa Európskej komisie, Brusel, 28. mája 2018

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3927_sk.htm

Ilustračný obrázok: Pixabay.com (rkit)

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky