Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vysokoškoláci majú možnosť súťažiť s riešeniami PRE VODU

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /voda/

Zodpovedné hospodárenie s vodou je témou tretieho ročníka súťaže PRE VODU. Jej cieľom je prispieť k zodpovednému a efektívnemu nakladaniu s vodou prostredníctvom návrhov opatrení šetrných k prírode. Organizátori majú ambíciu prepojiť nadaných mladých ľudí s tými, ktorí hľadajú inšpirácie a ktorí chcú riešiť konkrétne problémy s vodou vo svojich mestách a obciach. Do súťaže sa môžu prihlásiť mladí ľudia vo veku od 18 do 30 rokov.

Revitalizácia jazierka v zámockom parku HlohovecV otvorenej kategórii môžu súťažiť jednotlivci, ako aj tímy zložené z maximálne 6 členov, pričom všetci členovia tímu musia spĺňať podmienku veku. V kategórii školských študentských tímov súťažia iba tímy vysokoškolských študentov a doktorandov, ktorí musia spĺňať požiadavku veku. Tímy s počtom 3 – 15 členov majú byť vedené pedagógom. Môžu riešiť iba niektorú z nominovaných modelových situácií, nemôžu súťažiť s vlastným riešením inej reálnej alebo teoretickej situácie. Súťažiaci v rámci kategórie školských študentských tímov sa môžu zúčastniť aj súťaže v rámci otvorenej kategórie, avšak s inou tému súťažnej práce (nesmú riešiť rovnakú modelovú situáciu, ako ich študentský tím, ktorí súťaží v druhej kategórii).

Súťažné návrhy by sa mali týkať najmä prevencie povodní a sucha (zadržiavanie vody v krajine, zvýšenie hladiny podzemných vôd, revitalizácia vodných tokov, podpora zelenej infraštruktúry, a pod.); potom tiež šetrného hospodárenia s vodou v sídlach (zasakovanie dažďovej vody alebo jej opätovné využitie, prírode blízke čistenie odpadovej vody a pod.); ale aj zodpovedného a efektívneho hospodárenia s vodou v poľnohospodárskej a priemyselnej výrobe; v neposlednom rade šetrného hospodárenia s vodou v poľnohospodárstve; či úspor pitnej vody a využitia sivej vody v budovách.

Organizátor súťaže si v ročníku 2018 vyhradzuje právo rozhodnúť o zložení a zaradení tímov do súťaže, a to v rámci odskúšania novej kategórie v súťaži tak, aby bola zohľadnená geografická a odborná rôznorodosť súťažiacich tímov.

Analýza príčin povodní v obci UtekáčSamosprávy, majitelia pozemkov a iných nehnuteľností mali možnosť do 15. septembra 2017 nominovať konkrétny problém a situácie, ktoré potrebujú riešiť. Ďalšia etapa súťaže je už na samotných riešiteľoch, mladých ľudí do 30 rokov. Súťažné návrhy môžu byť zamerané na riešenie niektorého z 8 modelových problémov zverejnených Nadáciou Ekopolis, ale aj na riešenie iných situácií – napríklad záverečné a seminárne práce. Organizátori súťaže očakávajú aj návrhy na úspory vody v budovách či opatrenia na ochranu pred povodňami, obnovu mokradí, zadŕžanie vody v krajine. Súťažný návrh musí okrem popisu riešenia obsahovať aj rámcový odhad financií potrebných na realizáciu riešenia a vyhodnotenie rizík riešenia.

Všetky vypracované súťažné projekty budú odovzdané zadávateľom situácií. Ostáva na ich rozhodnutí, či projekt využijú a budú ďalej spolupracovať.

Uzávierka študentských prác je 22. marca 2018. Do finále v rámci otvorenej kategórie postúpia najlepšie projekty (predpokladá sa max. 6 projektov), ktoré budú autori prezentovať pred odbornou porotou. V rámci kategórie študentských školských tímov postupujú do finále automaticky všetky návrhy od zúčastnených tímov. Z nich na základe osobnej prezentácie zástupcov tímov a rozhodnutia poroty bude ocenený jeden tím. Ak sa zástupcovia tímu nezúčastnia na finálnej prezentácii svojho návrhu, vzdávajú sa možnosti získania ceny.

Kritériá pre otvorenú kategóriu:

  • splnenie požiadaviek zadávateľa situácie, t. j. odovzdanie všetkých požadovaných častí projektu (platí len pre súťažiacich, ktorí si vybrali zo zoznamu situácií na riešenie)
  • realistické zhodnotenie rizík a nevýhod súťažného návrhu
  • kvalita a prehľadnosť spracovaného súťažného návrhu a jeho príloh
  • vlastný prínos súťažného návrhu
  • inovatívnosť súťažného návrhu (platí pre súťažiacich, ktorí prihlásili vlastný nápad)

Kategória študentských školských tímov:

  • hodnotenie zo strany zadávateľa situácie a spätná väzba miestnej komunity
  • vlastný prínos súťažného návrhu k riešeniu problému
  • realizovateľnosť riešenia
  • realistické zhodnotenie rizík a nevýhod súťažného návrhu
  • kvalita a prehľadnosť spracovaného súťažného návrhu a jeho príloh

Pred finále si účastníci budú môcť vyladiť svoju prezentáciu na prezentačnom seminári. Finále sa uskutoční v máji 2018. Po skončení súťaže dostanú zapojené obce súťažné návrhy a budú ich môcť využiť pre riešenie problémov s vodou tak, ako budú potrebovať. Najlepšie tri návrhy mladých ľudí získajú finančnú odmenu 1 000,00 €, 500,00 € a 200,00 €.

Všetky informácie vrátane modelových situácií na riešenie sú zverejnené na webovej stránke súťaže.  

V minulom ročníku uspela dvojica Miloš Hajko a Lucia Spálová, ktorí navrhli revitalizáciu starého ramena Váhu za účelom zlepšenia vodných pomerov v ramene. Problémom ramena pri obci Trnovec nad Váhom bol totiž veľký rozkyv hladiny Váhu, ktorý bol spôsobený prevádzkou vodného diela Kráľová. Preto hlavným cieľom štúdie autorov bolo opísanie jestvujúceho stavu ramena na Váhu, celková revitalizácia ramena a navrhnutie vhodných technických opatrení tak, aby sa zabezpečila stála hladina vody v ramene hlavne v čase neresu a jeho následné prirodzené zarybnenie. Nezanedbateľným bodom štúdie bolo taktiež aj následné zatraktívnenie a využitie okolia ramena na rekreačné a náučné účely.

Súťaž PRE VODU organizuje Nadácia Ekopolis s finančnou podporou Nestlé. Záštitu nad súťažou prevzal minister životného prostredia SR, László Sólymos.

 

Zdroj a foto

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

  

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky