Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vplyv využívania krajiny na kvalitu vody

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: voda; Pixabay.com /Free-Photos/

Ako využívanie krajiny vplýva na kvalitu vody vodného toku? Vo svojom príspevku Vplyv využívania krajiny na kvalitu vody (Impact of land use on the water quality) to analyzujú Tatijana Kotúš a Tatiana Kaletová, Katedra krajinného inžinierstva, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Hlavným cieľom ich práce bolo zhodnotenie vplyvu poľnohospodársky využívanej krajiny na kvalitu vody vodného toku Bocegaj v časti toku medzi obcami Kolíňany a Žirany v okrese Nitra. „Na dosiahnutie cieľa bolo potrebné oboznámiť sa s danou problematikou, oboznámiť sa s lokalitou, urobiť odber vzoriek vody v teréne, meranie vybraných parametrov vody a vyhodnotenie výsledkov textovou, tabuľkovou a grafickou formou,“ uvádzajú autorky. Odber vzoriek vody bol z piatich lokalít a hneď na mieste robili meranie pH, teploty, elektrickej vodivosti vody a rozpustených látok vo vode. Na meranie vybraných spomenutých parametrov vody použili konduktometer HQ14d, ktorý zaznamenával hodnoty pre teplotu vody, elektrickú vodivosť a rozpustené látky.

Priamo na mieste odberu riešiteľky určili aj pH metrom HI 991001 pH vody, prípadne bol použitý multimeter SENSION+ MM110. Následne práca pokračovala v laboratóriu, kde spracovali ďalšie dva vybrané parametre, a to zákal (Pcompact) a nerozpustené látky (pomocou filtrácie vzoriek vody a vážením). „Výsledkom bolo určenie vplyvu využívania krajiny na kvalitu vody malého vodného toku Bocegaj.“

Práca bola rozdelená do dvoch častí, do teoretickej a praktickej časti. Teoretická časť bola zameraná na všeobecné charakteristiky záujmového územia, základné údaje o toku Bocegaj a o meraných parametroch vody, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu vody. Druhá časť práce zahŕňala použité postupy pri odbere vzoriek vody, ich spracovaní a vyhodnocovaní a samotné výsledky. Zhodnotenie autorky realizovali porovnávaním parametrov vody v rovnakých odberných miestach, ale v odlišnom časovom intervale. Odber robili od 11. 5. 2016 do 29. 3. 2017.

„Najvyššia hodnota pH bola na začiatku jesene a koncom septembra 2016 a najnižšia koncom októbra 2016. Najväčšia elektrická vodivosť bola koncom marca 2017 a najmenšia koncom septembra 2016. Počas celého merania sa tieto parametre v smere po prúde pohybovali nepravidelne. Teplota vody sa pohybovala od 5,6 ˚C do 19,4 ˚C v rámci celého riešeného obdobia. Najväčší zákal vody bol na jeseň v septembri 2016 a najmenší v zime vo februári 2017. Najväčšie množstvo nerozpustených látok bolo na jar v máji 2016 a najmenšie vo februári 2017. Množstvo rozpustených látok sa na odberných miestach počas celého merania pohybovalo po toku nepravidelne. Najväčšie množstvo rozpustených látok bolo v marci 2017 a najmenšie množstvo v októbri 2016.“

Na kvalitu vody v toku Bocegaj majú podľa riešiteliek projektu vplyv aj vody pritekajúce prítokmi a priesakmi z okolitého územia. „Na základe kvality vody v týchto prítokov sa následne mení, resp. je nimi ovplyvňovaná aj kvalita vody v samotnom toku Bocegaj. Nárast hodnôt jednotlivých parametrov po toku je práve daný pritekajúcimi vodami z okolitých poľnohospodárskych pozemkov. Inak hodnoty smerom po toku klesajú, čo je dané vplyvom brehovej vegetácie pozdĺž toku a samočistiacou schopnosťou toku,“ konštatovali autorky vo svojej práci Vplyv využívania krajiny na kvalitu vody.  

Práca je súčasťou Študentskej vedeckej konferencie Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Vedecká konferencia študentov s medzinárodnou účasťou sa koná tradične, každoročne. V roku 2017 sa na nej zúčastnili študenti a doktorandi študijných programov FZKI všetkých troch študijných stupňov. Prihlásení účastníci boli rozdelení do troch sekcií: Záhradníctvo, Krajinárstvo a Krajinná a záhradná architektúra, ktoré zodpovedajú študijným odborom rozvíjaným na FZKI. Vedecká činnosť študentov patrí medzi dôležité aktivity fakulty. Pod vedením učiteľa je vytvorený priestor na aktívnu a samostatnú výskumnú prácu študenta, na osvojovanie si návykov a schopností pre experimentálnu činnosť. Táto činnosť prispieva k prehĺbeniu odbornej profilácie študentov vo všetkých stupňoch vzdelávania a predstavuje významnú a dnes prirodzenú súčasť vzdelávacieho procesu na vysokých školách.  

 

Zdroj informácií:

http://www.fzki.uniag.sk/sk/aktualne-informacie-reader/items/svk-fzki-2018/

Informácie prebrané zo zborníka Študentskej vedeckej konferencie FZKI 2017; (september 2018)

autori príspevku: Tatijana Kotúš (SK) – Tatiana Kaletová (SK)

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /Free-Photos/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky