Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Publikácia COPERNICUS: Oči Európy na Zemi

VEDA NA DOSAH

COPERNICUS (Zdroj: Publikácia)

V tejto brožúre vám ponúkame informácie o mnohých aspektoch programu Copernicus: o jeho aktéroch a ich úlohách, ako aj o jeho mechanizmoch, úspechoch, jeho prínosoch a využitiach pre Európu a jej občanov; osobitne sa v nej autori zameriavajú na šesť prierezových tém súvisiacich s hlavnými spoločenskými cieľmi.

Čo je COPERNICUS

Copernicus je spoločný program Európskej vesmírnej agentúry (ESA) a Európskej komisie. Päť družíc na obežnej z neho robí najpokročilejší systém pozorovania Zeme na svete. Využívanie tohto programu pomáha zachraňovať životy na mori, zvyšuje rýchlosť reakcií na prírodné katastrofy (zemetrasenia, lesné požiare, záplavy) a umožňuje poľnohospodárom a rybárom lepšie plánovať svoju činnosť.

Odkedy Mikuláš Kopernik vytvoril svoj heliocentrický model vesmíru, hranice ľudských vedomostí sa rozšírili až za hranicu slnečnej sústavy, ktorú opisuje. Niektoré z najväčších otázok, pred ktorými stojí ľudstvo, sa však stále týkajú našej vlastnej planéty a nášho vzťahu s ňou. Príliš veľa prírodných zdrojov Zeme, od ktorých závisí naše prežitie a rozvoj, je vyčerpateľných alebo prinajlepšom sa vyskytujú v obmedzenom množstve. Aj napriek tomu naša svetová populácia naďalej rastie a tým vytvára stále rastúci dopyt po bezpečnom životnom priestore, čerstvej vode, úrodnej pôde a čistom vzduchu.

  Ako môžeme čo najlepšie zvládnuť svoju spotrebu a využívanie prírodných zdrojov Zeme a chrániť svoje životné prostredie v prospech budúcich generácií?

  Ako zaručíme bezpečnosť, ochranu a kvalitu života miliónov budúcich nových obyvateľov našich miest a regiónov a ako budeme účinne reagovať na katastrofy a krízy?

  Ako dokážeme zlepšiť svoje chápanie príčin a dôsledkov zmeny klímy, pripraviť primerané opatrenia na zmiernenie a prispôsobenie?

Na zodpovedanie týchto a súvisiacich otázok je potrebná neustála informovanosť o stave a zdraví životného prostredia, ako aj schopnosti prijímať na základe týchto informácií účinné rozhodnutia.Obálka publikácie
Program Copernicus je základom úsilia Európskej únie o monitorovanie Zeme a jej mnohých ekosystémov a zároveň sa ním zabezpečuje, aby jej občania boli pripravení na krízy a prírodné a človekom spôsobené katastrofy a chránení pred nimi. Program Copernicus, vychádzajúci zo základov hlboko zakorenených vedeckých poznatkov a desaťročí investícií EÚ do výskumu a technologického vývoja, predstavuje príklad európskej strategickej spolupráce v oblasti vesmírneho výskumu a priemyselného rozvoja.

Program Copernicus sprístupňuje občanom, verejným orgánom a politickým činiteľom, vedcom, podnikateľom a podnikom znalosti o našej planéte na úplnom, voľne dostupnom a otvorenom základe.

Copernicus, vo svojej podstate multidisciplinárny a skutočne európsky projekt, spája komunity z geoinformačného a environmentálneho vedeckého spektra a jeho výsledkom sú prevádzkové služby od monitorovania arktického morského ľadu, cez núdzovú reakciu, až po odhaľovanie únikov ropy a monitorovanie rozširovania miest. V rámci služieb programu Copernicus sa podporuje široká škála environmentálnych a bezpečnostných aplikácií vrátane monitorovania zmeny klímy, trvalo udržateľného rozvoja, dopravy a mobility, regionálneho a miestneho plánovania, námorného dozoru, poľnohospodárstva a zdravia.

Služby programu Copernicus sú založené na informáciách zo špecializovanej sústavy družíc známej ako „Sentinels“, ako aj z desiatok družíc tretích strán známych ako „prispievajúce vesmírne misie“, ktoré „in situ“ (teda miestne alebo na mieste) dopĺňajú údaje z meraní.

Program Copernicus na základe voľnej dostupnosti a sprístupnenia veľkej väčšiny svojich údajov, analýz, prognóz a máp prispieva k rozvoju nových inovatívnych aplikácií a služieb prispôsobených potrebám špecifických skupín používateľov, ktoré sa dotýkajú rôznych hospodárskych a kultúrnych alebo rekreačných činností, a to od mestského plánovania, plavby a poistenia až po archeológiu. Copernicus predstavuje začiatok novej éry v pozorovaní Zeme. Vypúšťajú sa družice Sentinel, k dispozícii sú prevádzkové služby programu Copernicus a vo forme aplikácií s pridanou hodnotou (využívajúcich výstupy programu) sa začínajú objavovať prvé náznaky „hospodárstva spojeného s programom Copernicus“ (pozri stranu 22).

„Programom Copernicus sa zabezpečí nezvyčajne veľké množstvo voľne dostupných údajov, poskytnú sa nové prevádzkové služby a posilnia sa nové obchodné príležitosti a vytváranie pracovných miest“. (Elżbieta Bieńkowska, Európska komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP)

 

 

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: EU Bookshop

Zdroj videa: www.copernicus.eu

Pre prístup k údajom a službám programu COPERNICUS navštívte stránku: www.copernicus.eu.

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky