Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Návrh vodozádržných opatrení na toku Trnávka zvíťazil v súťaži PRE VODU spomedzi školských tímov

VEDA NA DOSAH

návrh vodozádržných opatrení

Návrh vodozádržných opatrení na toku Trnávka je práca, ktorá sa v rámci súťaže PRE VODU stala víťaznou v kategórii školských tímov. Prináša riešenie pre problematický úsek na toku Trnávka. Autormi sú Jakub Mydla, Marek Šutúš, Michaela Červeňanská a Katarína Živčicová.

Odborná porota túto prácu ocenila odmenou 1 000,00 eur. Finále sa uskutočnilo 4. mája 2018 v priestoroch hotela TATRA v Bratislave, kde finalisti prostredníctvom prezentácií osobne predstavili svoje súťažné návrhy.

Trnávka pramení v Malých Karpatoch, potom vteká do Podunajskej pahorkatiny a vodnej nádrže Boleráz. Z nej sa dostáva do mesta Trnava – mestskej časti Modranka, tu priberá svoj najvýznamnejší prítok Parná. Po cca 42 km ústi do Dolného Dudváhu. Cieľom víťaznej práce je návrh vodozádržných opatrení na toku Trnávka, ktoré by prispeli k zmierneniu dopadov letných horúčav v prehriatych mestských štvrtiach Trnavy, a tým zlepšili kvalitu ovzdušia. Okrem ochladzovania okolitého vzduchu by realizácia opatrení prispela k zadržaniu vody v intraviláne mesta a k zatraktívneniu verejných priestorov. Návrh uvažuje s osadením troch vzdúvacích objektov v mestských parkoch a na ostatných verejných priestranstvách mesta Trnava.

Pre potreby zadržania vody v krajine boli na toku Trnávka navrhnuté tri vzdúvacie stavby, ktorých účelom je vzduť hladinu v Trnávke. „Vzdúvadlá odporúčame realizovať formou vakových hatí, keďže ich konštrukcia je jednoduchšia ako pri tradičných typoch haťových uzáverov. Ďalšími výhodami sú ich cena, montáž a v neposlednom rade aj jednoduché, plne automatické ovládanie. Ako profil prvej stavby je možné využiť profil bývalého stavidla, ktoré bolo v roku 2013 z havarijných dôvodov odstránené. V tomto profile je možné využiť už existujúcu spodnú stavbu a tiež dobrú prístupnosť počas výstavby. Ďalší profil, ktorý má takisto výhodnú polohu z hľadiska prístupu, je profil v Parku pri Kalvárii. Posledný, najnižší profil sa nachádza v blízkosti Pomníka obetiam 1.svetovej vojny. Posledné dva spomínané profily umožňujú vytvoriť vzdutie priamo v parkoch čím, okrem iného, zatraktívnia ich priestor,“ uvádzajú realizátori projektu.

Vybudovaním týchto troch vzdúvacích stavieb dôjde k vytvoreniu neúplnej kaskády vodných stavieb na toku Trnávka. Výška jednotlivých vakových hatí bola dimenzovaná tak, aby pri prietoku, ktorý tečie korytom počas roka, nedochádzalo k zatápaniu výustov kanalizačnej siete. „Okrem toho sme počas návrhu opatrení brali do úvahy aj povodňový prietok. Z hľadiska bezpečnosti preto navrhujeme vyhradenie hatí, resp. vypustenie vaku v čase zvýšených prietokov, čím sa zmenší prepadová výška. Vybudovanie všetkých troch vakových hatí nemusí prebiehať súčasne, je možné rozdeliť ich realizáciu do viacerých etáp.“

Trnávka

Tretí ročník súťaže PRE VODU organizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nestlé. Celkovo sa o Cenu Nestlé uchádzalo deväť prác, ktoré pochádzajú z dielne vysokoškolských tímov, ale aj mladých a aktívnych jednotlivcov. Novou kategóriou boli študentské školské tímy, vedené skúseným pedagógom z univerzity alebo vysokej školy, ktoré aktívne hľadali riešenie pridelenej problémovej situácie priamo v teréne.

Prihlásené návrhy do súťaže PRE VODU 2018 – Študentské školské tímy (viac o jednotlivých súťažných projektoch aj na portáli Veda na dosah)

  • Analýza príčin povodní v obci Utekáč, FEE TU Zvolen
  • Návrh vodozádržných opatrení na toku Trnávka, STU Bratislava
  • Jazierko v ČOV Rakytovce, UMB Banská Bystrica

Okrem kategórii študentské školské tímy sa súťažilo aj v otvorenej kategórii, v rámci ktorej sa mohli zapojiť jednotlivci a tímy vo veku do 30 rokov.

Viac informácií o víťaznom projekte

 

Zdroj informácií a fotografií:

http://www.sutazprevodu.sk/Sutaz-Pre-vodu.aspx

Spracovala: Slávka Habrmanová (Cigáňová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky