Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Koľko stojí Európu zdravie občanov z environmentálnej záťaže?

VEDA NA DOSAH

Obálka publikácie:What are the health costs of environmental pollution?

Od bezsenných nocí spôsobených dopravným hlukom až po smrť. Také môžu byť dôsledky znečistenia a záťaže životného prostredia na ľudské zdravie, preto sa stali aj predmetom viacerých výskumov.

Návštevy v nemocniciach a výskyt chorôb je možné tiež štatisticky analyzovať a spájať s určitými druhmi znečistenia; a hoci život a zdravie majú vnútornú hodnotu, zisťovanie peňažného ekvivalentu, ktorý odráža verejnú preferenciu prideľovania obmedzených zdrojov finančných prostriedkov, ponúka praktickú metriku na využitie a zohľadnenie pri tvorbe politík EÚ.

Takáto metrika musí zohľadňovať celkové náklady vplyvu na zdravie, vrátane ďalšieho zaťaženia služieb zdravotnej starostlivosti, zníženej ekonomickej produktivity a, čo je najdôležitejšie, strate súvisiacej s predčasnou smrťou, bolesťou a utrpením. Výpočet týchto nákladov bol predmetom viacerých štúdií za posledných 30 rokov, pričom o výsledných číslach informovali tak titulky médií, ako aj analýzy nákladov a prínosov v oblasti tvorby environmentálnej politiky.

Predkladaná publikácia „What are the health costs of environmental pollution?“ stručne opisuje niektoré metodiky, ktoré sa použili na zohľadnenie nákladov na zdravotnú starostlivosť v Európe aj v iných častiach sveta. Zohľadňujú sa silné aj slabé stránky každej metodológie a skúmajú sa ich potenciálne aplikácie. Nakoniec sa skúmajú budúce smerovania výskumu v tejto oblasti. Náklady na zdravotnú starostlivosť súvisiacu s tromi kľúčovými kategóriami znečistenia – znečistením ovzdušia, hlukom a vystavením toxickým chemikáliám – sa nás určite dotýkajú najviac. Znečisťovanie životného prostredia sa však neobmedzuje len na tieto kategórie (môže to byť tiež spojené so znečistením vody, znečistením ovzdušia v interiéri, biologickou kontamináciou, ionizačným alebo UV žiarením a podobne), ale je mimo rozsah tejto správy.

Infografika: Air pollution (znečisťovanie ovzdušia)

Čo môže spôsobovať znečistenie ovzdušia

Znečistenie ovzdušia je spojené s rakovinou pľúc, kardiovaskulárnymi ochoreniami (ischemická choroba srdca a mozgová príhoda), respiračnými chorobami (chronická bronchitída a astma) a chronickou obštrukčnou chorobou pľúc. Znečistenie ovzdušia môže tiež ovplyvniť plodnosť a neonatálne zdravie s dôsledkami počas celého života (RCP, 2016) Správa z Royal College of Physicians (RCP) tiež poukazuje na možný vzťah k diabetu, obezite a demencii.

Hluk

Záťaž na životnom prostredí hlukom sa spája s hypertenziou, infarktom myokardu, mŕtvicou a demenciou (Harding, 2013). Spôsobuje zdravotné problémy tým, že stimuluje nervový a endokrinný systém, zmenu rýchlosti tepu srdca a krvného tlaku, ktoré vedú k uvoľneniu stresových hormónov vrátane kortizolu, s negatívnym účinkom na pohodu. To môže tiež viesť k kognitívnemu poškodeniu detí a tinitusu, a dokonca môže aj byť rizikovým faktorom pre diabetes (Dzambov, 2015).

Toxické chemikálie

Prirodzene sa vyskytujúce toxíny (napríklad dioxíny, arzén) a umelo vyrobené chemikálie (napríklad pesticídy) môžu byť jedovaté pre ľudské zdravie. Existuje niekoľko desiatok tisíc chemikálií na trhu EÚ a zároveň nie všetky pravdepodobne zapríčiňujú zdravotné dopady, avšak expozície viacerých chemikálií naraz – dokonca aj pri nízkych dávkach – môžu zhoršiť alebo zmeniť vplyv, tzv. koktail efekt) (Kortenkamp a kol., 2009).

K ochoreniu môže dôjsť prostredníctvom mnohých ciest vrátane vdychovania kontaminovaného vzduchu a prachu, požitím kontaminovanej vody a potravín, expozície cez kontakt s pokožkou s produktmi alebo expozícia plodu počas tehotenstva (Prüss-Ustün a kol., 2011). Účinky na zdravie expozíciou chemikáliami môže ovplyvniť mnoho rôznych telesných systémov, spôsobujúcich kongenitálne postihnutia, respiračné problémy, neurodegeneratívne ochorenie, ochorenie kože, endokrinné poruchy alebo rakovinu. Účinky chemikálií v detstve môžu byť obzvlášť nebezpečné. Viac informácií nájdete v predloženej publikácii, ktorú si môžete stiahnuť z EÚ Booshop-u.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj:

What are the health costs of environmental pollution?

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky