Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Boj proti lesným požiarom v EÚ: Ako to funguje

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto požiaru (Zdroj - video https://ec.europa.eu/echo/field-blogs/videos/fighting-forest-fires-italy-eu-solidarity-action_en)

Klimatické zmeny vedú čoraz k častejším požiarom. V posledných rokoch postihlo členské štáty EÚ množstvo smrteľných požiarov. Stovky ľudí prišli o život a škody dosiahli miliardy eur.

Keď sa lesný požiar rozšíri tak, že jedna krajina nie je sama osebe schopná ho uhasiť, je možné na účely koordinovanej reakcie aktivovať na požiadanie mechanizmus Európskej únie v oblasti civilnej ochrany.

V roku 2017 bol mechanizmus na núdzové situácie pri lesných požiaroch v Európe aktivovaný 18-krát. Vďaka nemu bola pomoc pri lesných požiaroch poskytnutá Portugalsku, Taliansku, Čiernej Hore, Francúzsku a Albánsku. Mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany bol taktiež aktivovaný na žiadosť vlády Čile. Európska únia tak pomohla Čile v boji proti najhorším lesným požiarom, aké krajina zažila, s podporou Portugalska, Španielska, Francúzska a za pomoci tímu deviatich expertov civilnej ochrany EÚ.

V roku 2018 bol mechanizmus pre lesné požiare v Európe aktivovaný 5-krát, z toho 2-krát pre Švédsko a raz pre Portugalsko, Grécko a Lotyšsko. EÚ celkovo poskytla 15 lietadiel, 6 vrtuľníkov, viac ako 400 požiarnikov a personálu a 69 vozidiel. V reakcii na mimoriadne udalosti súvisiace s lesnými požiarmi bola tiež opakovane aktivovaná služba satelitného mapovania v rámci programu EÚ pre riadenie mimoriadnych situácií Copernicus. Len za rok 2018 mohli orgány členských štátov EÚ vďaka 139 satelitným mapám nájsť a posúdiť najpostihnutejšie oblasti, ako aj geografický dosah požiarov a vyhodnotiť ich intenzitu a rozsah škôd.

Prípravné a monitorovacie opatrenia pre obdobie lesných požiarov v roku 2019

Európska komisia posilňuje svoje monitorovacie a koordinačné kapacity s cieľom pripraviť sa na obdobie lesných požiarov.

  • Koordinačné centrum EÚ pre reakcie na núdzové situácie, ktoré funguje 24 hodín denne 7 dní v týždni, počas leta posilní podporný tím pre lesné požiare zložený z odborníkov z jednotlivých členských štátov.
  • Vnútroštátne a celoeurópske monitorovacie útvary a nástroje, akým je napríklad Európsky systém informácií o lesných požiaroch (EFFIS), ktorý poskytuje prehľad údajov, ktoré európske krajiny zhromažďujú prostredníctvom svojich programov prevencie lesných požiarov.
  • Pravidelné stretnutia všetkých štátov zúčastňujúcich sa na mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany pred začiatkom obdobia lesných požiarov, na ktorých kde prebieha výmena informácií o stave pripravenosti.
  • Riziká výskytu lesných požiarov budú monitorované satelitným systémom EÚ Copernicus.
  • V posledných mesiacoch sa uskutočnilo niekoľko požiarnych cvičení v teréne zameraných na lesné požiare. Patrili k nim aj modulové cvičenia MODEX v teréne zamerané na civilnú ochranu a lesné požiare, ktoré sa konali za účasti odborníkov a záchranných tímov z rôznych krajín EÚ, ako aj simulačné cvičenia.
  • Taktiež aj pravidelné stretnutia všetkých štátov zúčastňujúcich sa na mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany pred obdobím lesných požiarov a počas neho. To pomáha vzájomnej výmene informácií o stave pripravenosti a potenciálnych rizikách požiaru. Okrem toho sú každý rok v lete do ERCC vyslaní odborníci zo štátov zúčastňujúcich sa na mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany.

Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany

Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany posilňuje spoluprácu zúčastnených štátov s cieľom zlepšiť prevenciu, pripravenosť na katastrofy a následnú reakciu na ne. Európska komisia zohráva prostredníctvom tohto mechanizmu kľúčovú úlohu v koordinovaných reakciách na prípadné katastrofy v Európe aj mimo nej.

Ak krajina nie je schopná zvládnuť núdzovú situáciu, môže prostredníctvom mechanizmu požiadať o pomoc. Aktivovaný mechanizmus koordinuje pomoc poskytovanú zúčastnenými štátmi.

Spojením kapacít a možností civilnej ochrany štátov umožňuje silnejšiu a súdržnejšiu kolektívnu reakciu. K dnešnému dňu sa na mechanizme zúčastňujú všetky členské štáty EÚ, ako aj Island, Nórsko, Srbsko, Severné Macedónsko, Čierna Hora a Turecko. Od svojho vzniku v roku 2001 reagoval na viac ako 300 žiadostí o pomoc v EÚ i mimo nej.

rescEU: EÚ vytvorila rezervu na boj proti požiarom na rok 2019

Cvičenie španielskej posilňovacej brigády pre lesné požiare (BRIF). ©

V marci 2019 posilnila EÚ svoje riadenie rizika katastrof s cieľom lepšej ochrany občanov pred katastrofami. V rámci zmodernizovaného mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany sa vytvorila nová európska rezerva kapacít („rezerva rescEU“), ktorá v prvej fáze zahŕňa protipožiarne lietadlá a helikoptéry. Komisia prostredníctvom nej podporuje kolektívnu schopnosť Únie predchádzať katastrofám, ktoré postihujú našu spoločnosť, pripravovať sa a reagovať na ne.

Aby bola Európa naozaj pripravená na obdobie lesných požiarov, zahŕňa nová legislatíva prechodné obdobie, počas ktorého môžu zúčastnené štáty získať finančnú podporu výmenou za to, že EÚ poskytnú svoje prostriedky na hasenie požiarov. Dlhodobým cieľom je doplnenie ďalších kapacít a prostriedkov a v budúcnosti aj vytvorenie silnejšej rezervy rescEU.

Každý rok dochádza v Európe k ničivým lesným požiarom, ktoré zlikvidujú tisíce hektárov lesa. Hoci vyššie riziko hrozí krajinám v južnej Európe, imúnna nie je žiadna európska krajina.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en

http://effis.jrc.ec.europa.eu/about-effis/

https://ec.europa.eu/echo/news/resceu-strengthened-eu-civil-protection-mechanism-enters-force_en

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5411_en.htm

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky