Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

3-D funkčné modely objektov protipovodňovej ochrany krajiny

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /povodeň/; zdroj: Pixabay.com

Prívalové povodne sú extrémne nebezpečné prírodné javy. Ohrozujú zdravie a životy ľudí, spôsobujú významné škody na štátnom a súkromnom majetku, devastujú krajinu, životné prostredie a významne destabilizujú súvisiace ekosystémy. V dôsledku prejavov klimatickej zmeny sa ich frekvencia v posledných rokoch podstatne zvýšila. Z uvedených dôvodov je nevyhnutné venovať ochrane krajiny pred povodňami patričnú pozornosť aj v rámci výučby na univerzitách. Sú o tom presvedčení realizátori projektu 3-D funkčné modely objektov protipovodňovej ochrany krajiny ako nové metódy a formy univerzitnej výučby (3-D functional models of the landscape flood protection objects as a new methods and forms of university education). Projektovým lídrom je prof. Ing. Matúš Jakubis, PhD. z Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene.

Projekt, ktorý začal v tomto roku a má byť zrealizovaný do konca roka 2020, je zameraný na vybudovanie prírodného terénneho laboratória v oblasti Vysokoškolského lesníckeho podniku Technickej univerzity vo Zvolene. V rámci prírodného laboratória budú vybudované rôzne druhy 3-D modelov objektov protipovodňovej ochrany na účely výučby súvisiacich predmetov na univerzitách. Vysokoškolský lesnícky podnik sa veľkou mierou podieľa na praktickej výučbe a je v tomto smere významným špecializovaným zariadením univerzity. Jeho územie predstavuje rozsiahle prírodné laboratórium, ktoré vytvára vhodné modelové podmienky pre vykonávanie rôznych lesníckych činností. Umožňujú to okrem iného i variabilné prírodné pomery v nadmorskej výške 250 – 1 025 m, v ktorých sa vyskytuje rastlinstvo od výrazne teplomilných a suchomilných druhov, cez spoločenstvá živných stanovíšť až po prvky horskej flóry.

Projekt 3-D funkčné modely objektov protipovodňovej ochrany krajiny ako nové metódy a formy univerzitnej výučby má byť realizovaný aj priamo na konkrétnom vodnom toku. Ide o Túrovský potok situovaný v geomorfologickom celku Kremnické vrchy, pramení v podcelku Flochovský chrbát, v nadmorskej výške okolo 675 m n. m., v lokalite Dolná Poruba. Je to pravostranný prítok Hrona, meria 10,3 km a je tokom III. rádu. Zo začiatku tečie severojužným smerom, sprava priberá prítok z oblasti Farskej lúky a pokračuje dolinou Selce. Preteká podcelkom Turovské predhorie, postupne sa stáča na juhovýchod a preteká obcou Turová.

Ako súčasť projektu tu majú byť na umelom ramene postavené rôzne druhy funkčných 3D protipovodňových objektov vo vhodnej mierke (napr. 1:10). „Odvedením časti prietoku do umelého ramena ovládateľným vpustom bude na názorných príkladoch modelových funkčných 3D objektov možné sledovať a pochopiť ich pôsobenie na rozloženie povodňových prietokov v čase. Laboratórium sa uplatní ako názorná pomôcka pre pochopenie súvislostí v integrovanej ochrane krajiny pred prívalovými povodňami pre študentov univerzít a pre odborníkov z praxe,“ konštatovali realizátori projektu.

 

Zdroj informácií:

https://www.portalvs.sk/

https://vslp.tuzvo.sk/

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky