Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Stanovisko Národného lesníckeho centra k situácii s medveďom hnedým na Slovensku

VEDA NA DOSAH

Národné lesnícke centrum (NLC) po roku opäť zosumarizovalo doterajšie oficiálne údaje a dokumenty týkajúce sa stavu, problémov a manažmentu medveďa hnedého na Slovensku.

Medvedica s mláďaťom. Medvieďatá vychovávané popri ľudských pachoch, zvukoch a aktivitách strácajú plachosť. Takáto zmena plachosti medveďa bude viesť k ďalším konfliktom. Ilustračná fotografia. Zdroj: iStockphoto.com

Medvedica s mláďaťom. Medvieďatá vychovávané popri ľudských pachoch, zvukoch a aktivitách strácajú plachosť. Takáto zmena plachosti medveďa bude viesť k ďalším konfliktom. Ilustračná fotografia. Zdroj: iStockphoto.com

Súčasná situácia s medveďom hnedým (Ursus arctos) na Slovensku je jednoznačne veľmi problematická. Populácia medveďa hnedého vykazuje u nás v posledných rokoch výrazný vzostup, čo dokazuje predovšetkým narastajúci trend hlásených stavov v poľovných revíroch, výrazne sa zväčšujúci areál rozšírenia, veľmi častý výskyt medveďa v osídlených častiach krajiny, narastajúca početnosť nebezpečných stretov medveďa a človeka či lokálne aj enormné škody na poľnohospodárskych plodinách.

Zväčšenie územia o 42 percent

Kým v roku 2000 bol celkový hlásený areál medveďa 11 500 kilometrov štvorcových, v roku 2022 to už bolo 16 300 kilometrov štvorcových. Medveď teda počas obdobia 22 rokov obsadil nové územie s výmerou 4 800 kilometrov štvorcových, čo je nárast jeho areálu o 42 percent.

Zmena areálu medveďa hnedého od roku 2000 po rok 2022.

Zmena areálu rozšírenia medveďa hnedého od roku 2000 do roku 2022. Zdroj: TS NLC

Jeho niekdajší výskyt v horských oblastiach s vysokou lesnatosťou sa dnes modifikoval na výskyt v suboptimálnych podmienkach pahorkatín až nížin. V súčasnosti je hlásený už aj z okresov na hranici s Maďarskom. Jeho populačná hustota sa najvýraznejšie zvýšila najmä v okresoch stredného a severného Slovenska.

Mapa s okresmi, v ktorych bol zaznamenany medved hnedy

Distribúcia hlásených stavov medveďa hnedého na Slovensku v roku 2022. Zdroj: TS NLC

Odhad veľkosti populácie medveďa na Slovensku

Prvé presné určenie reálnej početnosti medveďa priniesla v roku 2014 práca profesora Pauleho z Technickej univerzity vo Zvolene, ktorý určil na základe genetického výskumu početnosť medvedej populácie na Slovensku na jarný stav 1 256 jedincov (s odchýlkou plus-mínus 235 jedincov). Okrem toho bol zistený dôležitý údaj o sexuálnej štruktúre výrazne naklonenej v prospech samíc (1 : 1,5), čo ešte viac zvyšuje natalitu (množivosť) celej populácie. Ak by sme uvažovali o čistom každoročnom prírastku (bez prirodzenej mortality a iných úhynov), malo by na Slovensku ročne pribudnúť 300 až 400 nových medvieďat. Od roku 2014 by sme tu tak mali mať minimálne o 3000 jedincov viac a celková početnosť by mala prekračovať úroveň 4 000 medveďov hnedých.

V rámci poľovníckej štatistiky bolo za rok 2022 vykázaných 3 160 jedincov, k čomu sa po zhodnotení všetkých dostupných ukazovateľov prikláňa aj odborný odhad NLC 2 500 – 3 200 kusov. Aj preto sa javia byť výsledky projektu Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, zameraného na určenie početnosti medveďa hnedého pomocou DNA analýz, ktorý zistil početnosť len niečo vyše 1 000 jedincov, ako vysoko nepravdepodobné. Zrejme bolo vyzbieraných a analyzovaných málo vzoriek, čo potvrdzuje i oponentský posudok vypracovaný Technickou univerzitou vo Zvolene koncom minulého roka.

Podobnosť so Slovinskom

Na lepšie zhodnotenie situácie a aj prístupu k manažmentu medveďa hnedého sme porovnali ukazovatele pre Slovensko s ukazovateľmi niektorých ďalších krajín. Ak by sme u nás uvažovali o najnižšej odhadovanej početnosti na úrovni 2 500 jedincov, vychádzala by populačná hustota na 5,1 jedinca na 100 kilometrov štvorcových. Obdobnú populačnú hustotu na úrovni 5,43 jedinca na 100 kilometrov štvorcových má zo sledovaných krajín len Slovinsko. Tam však pri oveľa menšej početnosti, a to na úrovni 1 100 jedincov, naplánovali z dôvodu zastabilizovania populácie a prevencie pred jej možným nepriaznivým narastaním odlov až 230 jedincov (20,9 percenta populácie).

Štatistiky z iných európskych krajín

  • Estónsko pri odhadovanej početnosti 1 000 jedincov (2,21 ks na 100 kilometrov štvorcových) odlovilo v minulom roku 90 jedincov (9 percent populácie).
  • Chorvátsko pri odhadovanej početnosti 1 000 – 1 500 jedincov (1,77 ks na 100 kilometrov štvorcových) odlovilo v minulom roku 130 jedincov (13 percent populácie).
  • Fínsko s odhadovanou početnosťou 1 740 – 1 925 jedincov a výrazne nižšou denzitou populácie (0,54 ks na 100 kilometrov štvorcových) odlovilo v minulom roku 135 jedincov (13 percent populácie).
  • Švédsko odhadlo početnosť na 3 000 jedincov (0,67 ks na 100 kilometrov štvorcových) a odlovilo v minulom roku 300 jedincov (10 percent populácie).
  • Medveď sa neloví v krajinách s výrazne nízkou početnosťou jedincov, napríklad v Lotyšsku (odhad 80 jedincov) a Rakúsku (odhad 25 jedincov).

Regulovanie stavov medveďa hnedého

Lov medveďa hnedého za účelom regulácie jeho stavov záleží predovšetkým na nastavení národnej legislatívy, prípadne na rozhodnutí kompetentných orgánov, ktoré by tento krok mali prediskutovať so zástupcami Európskej únie.

Aktuálny prístup Slovenska k súčasnej situácii s medveďom u nás považuje NLC za nesprávny, keďže vedie k prehlbujúcim sa problémom a ani výhľadovo neponúka reálnu nádej na zlepšenie manažmentu tejto šelmy. Mnohokrát vedie dokonca až k problémom s ochranou iných ohrozených druhov, ktoré medveď svojou predáciou alebo prostredníctvom negatívneho pôsobenia na ich biotop ohrozuje. Ostáva otázka, prečo sa nepostupuje podľa fungujúcich vzorov európskych krajín, ktoré dlhodobo pristupujú k účinnej regulácii, často pri oveľa nižšej početnosti a väčšom biotope.

Problémom je strata plachosti

Ak nedôjde v otázke manažmentu urýchlene k zásadnej zmene, hrozí, že problémy s medveďom sa budú stupňovať. Súčasná populácia medveďa hnedého totiž zabrala i husto osídlené oblasti, kde sa výrazne modifikuje prirodzené správanie tohto živočícha. Medvieďatá každodenne vychovávané popri ľudských pachoch, zvukoch a aktivitách spoločnosti strácajú plachosť a aj svoje potomstvo budú učiť, že človek nepredstavuje riziko. Takáto zmena plachosti medveďa však bude viesť k ďalším konfliktom, a tým k zhoršovaniu akceptácie medveďa hnedého spoločnosťou, čo ešte zhorší možnosti na dlhodobé a plánované zachovanie tohto druhu v našich podmienkach.

Nastavenie adekvátnej legislatívy

V súvislosti s odvrátením tohto stavu je nevyhnutné čo najskôr pristúpiť k redukcii počtov v najohrozenejších regiónoch, zabezpečiť nastavenie národnej, prípadne nadnárodnej legislatívy tak, aby bolo možné v odôvodnených prípadoch početnosť medveďa hnedého usmerňovať a zabezpečiť, že rozhodnutia odborníkov z kompetentných rezortov nebudú marené mimovládnymi organizáciami konajúcimi často len na základe svojich dojmov, presvedčení a dezinformácií zo sociálnych sietí.

Vzhľadom na reálny a dlhodobo fungujúci manažment medveďa hnedého je potrebné zadefinovať pre všetky ortografické celky, prípadne regióny únosné stavy medveďa hnedého, tieto každoročne konfrontovať s reálnou situáciou v krajine a následne aplikovať primeraný manažment v podobe ďalšej ochrany, prevencie alebo tam, kde je potrebná aj účinná regulácia nadpočetnej populácie. Podobne to ustanovuje aj platný Program starostlivosti pre medveďa hnedého, ktorý sa však z rôznych príčin nedodržuje.

Zdroj: TS Národné lesnícke centrum

(zh)

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky