Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Medzinárodné vedecké podujatie Energetika 2018

VEDA NA DOSAH

Otvárací príhovor konferencie – prof. Janíček. (foto M. Kukučka)

Medzinárodné vedecké podujatie Energetika 2018, ktoré sa uskutočnilo začiatkom júna 2018, súbežne privítalo účastníkov konferencií Energetika–Ekológia–Ekonomika 2018 (EEE), Riadenie v energetike 2018 (CPS) a Obnoviteľné zdroje energie 2018 (OZE). Organizátormi podujatia boli Slovenská technická univerzita v Bratislave, Národné centrum pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie a Slovenský výbor Svetovej energetickej rady.

Podujatie vytvorilo priestor pre tri spomínané medzinárodné vedecké konferencie, kooperačné rozhovory, diskusné fórum, spoločenský večer a voľnočasové aktivity. Cieľom vedeckého podujatia bolo stretnutie a zároveň výmena skúseností odborníkov z akademickej a priemyselnej sféry zo Slovenska i zo zahraničia a nadviazanie, prípadne prehĺbenie existujúcich spoluprác. Medzi hlavné témy podujatia patrilo riadenie, modelovanie a simulácie v energetike, spojenie ekonómie, ekológie a efektívnosti v energetike s presahom do oblastí ako je napr. svetelná technika, či energetická osveta. Samostatnú časť tvorila jadrová energetika a problematika prenosu a rozvodu elektrickej energie. Témami jednotlivých konferencií bolo aj využitie biomasy a zhodnocovanie odpadov z poľnohospodárskej činnosti, či využitie slnečnej energie. Podujatia sa zúčastnilo 196 slovenských a zahraničných odborníkov zo sektoru energetiky a technického priemyslu, ako aj zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, prevádzkovateľov prenosovej a distribučných sústav, výrobcov elektriny a obchodníkov s elektrinou.

Úvod podujatia Energetika 2018 patril predsedníčke organizačného výboru doc. Ing. Žanete Eleschovej, PhD., ktorá sa poďakovala partnerom podujatia, privítala vzácnych hostí a zaželala účastníkom kvalitné prednášky, podnetné diskusie a príjemne strávený čas. Nasledujúcim rečníkom bol dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, ktorý poukázal na dôležitosť a postavenie energetiky v rámci hospodárstva a jej úzke prepojenie s inými vednými odbormi. Garant podujatia prof. Ing. František Janíček, PhD. a riaditeľ Ústavu elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave oficiálne otvoril podujatie a v nadväznosti na predrečníkov spomenul niektoré historické míľniky, ktoré si v roku 2018 v súvislosti s energetikou pripomíname. Účastníkom slávnostného otvorenia priblížil históriu podujatia a vyjadril potešenie nad tematickou rôznorodosťou prednášok. V závere príhovoru sa poďakoval partnerom a poprial všetkým prítomným mnoho kvalitných poznatkov, plodných diskusií a naštartovanie nových spoluprác a kolegiálnych vzťahov.

V rámci plenárnych prednášok počas slávnostného otvorenia podujatia zazneli príspevky Ing. Františka Pecha zo Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s. o riadení sústav v meniacej sa Európe. Prof. Miroslav Zeman z Delft University of Technology v Holandsku vo svojom vystúpení oboznámil účastníkov s víziami a budúcnosťou fotovoltiky, vlastným výskumom a predstavil víziu tesnejšej integrácie fotovoltiky do energetickej siete. Ing. Mário Šotter zo spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s. naznačil súčasné trendy a výzvy pri prevádzkovaní distribučnej sústavy. Kolektív autorov doc. Juraj Wagner (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR), prof. František Janíček, doc. Anton Beláň (Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave), Ing. Peter Chochol (Atos IT Solutions and Services s. r. o.) a Ing. Peter Líška (VUJE, a. s.) vystúpili so spoločnou prednáškou. Doc. Wagner predstavil koncepciu štátnych programov ako nástroja na podporu vedy a výskumu. Ďalší rečníci predstavili jednotlivé výskumné smery, ktoré bude tento program pokrývať. Posledným prednášajúcim v rámci plenárnych prednášok bol Ing. Tomáš Králík z Fakulty elektrotechnickej ČVUT v Prahe, ktorý sa venoval téme podpory obnoviteľných zdrojov energie v ČR od počiatku až po dnes.

Prof. Miroslav Zeman z Delft University of Technology v Holandsku predniesol zaujímavú prednášku s názvom „Budúcnosť solárnych energetických systémov“. (foto M. Kukučka)

Ocenenia udeľované v oblasti energetiky

Po odbornom začiatku podujatia nasledovalo už tradičné udeľovanie ocenení Osobnosť elektroenergetiky významným osobnostiam energetiky na Slovensku a udeľovanie ocenení za najlepšie doktorandské práce prezentované na podujatí. Tento rok si ocenenia Osobnosť elektroenergetiky prevzali Ing. Radoslav Haluška za zásluhy o rozvoj a propagáciu elektroenergetiky na Slovensku, Ing. Peter Líška za zásluhy o rozvoj elektroenergetiky a vedeckovýskumnej spolupráce v oblasti jadrovej energie, Ing. Ján Ostrovský za celoživotné dielo a zásluhy o rozvoj elektroenergetiky v odbornej a širšej verejnosti, Ing. František Pecho za celoživotné dielo a zásluhy o rozvoj elektroenergetiky v odbornej a širšej verejnosti a Ing. Fridrich Tóth za celoživotné dielo a zásluhy o rozvoj elektroenergetiky v odbornej a širšej verejnosti.

Ocenenie za najlepšie doktorandské práce prevzali Ing. Petra Strižincová z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave za príspevok Isolation of Phenolic Compounds from Spruce Bark, Ing. Adéla Holasová z Fakulty elektrotechnickej ČVUT v Prahe za príspevok Energy Literacy in the Czech Republic a Ing. Václav Mužík z Fakulty elektrotechnickej ZČU v Plzni za príspevok Safety Assessment Methods for Decision-Making During Emergency Operation States in the Power Grid – ETA.

Ocenení študenti doktorandského štúdia; na fotke zľava: Ing. Václav Mužík, Ing. Petra Strižincová, Ing. Adéla Holasová. (foto M. Kukučka)

Druhý, ako aj záverečný deň podujatia boli na programe rokovania a prednášky v jednotlivých sekciách konferencií EEE (Energetika, ekológia a efektívnosť, Jadrová energetika), CPS (Riadenie v energetike) a OZE (Biomasa).

Informácie a foto poskytol: Organizačný výbor podujatia Energetika 2018

Foto: M. Kukučka

Redigovala: ZVČ

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky