Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Žiaci súťažili so svojimi matematickými znalosťami

VEDA NA DOSAH

Malynár

Počet kvapiek v letke sa zapisoval do tabuľky, ktorá mala jeden riadok a deväť stĺpcov. Pravidlo bolo, že súčet kvapiek v každej susednej trojici stĺpcov bol 2017. Koľko kvapiek je v stĺpci najviac naľavo, ak vieme, že v treťom stĺpci je kvapiek 999 a v ôsmom stĺpci 888?

Aj takúto úlohu mali napríklad riešiť žiaci v rámci korešpondenčného seminára Malynár. Ide o matematickú súťaž, postavenú na báze matematickej olympiády, pričom je určená pre žiakov základných a stredných škôl. Úlohy presahujú rámec učebných osnov a vyžadujú si štúdium odbornej matematickej literatúry, samostatné myslenie a hlbší záujem o danú problematiku; boli vyberané s dôrazom na rozvoj logického a kritického myslenia a algoritmizácie. Úlohy sú významným medzistupňom a neoddeliteľnou súčasťou pri vytváraní záujmu o informatiku. 

Žiaci si tiež mohli overiť, ako by zvládli vyriešiť nasledovné zadanie: Sedem kvapiek, ktoré boli na výcviku v celkom inej skupine, sa volalo Antónia, Bylina, Cyntia, Dobroslava, Ema, Filoména a Gerda. Kvapky dostali úlohu navzájom sa sledovať, každá práve jednu inú z nich. Antónia bude sledovať kvapku, ktorá sleduje Bylinu. Bylina bude sledovať kvapku, ktorá sleduje Cyntiu. Cyntia bude sledovať kvapku, ktorá sleduje Dobroslavu. A tak ďalej, až posledná z kvapiek bude sledovať kvapku, ktorá sleduje Antóniu. Kvapiek je spolu 77 . Dá sa jednoznačne zistiť, ktorá kvapka bude sledovať ktorú?

Alebo iná úloha mala znenie: Napriek podsvetiu, novinárskym senzáciám a hlboko zakoreneným predsudkom mali tunajší ľudia prírodu v láske. Obzvlášť sa starali o svoj les. Rástli tu tri druhy dubov – letné, zimné a červené. Mešťania pravidelne vysádzajú nové duby. Sú ale dosť nešikovní a vždy, keď jeden zasadia, zničia dva, po jednom zástupcovi každého zo zvyšných dvoch druhov, ktoré tam predtým rástli. Momentálne je v lese 2 020 dubov červených, 55 zimných a 44 letné. Mešťanom sa už podarilo eliminovať všetky vplyvy na les okrem seba samých. V rámci toho súťažiaci dostali otázky: Koľko najviac mladých dubov môžu vysadiť a ako? Prečo nie je možné vysadiť viac? Aké duby môžu na konci ostať v lese?

súťažiaci žiaci MALYNÁR 2017

Súťaž zorganizovala Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ v Košiciaach) ako partner národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie spolu s občianskym združením STROM v školskom roku 2016/2017 pre žiakov základných škôl. Ich cieľom bolo rozvíjať algoritmické myslenie detí, schopnosť kriticky uvažovať, ale i správne si rozvrhnúť čas, to všetko mali žiaci možnosť vyskúšať si v korešpondenčných matematických seminároch. Semináre vyústili do záverečných sústredení, kde okrem matematiky bola i zábava.

Dlhé roky sú takéto podujatia pripravované skupinami mladých budúcich učiteľov, vedcov a študentov vysokých, ale i stredných škôl. Predstavujú vhodnú formu ako podporiť u žiakov matematické nadanie, ale i celkovo formovať ich osobnosť v procese ich dospievania. 

Semináre, pozostávajúce z korešpondenčného riešenia matematických úloh, majú počas roka zimnú aj letnú časť. Tá letná v rámci seminára Malynár vyvrcholila tradičnými záverečnými sústredeniami, ktoré sa konali v dňoch 18. až 23. júna 2017. Sústredenia prebiehali v priestoroch učebno-výcvikového zariadenia UPJŠ v Danišovciach a zúčastnilo sa ich spolu šesťdesiat riešiteľov.

„V dňoch 18.6 – 23.6.2017 sme spolu strávili 6 programom nabitých dní na sústredení v Danišovciach. Spoznali sme duchovných a ich príbehy o mocnej Kvapke. Rozprávali nám o jej blízkom návrate medzi ľudí. Málokto im veril tieto prázdne slová, no potom sa začali diať rôzne veci. Spoločne sme utiekli z väzenia a uchýlili sme sa do lesa. V lese sme spoznali domorodcov, ktorí nás upozornili na zmenu správania divokých zvierat. Bolo nám jasné, že to je znamenie príchodu mocnej Kvapky. Našťastie nás Kvapka minula a my sme sa obohatení o zážitky a užitočné vedomosti vrátili bezpečne domov,“ uviedol jeden z koordinátorov Martin Šalagovič.

Korešpondenčný matematický seminár poslaním dopĺňa vyučovací proces nadaného žiaka počas jeho štúdia na základnej a strednej škole. Riešenie neštandardných úloh podporuje u riešiteľov rozvoj kreativity a flexibility myslenia, čím získavajú vyššiu schopnosť prispôsobovať sa meniacim požiadavkám, rýchlejšie nachádzajú riešenia problémových situácii, ľahšie nachádzajú neštandardné a efektívnejšie riešenia.

Dôležitou súčasťou korešpondenčných seminárov sú 5 dňové sústredenia pre najlepších riešiteľov korešpondenčnej časti, ktorá prebiehala v mesiacoch február až máj 2017. Nosnou časťou každého sústredenia sú aktivity odborného charakteru (prednášky, semináre a ďalšie odborné aktivity, ktoré majú rozšíriť vedomosti žiakov a realizujú sa v malých skupinkách, ktoré dávajú priestor na otázky a prednášajúcemu umožňujú individuálny prístup k žiakom).

Okrem tradičných prednášok na matematické témy, ako napríklad kreslenie jedným ťahom, obsahy útvarov, úlohy na šachovnici či deliteľnosť čísel boli pre účastníkov pripravené aj zábavno-vzdelávacie aktivity. Mimo matematických zručností si tak deti otestovali aj svoju fyzickú zdatnosť, pamäť, strategické myslenie, orientáciu v teréne, spontánnosť a v neposlednom rade tímového ducha. V rámci sústredení prebehlo aj ocenenie najlepších riešiteľov korešpondenčnej časti týchto seminárov.

MALYNÁR 2017

Súťaž je jednou z aktivít národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“, ktorého jedným zo špecifických cieľov je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov. V rámci podaktivity 1.3. Motivácia žiakov a študentov pre štúdium IKT, prírodných a technických vied budú partnermi projektu organizované viaceré aktivity so zameraním na popularizáciu a motiváciu žiakov k štúdiu prírodných vied, matematiky, informatiky a technických vied.  

Webová stránka národného projektu IT AKADÉMIA

 

Informácie a foto poskytla: Mgr. Mária Hrehová, PhD., tlačový referent  a hovorca Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky