Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Komparácia matematických modelov na hodnotenie intenzity vodnej erózie pôdy

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: Pixabay.com

Na kvantifikáciu vodnej erózie pôdy pomocou viacerých matematických modelov je prioritne zameraný projekt Komparácia matematických modelov na hodnotenie intenzity vodnej erózie pôdy. Jeho autorkou je Ing. Zuzana Németová (Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, STU).

„Vzhľadom k použitiu doposiaľ menej používaných metód hodnotenia vodnej erózie pôdy, jedinečným prínosom projektu bude nielen kvantifikácia vodnej erózie pôdy novšími inovatívnymi metódami, ale najmä overenie praktickej funkčnosti a aplikovateľnosti modelov,“ uvádza. Jeden z kľúčových cieľov projektu pozostáva z vytvorenia metodiky pre správnu aplikáciu modelov na území Slovenskej republiky. V rámci tohto kroku bola prvým cieľom tvorba katalógu pôdnych vstupných parametrov, ktorý je už zrealizovaný. Modelové výsledky budú konfrontované s reálne nameranými údajmi získanými meraním batymetrie dna na jednom z pilotných území.

„Avšak jedinečný prínos projektu nepozostáva iba z aplikácii matematických modelov, ale najmä z odborných konzultácii o správnej aplikácii modelov,“ zdôraznila Ing. Zuzana Németová. S týmto účelom budú podľa nej vykonané viaceré pracovné cesty za samotnými autormi použitých modelov:

  • Leeds (The Pan-European Soil Erosion Risk Assessment model)
  • Erosion-3D a Erosion-2D (Freiberg)

Cieľom odborných konzultácií bude nielen testovanie modelov z hľadiska funkčnosti a aplikovateľnosti modelov v praxi, ale hlavne prehĺbenie spolupráce medzi Slovenskou republikou (pod záštitou Slovenskej technickej univerzity), Nemeckom a Spojeným kráľovstvom. Projekt Komparácia matematických modelov na hodnotenie intenzity vodnej erózie pôdy patrí medzi projekty, ktorým bol udelený grant STU.

„Vďaka grantu vycestujem do Leedsu a Freibergu konzultovať správny postup práce s jednotlivými modelmi so samotnými autormi používaných modelov. Preto sa chcem veľmi poďakovať za schválenie grantu. Bude mi cťou reprezentovať Slovenskú technickú univerzitu v zahraničí,“ konštatovala autorka projektu.

*********************************************

Rektor STU Robert Redhammer udeľoval granty mladým vedcom už po 9. raz. Každý z podporených mladých vedcov získal príspevok vo výške tisíc eur. Odovzdávanie grantov sa uskutočnilo v Aule D. Ilkoviča začiatkom mája 2018. Granty si prevzali mladí vedci zo všetkých fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, najsilnejšie zastúpenie má Stavebná fakulta (SvF) či Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT).

Rektor STU Robert Redhammer vysvetlil, že univerzitný grantový program pre mladých je „školou“ písania úspešných projektov a vyzýva riešiteľov, aby sa postupne uchádzali o národné a medzinárodné granty a nadväzovali kontakty s výskumnými kolektívmi v zahraničí. Na tento grantový program nadväzuje na STU ďalší pre skúsenejších vedcov – Grantový program na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov. STU finančne odmeňuje aj najlepšie vedecké publikácie a aj tímy, ktoré sa zapájajú do medzinárodných konzorcií a uchádzajú sa o medzinárodné granty.

 

Odborný garant textu: Ing. Zuzana Németová

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky