Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Kam za vedou? Po stopách vzácnych rastlín sa dá ísť aj v hlavnom meste

VEDA NA DOSAH

Magnolia

Ak rozmýšľate, čo pekné a zároveň náučné by ste počas leta navštívili, ponúka sa vám Botanická záhrada v Bratislave. Lákadlom je určite výsek skutočnej prírody v hlavnom meste; v prostredí vilky Lafranconi s rozlohou 6,6 ha. Návštevníci sa môžu pokochať nielen skleníkovými expozíciami, ale aj vo vonkajšku pestovanými rastlinami.

Botanická záhrada je vedecko-pedagogickým pracoviskom Univerzity Komenského v Bratislave. Jej pracovníci sa snažia o udržovanie a rozširovanie zbierky živých rastlín, ich poslaním je tiež pomáhať vo výchovnovzdelávacej činnosti odborným školám i pracoviskám a poskytovať odborné informácie širokej verejnosti. Objekt bol založený v roku 1942. Jeho budovaním bol poverený prednosta botanického ústavu prof. František Nábělek. Pre výstavbu záhrady bol pôvodne vybraný pozemok okolo vilky Lafranconi z dôvodu, že mal stály zdroj vody, polohou vyhovoval obyvateľom i študentom.

Z historických faktov o tejto Botanickej záhrade je ešte známe, že po druhej svetovej vojne boli postavené skleníky, zavlažovací systém a vysadených bolo takmer 3 000 druhov rastlín. Neskôr začínala záhrada nadobúdať viac charakter parku, s cieľom slúžiť aj širokej verejnosti. Pribudla vápencová roklina, andezitová skalka a nové rozárium. Botanickú záhradu v Bratislave odporúčame ako náš tip kam za vedou. Návštevníci tu uvidia expozície členené na skleníkové skupiny rastlín a vonkajšie skupiny rastlín.

Liriodendron tulipifera

V rámci skleníkových skupín rastlín môžete vidieť:

 • skleník úžitkových rastlín – zameraný na tropické a subtropické úžitkové plodiny;
 • skleník s austrálskou flórou;
 • Viktóriový skleník – zameraný na vlhkomilnú a teplomilnú tropickú a subtropickú flóru;
 • palmový skleník – zameraný na zbierku paliem, araukárií, cykasov a iných exotických rastlín;
 • kaktusový skleník – kaktusy a sukulentné rastliny;
 • spojovacie chodby – zbierky fikusov, papraďorastov, orchideí, bromélií a tilandsií.

Ako vonkajšie skupiny rastlín sú prezentované:

 • rozárium – expozícia 120 druhov ruží;
 • andezitová skalka;
 • vápencová skalka;
 • travertínovo-penovcová skalka;
 • skalka z troskovej lávy;
 • bridlicová skalka;
 • čadičová skalka;
 • žulová skalka;
 • rašelinisko;
 • letničkové a trvalkové záhony;
 • zbierka cudzokrajných a domácich drevín;
 • rododendrony a azalky;
 • zimuvzdorné a mrazuvzdorné kaktusy;
 • stredomorská vegetácia;
 • japonská záhrada.

Botanická záhrada v Bratislave sa nachádza na ulici Botanická 3 a je prístupná verejnosti od 1. apríla do 31. októbra, od 9.00 do 18.00 hodiny. V spolupráci s BKIS a Miestnym úradom Karlova Ves sú v rámci podujatí bratislavského leta v Botanickej záhrade organizované letné koncerty– 9. júl, 6.august, 3. september. Plánovaná je tiež výstava Plody jesene – september.

Toto vedecko-pedagogické pracovisko Univerzity Komenského v Bratislave usporadúva v spolupráci s inými organizáciami rôzne výstavy a súťaže adresované od najmladšej po najstaršiu generáciu, laickej a odbornej verejnosti. Významným odborným poslaním pracoviska je pokusná aklimatizácia rôznych druhov rastlín. Vhodne aklimatizované dreviny nachádzajú uplatnenie v sadovníckej tvorbe a lesníctve. Rastliny teplomilnej vegetácie sa pestujú v skleníkoch, ktoré vzbudzujú najväčší záujem verejnosti.

Acer palmatum

Prostredníctvom grantových a inštitucionálnych projektov sa tiež bratislavská Botanická záhrada podieľa na riešení úloh základného výskumu v oblasti pokusnej kultivácie ohrozených a miznúcich druhov rastlín, monitoringu rastlinných spoločenstiev karbonátových pohorí Slovenska. V rámci grantových projektov sa riešia projekty „Nové endemické druhy rodu Sorbus L. v slovenskej časti Západných Karpát“, „Rastlinné spoločenstvá Slovenska V. Horská a vysokohorská vegetácia“ , „Analýza stavu zložiek biologickej diverzity v Národnom parku Muránska planina“, „Rastlinné spoločenstvá Slovenska. IV. Vegetácia lúk, pasienkov, slanísk a xerotermných stanovíšť“.

Veľmi dôležitou úlohou Botanickej záhrady je vydávanie indexu semien. Prostredníctvom Indexu seminum si Botanická záhrada vymieňa semená s 530 botanickými záhradami sveta. Výmena úspešne prebieha od roku 1952.

*********************************************

Okrem botanickej záhrady v hlavnom meste odporúčame do pozornosti aj jej vysunuté pracoviská. Fytogenofondová plocha v Blatnici s rozlohou cca 8 ha, je zameraná na výskum ekológie ohrozených druhov rastlín a rastlinných spoločenstiev v prírodných ekosystémoch vápencových pohorí Západných Karpát. Súčasťou grantového výskumu je i budovanie experimentálnej záhrady nového typu – expozície horskej vápencovej flóry v prírodnej scenérii Blatnickej doliny.

WEBOVÁ STRÁNKA

Ďalej je to stupavské pracovisko, ktoré je na ploche 20 ha zamerané na výskum a šľachtenie nových hybridov marhúľ a broskýň. Sedem z novo vyšľachtených hybridov úspešne prešlo štátnymi odrodovými skúškami. Po ukončení výskumnej úlohy prešli ostatné hybridy do udržiavacieho šľachtenia do výskumnej stanice Veselé pri Piešťanoch.

V súčasnosti sa na pracovisku sledujú ohrozené druhy nížin a pahorkatín. Najpôsobivejšia časť je dendrologická zbierka, zahŕňajúca 238 druhov.

 

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Informácie a foto: UK v Bratislave/Botanická záhrada

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky