Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Herbár Botanického ústavu rozšírili

VEDA NA DOSAH

ukážka rastlín

Vedeckú zbierku rastlinných organizmov – takzvaný herbár, ktorú spravuje a zveľaďuje Botanický ústav SAV, sa podarilo rozšíriť. Pribudli ďalšie akvizície získané vlastným zberom z územia Slovenska, Európy a severnej Afriky, ako aj výmenou materiálu. V roku 2016 sa zbierka rozšírila aj o Sandstedeho exikáty rodu Cladonia (cca 1 500 položiek). Zbierka, zaradená v medzinárodnom zozname Index Herbariorum pod skratkou SAV, predstavuje objekt významnej vedeckej, kultúrno-historickej a finančnej hodnoty. Slúži na vedecké účely nielen pracovníkom Botanického ústavu SAV, ale tiež odborníkom z domácich a zahraničných pracovísk. Zbierka pozostáva z dvoch častí – cievnaté rastliny a nižšie rastliny (lichenizované a nelichenizované huby, machorasty a chary).

Pracovníci ústavu zabezpečovali prezenčné štúdium zbierok a taktiež zapožičiavanie zbierkových položiek na štúdium domácim a zahraničným odborníkom, uvádza sa v správe o činnosti organizácie SAV. V rámci projektu OpenUp! a s podporou Andrew W. Mellon Foundation bola v minulých rokoch digitalizovaná herbárová zbierka Františka Nábělka (viac ako 6 000 položiek zbieraných v rokoch 1909 – 1910 na Blízkom Východe), ktorá predstavuje jednu z najhodnotnejších častí zbierok herbára SAV. Táto zbierka bola tiež sprístupnená aj na osobitnej webovej stráne

Až do konca roka 2017 je Botanický ústav SAV (od roku 2011) sídlom sekretariátu Medzinárodnej asociácie pre rastlinnú taxonómiu (International Association for Plant Taxonomy – IAPT). Prof. Karol Marhold vykonáva funkciu generálneho sekretára IAPT, ktorý je zároveň hlavným výkonným predstaviteľom asociácie. Výkonnou sekretárkou IAPT je Ing. Eva Senková. Bratislava je aj oficiálnym miestom vydávania časopisu IAPT s názvom Taxon, ktorý patrí spolu s ďalšími časopismi (napr. Molecular Phylogeny and Evolution, American Journal of Botany, International Journal of Plant Sciences) k najvýznamnejším vedeckým časopisom v oblasti evolúcie, fylogenézy, taxonómie a systematiky rastlín.

ukážka rastlínMedzinárodná asociácia pre rastlinnú taxonómiu je jedinou profesijnou organizáciou svojho druhu s celosvetovou pôsobnosťou. Jej víziou je „systematická botanika, v najširšom zmysle slova, pochopená a cenená našou spoločnosťou“ a misiou „podporovať všetky aspekty botanickej systematiky a jej význam pre pochopenie a uvedomovanie si hodnoty biodiverzity“. Asociácia má v súčasnosti viac ako 1 500 individuálnych a kolektívnych členov, 39 % členskej základne pochádza z Európy, rovnaké percento z amerického kontinentu, 15 % z Ázie a zvyšok pripadá na Afriku a Austráliu. Asociácia bola založená v roku 1950 na Medzinárodnom botanickom kongrese v Štokholme a až do roku 1988 jej sekretariát sídlil na univerzite v holandskom Utrechte. Ďalšími sídlami sekretariátu bol (západný) Berlín a Viedeň.

Okrem organizácie a podpory vedeckých podujatí, vydávania časopisu Taxon, má asociácia z poverenia IUBS v kompetencii vydávanie a zmeny Medzinárodného kódu nomenklatúry rias, húb a rastlín. Ten reguluje vedecké názvoslovie organizmov v najširšom zmysle slova považovaných za rastliny. Asociácia udeľuje každoročne dvadsať grantov mladým vedeckým pracovníkom prevažne z rozvojových krajín.

Na pracovisku Botanického ústavu SAV sa buduje aj Botanický informačný systém. Jeho súčasť Databáza flóry Slovenska (Dataflos), sprístupnená na internete, ponúka zobrazovanie výskytu taxónov na rôznych podkladových mapách, ukladanie a zobrazovanie fotografií dokladových položiek, vyhľadávanie a triedenie údajov podľa rôznych kritérií (názov druhu, rodu, čeľaďe, obce, fytogeografického okresu a i.), export vyselektovaných literárnych a herbárových údajov z databázy. Výhľadovo bude slúžiť na zhromažďovanie literárnych a herbárových údajov aj o výskyte nižších rastlín na Slovensku a pre potreby spracovania ďalších zväzkov edície Flóra Slovenska. Súčasťou informačného systému je aj Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska, kde sa v súčasnosti pripravuje nová verzia zoznamu vyšších rastlín, databáza počtov chromozómov vyšších rastlín Slovenska, ako aj databázy počtov chromozómov tribusu Alysseae a rodu Cardamine v ich celosvetovom areáli.

ukážka rastlínNa Oddelení taxonómie vyšších rastlín je k dispozícii archív a databáza s názvom Rastliny opísané zo Slovenska – vyššie rastliny. Tiež sa tu nachádza študijná a porovnávacia herbárová zbierka plodov a semien (Collection fructorum et seminorum) v rámci herbára SAV. „Na Oddelení taxonómie vyšších rastlín nasledujeme celosvetový trend pri riešení fylogenetických, fylogeografických a taxonomických otázok a využívame čoraz častejšie metódy založené na sekvenovaní ďalšej generácie (NGS), vďaka ktorým získavame stovky miliónov sekvencií DNA. Kvôli náročnosti práce s takýmto množstvom dát sa v súčasnosti buduje server na zložité bioinformatické analýzy,“ konštatovali pracovníci Botanického ústavu SAV.

Na Oddelení geobotaniky je uložená centrálna databáza fytocenologických zápisov Slovenska (Slovenská vegetačná databáza). Bohatý zápisový materiál zhromaždený od roku 1919 je súčasťou European Vegetation Archive. Dáta sú uložené v databázovom programe Turboveg a Turbowin. V súčasnosti je na Slovensku v rámci vegetačnej databázy uložených viac ako 60 tisíc fytocenologických zápisov, čím sa Botanický ústav SAV radí na popredné miesta v rámci spracovania a tvorby vegetačnej databázy vo svete. Prevažná časť z celého súboru dát je už lokalizovaná pomocou geografických súradníc, preto je možné prostredníctvom rôznych programov vizualizovať tieto zápisy v geografickom priestore alebo pomocou aplikácie Google Earth zobraziť tieto zápisy na satelitných, resp. leteckých snímkach či v GISe. „Aby boli údaje uložené v CDF čo najpresnejšie a najobsiahlejšie, vytvorili sa pre vkladané dáta v rámci programu Turboveg for Windows v spolupráci s jej autorom – Stephanom Hennekensom nové polia a prispôsobenia, ktoré môžu využívať všetci užívatelia programu na celom svete,“ uvádza sa v správe o činnosti organizácie SAV.

Na Oddelení geobotaniky sa buduje aj Databáza nepôvodných druhov cievnatých rastlín Slovenska. V rámci tejto databázy sa zhromažďujú publikované aj nepublikované údaje o nepôvodných druhoch, zaznamenaných v rámci územia Slovenska, o ich geografickom rozšírení, biotopových aj syntaxonomických preferenciách, ekológii, histórii šírenia, atď. Keďže nepôvodné druhy predstavujú v súčasnosti veľmi významný environmentálny aj ekonomický problém, databáza údajov o ich rozšírení, ekológii a vplyve na prostredie predstavuje nepostrádateľný zdroj informácií. Databáza slúžila ako hlavný podklad pri vytvorení prehľadu nepôvodnej flóry Slovenska. Aj po uverejnení sa jej obsah naďalej aktualizuje a bude slúžiť ako podklad pre ďalšie publikácie tohto typu v budúcnosti. V súčasnosti databáza obsahuje približne 880 nepôvodných taxónov.

Oddelenie geobotaniky ďalej buduje Databázu DNA barkódov vodných bezstavovcov Slovenska a Databázu DNA barkódov vodných chrobákov čeľade Elmidae. V rámci týchto databáz, ktoré sú budované ako projekty v prostredí Barcoding of Life Database zhromažďujú pracovníci Zoologického laboratória ako prví na Slovensku DNA barkódové sekvencie vodných bezstavovcov. Databázy sa začali budovať v roku 2016, po získaní skúseností s používaním databázy BOLD bolo vyprodukovaných 350 DNA barkódov.  

V priestoroch Botanického ústavu SAV má sídlo aj Slovenská botanická spoločnosť, Slovenská limnologická spoločnosť, Slovenská mykologická spoločnosť a Slovenská zoologická spoločnosť.

 

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Foto zdroj

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky