Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

V boji proti nežiaducim baktériám v potravinách

VEDA NA DOSAH

testovanie syra

Baktérie sú pôvodcovia až približne dvoch tretín alimentárnych ochorení, a preto je dôležité počas výroby a spracovania potravín zabezpečiť podmienky, ktoré zabránia ich rastu, rozmnožovaniu a prežívaniu.

Význam riešenia problematiky, ktorou sa zaoberá Ing. Petra Šipošová z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU), vyplýva zo závažnosti a frekvencie výskytu ochorení mikrobiálneho pôvodu prenášaných potravinami a snahy minimalizovať riziko ohrozenia zdravia konzumentov. „Navyše schopnosť mikroorganizmov tvoriť biofilm na zariadeniach v potravinárskych prevádzkach im umožňuje lepšie odolávať rôznym stresovým faktorom, čím sa môžu podieľať na zvýšení rizika kontaminácie potravín z povrchov plôch prichádzajúcich do styku s potravinami,“ hovorí realizátorka projektu Vplyv faktorov prostredia na tvorbu biofilmu a produkciu toxických metabolitov potenciálne patogénnymi mikroorganizmami, na ktorý bol udelený grant STU.

Cieľom projektu je kvalitatívna a kvantitatívna charakterizácia schopnosti potenciálne patogénneho mikroorganizmu Staphylococcus aureus tvoriť biofilm a termorezistentné enterotoxíny v závislosti od rôznych faktorov prostredia. Počas vykonávania experimentov budú podľa Ing. Petry Šipošovej podmienky nastavené s ohľadom na výrobu tradičných slovenských syrov, keďže sledovaný mikroorganizmus je bežnou súčasťou mikrobioty surového mlieka a výrobkov z neho.

„Vzhľadom na predchádzajúce činnosti na Oddelení výživy a hodnotenia kvality potravín máme k dispozícii zbierku izolátov S. aureus, ktorých rastové parametre a schopnosť tvorby biofilmu boli čiastočne charakterizované. Na základe kompletizácie a rozšírenia získaných výsledkov potom budeme môcť lepšie definovať podmienky vedúce k inhibícii rastu sledovaného patogénu a následnej tvorby biofilmu a produkcie toxických metabolitov.“

Na riešení tohto projektu sa podieľajú taktiež študentky inžinierskeho a bakalárskeho štúdia na Oddelení výživy a hodnotenia kvality potravín a okrem toho realizátori projektu spolupracujú pri stanovení tvorby enterotoxínov aj s Úradom verejného zdravotníctva, s ktorým majú nadštandardné vzťahy.

„Získané výsledky budú prínosom pre zabezpečenie hygienickej bezchybnosti a zdravotnej neškodnosti potravín s dôrazom na tradičné slovenské syrárske špeciality. Navyše, podrobná charakterizácia sledovaného mikroorganizmu a získané informácie o jeho rastových parametroch sú žiaduce pre vedný odbor – prediktívnu mikrobiológiu, čo po možnej aplikácii výsledkov do praxe pomôže pri výrobe nielen senzoricky atraktívnych, ale predovšetkým mikrobiologicky bezpečnejších a stabilnejších výrobkov,“ uviedla Ing. Petra Šipošová.

*********************************************

Rektor STU Robert Redhammer udeľoval granty mladým vedcom už po 9. raz. Každý z podporených mladých vedcov získal príspevok vo výške tisíc eur. Odovzdávanie grantov sa uskutočnilo v Aule D. Ilkoviča začiatkom mája 2018. Granty si prevzali mladí vedci zo všetkých fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, najsilnejšie zastúpenie má Stavebná fakulta (SvF) či Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT).

Rektor STU Robert Redhammer vysvetlil, že univerzitný grantový program pre mladých je „školou“ písania úspešných projektov a vyzýva riešiteľov, aby sa postupne uchádzali o národné a medzinárodné granty a nadväzovali kontakty s výskumnými kolektívmi v zahraničí. Na tento grantový program nadväzuje na STU ďalší pre skúsenejších vedcov – Grantový program na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov. STU finančne odmeňuje aj najlepšie vedecké publikácie a aj tímy, ktoré sa zapájajú do medzinárodných konzorcií a uchádzajú sa o medzinárodné granty.

 

Odborný garant textu a foto poskytla: Ing. Petra Šipošová, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky