Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Prof. Marián Valko – Osobnosť vedy a techniky

Marta Bartošovičová

prof. Ing. Marián Valko, DrSc.

Ocenený Prof. Ing. Marián Valko, DrSc., odborník v oblasti fyzikálna chémia a molekulová spektroskopia, z Ústavu fyzikálnej chémie a chemickej fyziky, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slovensku je udelenie ocenení za prácu a dosiahnuté výsledky v oblasti vedy a techniky. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo 10. novembra 2016 o 19.00 hod. v INCHEBA Expo v Bratislave. Cenu za vedu a techniku v piatich kategóriách (Osobnosť vedy a techniky, Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky, Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov, Popularizátor vedy a Vedecko-technický tím roka) odovzdal oceneným minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Peter Plavčan, ktorý prevzal záštitu nad podujatím. Cena za vedu a techniku sa udeľuje od roku 2014, kedy nahradila Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR. Cieľom tejto transformácie je zvýšenie spoločenskej prestíže udeľovania cien za vedu a techniku.

Prof. Ing. Mariánovi Valkovi, DrSc., bola udelená Cena za vedu a techniku v kategórii Osobnosť vedy a techniky. Navrhovatelia: Slovenská rektorská konferencia a Rada vysokých škôl Slovenskej republiky.

Prof. Ing. Marián Valko, DrSc. (1963), pochádza z Bratislavy. Vysokoškolské štúdium v odbore Fyzikálna chémia absolvoval na Chemickotechnologickej fakulte SVŠT (terajšia STU) v Bratislave. Od roku 1987 pôsobí na Slovenskej technickej univerzite, od roku 2013 vo funkcii profesora fyzikálnej chémie. Svojou vedeckou aktivitou výrazne prispel v medzinárodnom kontexte do objasnenia úlohy voľných radikálov v biosystémoch, kde pojednáva o interakciách kovov s biomolekulami a úlohe redoxne aktívnych kovov pri tvorbe voľných radikálov. Výrazná časť jeho vedeckej aktivity bola venovaná aj komplexnej analýze úlohy kovov v živých systémoch, špeciálne homeostáze kovov a úlohe redoxne aktívnych kovov v neurologických ochoreniach.

Kolektív prof. Ing. Mariána Valka, DrSc., navrhol mechanizmus redukcie komponentu oxidačného stresu v neurologických ochoreniach aplikáciou viacfunkčných liečiv. V experimentálnej oblasti sa venoval príprave a vlastnostiam komplexných zlúčenín prechodných prvkov so Schiffovými bázami. Pozornosť zameral napr. na záchyt kyslíka na prechodných prvkoch v týchto zlúčeninách, ktorý má význam nielen z biologického hľadiska, ale aj z hľadiska chemickej katalýzy. Veľká časť jeho vedeckej práce spadá aj do oblasti experimentálno-teoretických štúdií, kde sa venoval elektrónovej štruktúre, napr. komplexných zlúčenín prechodných prvkov s rôznymi ligandami a vplyvu substituentov na elektrónovú hustotu centrálneho iónu kovu.  Od roku 1993 je zodpovedným riešiteľom projektov VEGA, v súčasnosti aj vedúcim projektu v rámci Agentúry pre výskum a vývoj (APVV). Publikoval viac ako 110 publikácií indexovaných do Web of Science v uznávaných vedeckých časopisoch, pričom na jeho práce je v medzinárodných citačných databázach uvedených viac ako 12 000 ohlasov. V roku 2015 bol vydavateľom databázy Web of Science – spoločnosťou Thomson Reuters – zaradený ako Highly cited researcher – ako jediný zo Slovenska.

Prof. Ing. Marián Valko, DrSc., nám poskytol rozhovor.

M. BARTOŠOVIČOVÁ: Pán profesor, práve ste si prevzali prestížne ocenenie Osobnosť vedy a techniky. Ako vnímate toto ocenenie a čo pre Vás znamená?

M. VALKO: „Ocenenie si veľmi vážim, je to pre mňa a celý kolektív EPR Laboratória Oddelenia fyzikálnej chémie zadosťučinenie za našu prácu a súčasne záväzok do budúcnosti.“

M. B.: Cena za vedu a techniku Vám bola udelená za komplexnú analýzu kovov a antioxidantov v živých sytémoch, popise interakcií kovov s biomolekulami a úlohe redoxných kovov pri tvorbe voľných radikálov. Mohli by ste nás aspoň stručne oboznámiť s obsahom Vášho výskumu?

M. VALKO: K nadmernej tvorbe voľných radikálov môže dochádzať v živých systémoch, okrem iných faktorov, aj prítomnosťou voľných, redoxne aktívnych kovov (železo, meď, mangán). Zvýšené množstvo takýchto voľných – neviazaných kovov je dôsledkom narušenej homeostázy kovov a pozoruje sa pri rôznych civilizačných ochoreniach. Prebytok voľných iónov kovov vedie k vzniku kovmi indukovaného oxidačného stresu, ktorý môže spôsobiť vážne poškodenie biomolekúl. Naša výskumná skupina sa zoberá štúdiom mechanizmov eliminácie a predchádzania tvorby voľných radikálov vznikajúcich ako dôsledok pôsobenia nadbytočného množstva voľných, redoxne aktívnych kovov v tkanivách rôznych orgánov. Skúmame viaceré biologicky aktívne látky – potenciálne liečivá, ktoré dokážu „spacifikovať“ neviazané kovy a tým znížiť tvorbu voľných radikálov, ktoré poškodzujú bunky. V rámci nášho výskumu aplikujeme mnohé fyzikálne techniky, ako sú napríklad magnetické rezonančné spektroskopie, molekulové spektroskopické techniky a iné experimentálne techniky. V spolupráci s biologickými pracoviskami doma a v zahraničí skúmame protektívny účinok týchto látok na bunky.“

prof. Ing. Marián Valko, DrSc.

M. B.: Ako dlho ste sa venovali uvedenému výskumu a aké je jeho uplatnenie v praxi?

M. VALKO: Výskumu úlohy redoxných kovov pri vzniku oxidačného stresu sa v našej skupine venujeme už viac ako 10 rokov. Napriek tomu, že sa jedná o základný výskum, veríme, že získané výsledky prispejú do zložitej mozaiky poznania a perspektívne si nájdu svoje uplatnenie v klinickej praxi. Uvedomujeme si, že boj s  civilizačnými ochoreniami je a bude veľmi náročný, predovšetkým so zvyšujúcou sa priemernou dĺžkou života.“

M. B.: Čomu sa venujete v súčasnosti?

M. VALKO: Ako som už spomenul, zvýšené množstvo neviazaných, redoxne aktívnych kovov sa vyskytuje ako sprievodný jav rôznych civilizačných ochorení, ako sú napr. Alzheimerova choroba a mnohé iné, nielen neurologické ochorenia. V súčasnosti študujeme látky syntetickej a prírodnej povahy, ktoré by potenciálne mohli redukovať kovmi indukovanú komponentu oxidačného stresu v Alzheimerovej chorobe.“

M. B.: Akú máte predstavu o svojom ďalšom smerovaní vo výskume?

M. VALKO: „Ak to bude možné, v budúcnosti by sme radi rozšírili naše štúdie v rámci spolupráce o in vivo experimenty. Veríme, že takéto experimenty by mohli „posunúť“ skúmané systémy bližšie ku klinickej praxi.“

M. B.: Ďakujem Vám za rozhovor. V mene redakcie Vám blahoželám k oceneniu a želám Vám veľa ďalších úspechov.

Zoznam všetkým ocenených v jednotlivých kategóriách nájdete na stránke podujatia Týždeň vedy a techniky na Slovensku alebo v e-novinách Vedecký kaleidoskop.

Hlavným organizátorom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Generálnym partnerom podujatia je spoločnosť Huawei.

 

Rozhovor pripravila a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Ján Laštinec, NCP VaT pri CVTI SR

Portrét v úvode: z archívu prof. Mariána Valka

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky