Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Poďme po podstate jednomolekulových magnetov

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: technológia; Pixabay.com /jplenio/

Jednomolekulové magnety (z angl. „Single-molecule magnets“, skratka SMMs) sú zlúčeniny, ktorých molekuly vykazujú pomalú relaxáciu magnetizácie. Je to vlastnosť samotnej molekuly, čím sa SMMs zásadne odlišujú od tradičných magnetických materiálov. Vďaka svojim vlastnostiam sú jednomolekulové magnety zaujímavé z pohľadu materiálovej vedy, ako aj fyziky. Uvádzajú to Jana Juráková, Ján Moncoľ, Ivan Šalitroš (Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov, Oddelenie anorganickej chémie) vo svojej práci Syntéza, štruktúrne a magnetické vlastnosti komplexu kobaltu so substituovaným tridentátnym aromatickým ligandom.

Ako vysvetlila Jana Juráková najväčším prínosom ich práce pre bežnú populáciu je vedomosť, že existuje výskum orientovaný na prípravu zlúčenín a materiálov, ktoré majú vysoký potenciál, čo sa týka technologického uplatnenia, hlavne v pamäťových médiách, ktoré by boli kapacitne väčšie a kvalitnejšie. Prínos tejto práce pre odbornú verejnosť vidí v inšpirácii pre ďalšie výskumné skupiny zaoberajúce sa podobnou témou. „Keďže skúmaná látka vykazuje jednomolekulový magnetizmus pri nízkych teplotách, ďalší výskum by sa mohol orientovať na sledovanie zmien vlastností napríklad použitím inak substituovaného ligandu.“

Analýza štruktúrnych údajov podľa autorov práce ukázala, že komplex kryštalizuje v triklinickej sústave a v priestorovej grupe P-1. „Kryštálová štruktúra látky bola získaná pri teplote 120 K. Centrálny atóm kobaltu je koordinovaný s tromi dusíkovými donorovými atómami ligandu L2 a dvoma terminálnymi chlorido ligandami.“

Magnetické vlastnosti kobaltnatého komplexu boli merané pomocou MPMS SQUID magnetometra. „Výsledky magnetických meraní susceptibility v striedavom magnetickom poli dokázali prítomnosť imaginárnej zložky magnetickej susceptibility a to jednoznačne dokazuje, že kobaltnatý komplex je jednomolekulovým magnetom,“ konštatovali autori.

magnetizmus

Príspevok vyšiel v zborníku celoslovenskej Študentskej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou s názvom Chémia a technológie pre život, organizovanej v priestoroch Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave dňa 7. 11. 2018, pričom išlo o okrúhly, 20. ročník.

Študentská vedecká konferencia sa konala v odbore chémia a chemická a potravinárska technológia. Išlo o príležitosť pre študentov 1. stupňa (bakalárskeho) a 2. stupňa (inžinierskeho) vysokoškolského štúdia súťažne prezentovať vedecké a odborné práce. Najlepšie práce v jednotlivých sekciách boli odmenené.

 

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj informácií: https://www.uiam.sk/svk/

Ilustračné foto: Pixabay.com /jplenio/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky