Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Oheň – dobrý sluha, zlý pán

VEDA NA DOSAH

Trojuholník horenia

Horenie je chemická reakcia, pri ktorej vzniká teplo a vyžaruje sa svetlo. Aby mohlo prebiehať horenie, je potrebný zápalný zdroj a tzv. horľavý súbor, ktorý tvorí horľavá látka a oxidačný prostriedok, najčastejšie je to kyslík obsiahnutý vo vzduchu. Horľavá látka a oxidačný prostriedok sú reagujúce látky a spolu so zápalným zdrojom tvoria trojuholník horenia.

Takáto zaujímavá téma bola zaradená do programu podujatia Žilinskej detskej univerzity, ktoré organizovala Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) vo svojich priestoroch v termíne 9. – 13. júla 2018. Jej cieľom bolo vzbudiť zvedavosť a záujem detí o objavovanie sveta okolo nich. Štrnásty ročník populárnej Žilinskej detskej univerzity navštívilo 138 detí (77 detí v kurze bakalárik a 61 v kurze inžinierik).

Ako sa dozvedeli malí poslucháči prednášky Oheň – dobrý sluha, zlý pán (Ing. Anna Karaffová, Ing. J. Svetlík), súbor začne horieť, ak sú látky v potrebnom pomere a zohrejú sa na teplotu vznietenia. Na takú teplotu ich zohreje zdroj zapálenia. Môže to byť tepelný zdroj (plameň, iskra, žeravé teleso) alebo teplo, ktoré vzniká pri trení materiálov a častí strojov pri mechanickom pohybe, pri chemickej reakcii a pod.

Horenie môže byť:

 • homogénne (plamenné horenie) – pôsobením teploty na látku sa z nej uvoľňujú horľavé plyny, ktoré horia nad jej povrchom; takéto látky horia plameňom;
 • heterogénne (tlenie) – reakcia horenia nastáva na povrchu horľavej látky, ktorá nie je schopná vylučovať plyny; látky nehoria plameňom, iba tlejú.

Prednášajúci následne pripomenuli, že podľa podmienok horenia rozoznávame:

 • dokonalé horenie – prebieha za dostatočného prístupu vzduchu, v dyme sú plynné látky –zlúčeniny, ktoré už nemôžu horieť – najviac je oxidu uhličitého – CO2;
 • nedokonalé horenie – prebieha za nedostatočného prístupu vzduchu, dochádza k horeniu, pri ktorom sú kvôli nedostatku kyslíka v dyme plynné látky, ktoré ešte môžu horieť; Takéto horenie je nebezpečné, pretože sa pri ňom tvorí prudko jedovatý a výbušný oxid uhoľnatý – CO.

„Požiar – je každé nežiaduce horenie, v dôsledku ktorého dochádza k usmrteniu alebo zraneniu osôb alebo zvierat alebo ku škodám na materiálnych hodnotách. Za požiar sa považuje aj nežiaduce horenie, pri ktorom sú osoby, zvieratá, majetok alebo životné prostredie priamo ohrozené. Niektoré látky horia tak rýchlo, že horenie prebieha ako výbuch.“

Ako teda nespôsobiť požiar? „Keď vieme, ktoré látky môžu horieť, musíme sa tam, kde sa vyskytujú, správať tak, aby sme požiar nespôsobili,“ odznelo počas prednášky. Príčiny požiarov sú veľmi rôznorodé, ale najčastejšími príčinami sú: 

 • fajčenie v priestoroch, kde sa vyskytujú horľavé látky tuhé, kvapalné alebo plynné
 • hry detí so zápalkami doma alebo v pivniciach, stohoch sena, slamy, v lese a pod.
 • vypaľovanie suchej trávy na poliach na jar a zakladanie ohnísk v lese alebo jeho blízkosti
 • nedbalosť ľudí a porušovanie bezpečnosti v takých výrobných prevádzkach, kde je vysoká prašnosť, je veľa odpadov z textilu, papiera, dreva a iných horľavých látok
 • chyby a poruchy na elektrických zariadeniach, rozvodoch, motoroch, umiestňovanie vyhrievacích spotrebičov na horľavých látkach alebo v blízkosti horľavých látok
 • úder blesku alebo výboj elektrostatického náboja u niektorých látok, napr. tkanín a iných výrobkov, ktoré obsahujú umelé vlákna a výrobkov z plastov
 • ukladanie horľavých látok v blízkosti komínov, vykurovacích telies alebo sušenie na nich
 • žiaľ, často aj úmyselné zapálenie. V podstate však požiar tak či tak zapríčiní vždy človek

„Aby sme požiar nespôsobili, musíme kontrolovať a udržiavať všetky nebezpečné zariadenia v dobrom technickom stave, čistiť priestory od prašných odpadov, dodržiavať zákazy a správať sa tak, aby sme sa nestali pôvodcom vzniku požiaru. Zapríčiniť požiar, v ňom smrť ľudí, znamená pre človeka trest a výčitky svedomia na celý život. Ale často aj vlastnú smrť,“ uviedli prednášajúci.

Ďalej sa malí účastníci Žilinskej detskej univerzity dozvedeli, že požiar znamená vždy veľké nebezpečenstvo pre človeka a všetko, čo je živé. Jeho nebezpečné účinky môžu človeku spôsobiť bolestivé zranenia s trvalými následkami, ale aj smrť. Na človeka pôsobí najmä:

 • plameň, ktorý spôsobuje popáleniny, vznietenie odevu a ďalšie šírenie požiaru
 • vysoká teplota v prostredí, ktorá spôsobuje prejav podobný slnečnému úpalu, avšak už po krátkom čase, lebo tu pôsobí oveľa vyššia teplota ako na Slnku
 • hustý dym, ktorý spôsobuje dusenie a zabraňuje viditeľnosti, sťažuje orientáciu pri úniku
 • jedovaté splodiny v dyme, ktoré pri vdýchnutí spôsobujú prudkú otravu až smrť
 • celá situácia spôsobuje paniku a nepredvídané správanie ľudí

Požiar spôsobuje aj veľké škody na majetku v budovách a na budovách:  

 • horľavé konštrukcie stavieb sa postupne vznecujú, horením sa oslabujú, môžu sa prelomiť a stavba sa môže zrútiť. Horiace časti padajú aj na iné budovy a šíria tak požiar
 • nehorľavé konštrukcie sa zohrievaním narušujú, tvoria sa trhliny, oceľové konštrukcie sa veľmi rýchlo deformujú a v priebehu niekoľkých minút sa rúcajú a rúcajú aj všetko okolo
 • okolo horiacej budovy je do veľkej vzdialenosti vysoká teplota, ktorá ohrozuje okolie a ľudí. Vietor situáciu ešte viac a nepredvídateľne zhoršuje.

Ako včas spozorovať požiar, keď ľudia spia? „Od včasného spozorovania požiaru závisí záchrana ľudí a možnosť uhasenia požiaru. Požiar zvyčajne spozorujú ľudia, ktorí sú v budove pri jeho vzniku. Ale požiar môže vzniknúť aj v čase, keď v budove nikto nie je, alebo v noci, keď ľudia spia. Také budovy majú byť vybavené elektrickou požiarnou signalizáciou – EPS so samočinnými hlásičmi požiaru, ktoré reagujú na dym, teplo, žiarenie ohňa alebo kombinované. Z hlásiča ide signál do ústredne, ktorá vydá impulz na vyhlásenie poplachu, môže ho odoslať priamo hasičskému útvaru a pod. Existujú aj také hasiace zariadenia, ktoré reagujú na teplo a samočinne začnú hasiť vzniknutý požiar. Nazývajú sa stabilné hasiace zariadenia,“ pripomenuli prednášajúci. 

Keď horí, je predovšetkým dôležité nepodľahnúť panike, zachovať pokoj!

Dospelý človek má rýchlo, ale rozvážne vyhodnotiť vzniknutú situáciu:

 • kde je ohnisko požiaru – kde a čo horí
 • ktorým smerom a kam sa môže oheň rozšíriť
 • aký veľký je požiar a či ho dokáže uhasiť prostriedkami, ktoré má k dispozícii – hasiace prístroje, voda, lopata, piesok a pod.
 • kto je v ohrozenom priestore okrem neho.

Deti sa majú snažiť čím skôr odísť von z priestoru, kde horí a okamžite hlásiť požiar hociktorej dospelej osobe alebo zavolať hasičom. Nikdy sa neschovávať do inej miestnosti, odkiaľ nie je východ von! Jedovatý dym sa po krátkom čase dostane všade, bolo povedané počas prednášky Oheň – dobrý sluha, zlý pán v rámci podujatia Žilinská univerzita v Žiline.

*********************************************

Podujatie Žilinská detská univerzita (ŽDU) organizuje Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA) už od roku 2005, pričom každoročne nadväzuje na výnimočnú aktivitu v oblasti propagácie vedy a techniky v spoločnosti medzi najmladšími žiakmi základných škôl. ŽDU je založená na popularizácii prírodovedných a technických predmetov, hre, interaktivite a tvorivosti, takže základ ostáva rovnaký – pre kurz bakalárik vysvetľovanie prírodných zákonov, jednoduchých princípov a pre kurz inžinierik – aplikácia zákonov do praxe. „UNIZA sa rada aj týmto spôsobom otvára verejnosti. Snažíme sa pritiahnuť deti už od ranného veku k vede a technike, aby v nej objavili krásu a zmysel a mohli ju raz študovať,“ vyjadril sa prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., rektor UNIZA.

 

Zdroj informácií a fotografií:

https://zdu.uniza.sk/prednasky

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky