Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Nová kniha o mikroplastoch vysvetľuje, ale aj varuje

Marta Bartošovičová

Obálka novej knihy o mikroplastoch. Zdroj: Vydavateľstvo Spektrum STU

Nadprodukcia plastov a nezodpovedné nakladanie s plastovým odpadom predstavuje už dnes environmentálne riziko. Vlastnosti plastov, ktoré sú pri mnohých aplikáciách ich výhodou, sú pre životné prostredie nevyhovujúce. 

Monografia Vydavateľstva Spektrum STU Bratislava Mikroplasty?! Od výroby po náš tanier sa venuje problematike mikroplastov nielen z globálneho hľadiska, ale zameriava sa aj na Slovensko, na mikroplasty vo vode, v pôde a okolo nás. Dozvieme sa napríklad aj to, aký vplyv majú mikroplasty na naše zdravie, ako sa správajú v tráviacom trakte a vnútorných orgánoch.

Od revolúcie v materiáloch až po plastové peklo

Keď bol v roku 1907 vytvorený prvý syntetický polymér, známy ako bakelit, začala sa nová éra výroby materiálov. Plasty boli masovo využívané vo všetkých odvetviach a dnes si už život bez nich nedokážeme predstaviť. Ich enormná výroba a typické vlastnosti (napríklad vysoká stálosť) sa však stali obrovským rizikom pre životné prostredie. Kúsky plastov môžu putovať oceánom celé desaťročia a zvieratá si ich často mýlia s prirodzenou potravou. V roku 2005 obleteli svet fotografie uhynutých albatrosov, ich žalúdky boli plné plastov.

V dnešnej dobe začínajú nemalé obavy vzbudzovať aj mikroplasty, ktoré sa už nevyskytujú len v urbanizovaných oblastiach, ale tiež v ľadovcoch Arktídy a Antarktídy. Vďaka malým rozmerom vstupujú do vnútorného prostredia živých organizmov, uvoľňujú v nich toxické látky a karcinogény, prípadne prenášajú kontamináciu. Následne sa potravinovým reťazcom šíria ďalej a dostávajú sa až na naše taniere.

Ilustračná foto: Plasty a mikroplasty. Zdroj: Pixabay.com

Prvým krokom je prijať zodpovednosť

Pri snahe riešiť tento problém je dôležité orientovať sa na zdroje mikroplastov, zamedziť ich vzniku a šíreniu sa. To si vyžaduje poznať informácie o správaní sa mikroplastov v rôznych zložkách životného prostredia. Tieto informácie by sa mali dostať do povedomia čo najširšej verejnosti, pretože uvedomenie si vlastnej zodpovednosti je prvým a najdôležitejším krokom k náprave.

Mikroplasty sa nachádzajú prakticky všade – vo vzduchu, v pôde, oceánoch, moriach, riekach, kaloch, ktoré sa odčerpávajú z čistiarní odpadových vôd a pod. Mikroplasty sú aj v našom tele. Zatiaľ nie je známe, že by ľudskému organizmu ublížili, keď prejdú jeho tráviacim systémom. Môžu sa však ďalej drobiť na nanoplasty a tie spôsobujú väčší problém. Maličké čiastočky prenikajú tkanivom, čo narobia v organizme, nevieme. Rovnako nevyspytateľným rizikom je aj schopnosť mikroplastov poslúžiť ako špongia na toxické látky.

Svetová zdravotnícka organizácia vyzýva svet, aby hľadal riešenia, ako sa mikroplastov zbaviť. Aj my spotrebitelia môžeme prispieť k riešeniu tohto celosvetového problému napríklad tým, že obmedzíme na minimum spotrebu plastových obalov. Plastové obaly tvoria až 40 % spotreby plastov, pričom sa rozkladajú niekoľko sto rokov.

Prvé výtlačky najnovšej monografie o mikroplastoch si autori prevzali vo Vydavateľstve Spektrum STU 26. 2. 2020. Zľava: T. Mackuľak, J. Ryba, A. Grenčíková, A. Škulcová, D. Bondarev. Zdroj: Vydavateľstvo Spektrum STU

Prvé výtlačky najnovšej monografie o mikroplastoch si autori prevzali vo Vydavateľstve Spektrum STU 26. 2. 2020. Zľava: T. Mackuľak, J. Ryba, A. Grenčíková, A. Škulcová, D. Bondarev. Zdroj: Vydavateľstvo Spektrum

Autori monografie Mikroplasty?! Od výroby po náš tanier:

Ing. Anna Grenčíková – interná doktorandka Oddelenia environmentálneho inžinierstva Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. V minulosti sa venovala zelenej syntéze aktívnych nanomateriálov a ich využitiu pri odstraňovaní mikropolutantov z odpadových vôd a jej dezinfekcii. V súčasnosti je členkou vedeckého tímu, ktorý sa zaoberá čoraz častejšie skloňovaným environmentálnym problémom mikroplastov. Je spoluautorkou jednej vysokoškolskej učebnice a viac ako 25 publikácií venovaných danej problematike.

lng. Andrea Škulcová, PhD. – pôsobí ako postdoktorandská výskumná pracovníčka na Katedre zoológie a rybárstva Českej poľnohospodárskej univerzity v Prahe a čiastočne spolupracuje s Ústavom prírodných a syntetických polymérov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU). Jej výskum je zameraný na mikroplasty vo vodách a ich vplyve na vodné organizmy. Počas doktorandského štúdia sa zameriavala na ekologické technológie spracovania rastlinnej biomasy. Je spoluautorkou viac ako 70 publikácií, ktoré pojednávajú o danej problematike.

RNDr. Dmitrij Bondarev, PhD. – výskumník v Ústave polymérov Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Je autorom viac ako 20 publikácií. Zaoberá sa syntézou konjugovaných polymérov, riadenými polymerizáciami, kompozitnými materiálmi, úpravami povrchov, tiež charakterizáciou a analýzami polymérov vrátane environmentálne dôležitých materiálov. Pôsobil na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne, v Ústave makromolekulárnej chémie AV ČR a na Univerzite Karlovej v Prahe, kde získal vzdelanie v odboroch makromolekulová chémia a fyzikálna chémia.

lng. Jozef Ryba, PhD. – vedeckovýskumný pracovník na Oddelení spracovania polymérov (detašované pracovisko v Nitre) Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. V roku 2004 ukončil inžinierske štúdium v odbore technológia makromolekulových látok a v roku 2010 doktorandské  štúdium v odbore makromolekulová chémia na FHCPT STU v Bratislave. V rámci svojej vedeckovýskumnej činnosti sa zameriava na prípravu kompozitov polymér – plnivo, príprave vlákien zo syntetických a biodegradovateľných polymérov a ich zmesí. Je aktívnym členom predsedníctva odbornej skupiny Polyméry pri SAV. Je autorom viac ako 20 karentovaných vedeckých prác.

Doc. lng. Tomáš Mackuľak, PhD. – patrí medzi pedagogických pracovníkov Oddelenia environmentálneho inžinierstva na FCHPT STU. V súčasnosti vedie laboratórium, ktoré sa zaoberá možnosťami odstránenia rôznych typov mikropolutantov z kontaminovaných vôd. Je predsedom odbornej skupiny Environmentálna chémia a technológia v rámci Slovenskej chemickej spoločnosti. V rokoch 2015 a 2016 bol ocenený Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave cenou Mladý vedec roka 2015 a Vedecký kolektív roka 2016. Je autorom, resp. spoluautorom 52 CC publikácií, viac ako 300 príspevkov na domácich a zahraničných konferenciách, 5 monografií a 5 vysokoškolských učebníc.

(MB)

Zdroj: Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava
Zdroj foto: FB Spektrum STU

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky