Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ceny a Štipendium Dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej za rok 2017 udelené

VEDA NA DOSAH

laboratórium Dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej na Katedre genetiky PriF UK v Bratislave

Druhý ročník udeľovania Ceny Dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej sponzorovanej Ing. Viliamom Sedlárom na počesť jeho manželky, ktorá sa zaslúžila o rozvoj genetiky a evolučnej biológie na Slovensku v druhej polovici 50. rokov 20. storočia, sa uskutočnil 18. decembra 2017 na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského (PriF UK) v Bratislave. Súčasťou odovzdávania Cien bolo po prvýkrát aj udelenie Štipendia mladému vedeckému pracovníkovi na krátkodobý pobyt v zahraničí. Odovzdaniu cien a štipendia predchádzalo otvorenie laboratória Dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej na Katedre genetiky PriF UK v Bratislave, ktoré je určené na moderné molekulárno-genetické experimenty a slúžiť bude pracovníkom a študentom katedry. 

Cena Dr. Ludmily Sedlárovej-RabanovejDo finále súťaže o Cenu Dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej sa dostali štyria kandidáti, z ktorých komisia vybrala tohtoročného laureáta a trom kandidátom sa rozhodol dekan PriF UK udeliť čestné uznanie za originálne výsledky ilustrované kvalitnými publikáciami. Laureátom Ceny sa stal doc. Dr. Peter Vďačný, PhD. z Katedry zoológie PriF UK v Bratislave za autorstvo série originálnych prác venovaných analýze fylogenézy vybraných skupín nálevníkov, pri ktorej využil unikátnu kombináciu klasických i moderných morfologických, behaviorálnych, fylogenetických a bioinformatických prístupov. Na ich základe popísal viaceré evolučné trendy týkajúce sa vzniku nových druhov, ako aj ich vymierania. Významný prínos doc. Vďačného pri realizácií uvedených publikácií je okrem iného aj edukačný dosah jeho výskumných aktivít, keďže na viacerých prácach s ním spolupracovali jeho študenti (magistri i bakalári).

monografia Embryológia krytosemenných rastlínČestné uznania dekana PriF UK v Bratislave získali Mgr. Renáta Švubová, PhD. z Katedry fyziológie rastlín PriF UK za zásadný podiel na príprave monografie Embryológia krytosemenných rastlín vysvetľujúcej funkciu rôznych génov pri tvorbe reprodukčných orgánov, pri generatívnom množení a pri vzniku a vývine embrya s plnohodnotným štruktúrnym opisom. Druhou ocenenou Čestným uznaním sa stala Mgr. Andrea Cillingová z Katedry biochémie PriF UK za vynikajúce vedecké výsledky v oblasti štúdia degradácie hydroxyderivátov benzénu kvasiniek, konkrétne za objav génov pre špecifické transportéry týchto zlúčenín do kvasinkovej bunky. Mgr. Andrea Cillingová je doktorandkou pod vedením profesora Noseka a výskum bol publikovaný v prestížnom vedeckom časopise Scientific Reports. Tretím oceneným sa stal RNDr. Ján Radvánszky, PhD. z Ústavu klinického a translačného výskumu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied za vynikajúce vedecké výsledky v oblasti štúdia molekulárno-genetického základu Say-Barber-Biesecker-Young-Simpsonovho a genitopatelárneho syndrómu. Výsledky výskumu RNDr. Jána Radvánszkého, PhD. boli v tomto roku publikované v časopise Clinical Genetics a už získali niekoľko citácií.

Ocenenou štipendistkou sa v prvom roku udeľovania stala Ing. Silvia Schmidtová z Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV. Štipendium využije na trojmesačný pobyt na Department of Pathology, Erasmus Medical Center v Rotterdame. V laboratóriu prof. Looijenga bude charakterizovať bunkové línie rezistentných voči cisplatine a naučí sa metodiku prípravy tzv. patient derived tumor xenografts (PDTXs), tzn. nádorov, ktoré vznikli po aplikácii časti primárneho nádorového tkaniva z pacienta na imunodeficientnú myš. Štipendium jej pomôže získať cenné výsledky pre svoj výskum, ako aj získať experimentálne zručnosti, ktoré bude môcť využiť v jej domovskom laboratóriu.

Sponzorovanie vedeckého výskumu a vzdelávania zo súkromných zdrojov bez očakávania finančného návratu je na Slovensku výnimočným aktom. Rozhodnutie Ing. Viliama Sedlára podporovať talentovaných a výnimočných slovenských vedcov a výskum na univerzitnej pôde si zasluhuje obdiv a vzbudzuje nádej, že nájde aj nasledovníkov.

(zľava) prof. Jordan Kolarov (Katedra biochémie PriF UK; predseda Natura o. z.), doc. Peter Vďačný (laureát Ceny za rok 2017, Katedra zoológie PriF UK), dr. Silvia Bágeľová-Poláková (laureátka Ceny za rok 2016, Centrum biologických vied SAV), prof. Peter Moczo (proektor Univerzity Komenského v Bratislave), Ing. Viliam Sedlár a doc. Milan Trizna (dekan PriF UK).

(zľava) prof. Jordan Kolarov (Katedra biochémie PriF UK; predseda Natura o. z.), doc. Peter Vďačný (laureát Ceny za rok 2017, Katedra zoológie PriF UK), dr. Silvia Bágeľová-Poláková (laureátka Ceny za rok 2016, Centrum biologických vied SAV), prof. Peter Moczo (proektor Univerzity Komenského v Bratislave), Ing. Viliam Sedlár a doc. Milan Trizna (dekan PriF UK)

 

Informácie a foto poskytol: prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc., Katedra genetiky PriF UK v Bratislave

Spracovala: Zuzana Vetrecin Čeplíková, NCP VaT pri CVTI SR

Úvodné foto: Stanislav Griguš, UK v Bratislave

Uverejnila: VČ

 

Viac informácií o Ludmile Sedlárovej-Rabanovej v minuloročnej reportáži o udeľovaní Ceny  …

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky