Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Optimalizácia technologických postupov pestovania hlivy ustricovitej

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: huby; Pixabay.com /LoggaWiggler/

Potenciál zabudovania selénu do plodníc jedlej huby hlivy ustricovitej (Pleurotus ostreatus) zhodnotili Marcel Golian, Alžbeta Hegedűsová a Eva Szabová z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vo svojej práci Optimalizácia technologických postupov pestovania a vplyv výživy na úrodu a obsah vybraných bioaktívnych látok jedlej huby hlivy ustricovitej (Pleurotus ostreatus) (Optimization of growing technological processes and the influence of nutrition on the yield and content of selected bioactive compounds in edible oyster mushroom (Pleurotus ostreatus)).

Tvorcovia projektu postupovali formou biofortifikácie pestovateľského substrátu selénom vo forme vodného roztoku selénanu sodného a sledovali jeho vplyv na kvalitu a kvantitu vybraných parametrov a bioaktívnych látok (glukány, β-glukány, obsah selénu a antioxidačnú aktivitu). „Na základe dosiahnutých výsledkov možno konštatovať, že obsah selénu v plodniciach sa úmerne zvyšoval so zvyšovaním jeho aplikovaných dávok do substrátu (3,4 až 8,5 násobok obsahu selénu voči kontrole) a zistili sme, že konzumáciou 0,34 kg čerstvých plodníc hlivy ustricovitej fortifikovaných s 2 mg.dm-3 Se možno pokryť približne polovicu odporúčanej dennej dávky selénu. Z hľadiska produkcie celkových glukánov a β-glukánov v plodniciach hlivy ustricovitej, je najefektívnejšie produkčný substrát obohacovať s koncentráciou 0,5 mg.dm-3.

Antioxidačná aktivita sa podľa autorov zvýšila preukazne vo všetkých selénom obohatených variantoch a jej najvyššia hodnota bola stanovená po aplikácii 1,0 mg.dm-3 Se (22,88 ± 3,90 % inhibície). „Na základe výsledkov vyplývajúcich z realizovaných experimentov navrhujeme fortifikovať pestovateľský substrát pre pestovanie hlivy ustricovitej s najvyšším obsahom biologicky aktívnych látok so selénom v koncentračnom rozpätí 0,5 až 1,0 mg.dm-3.“ 

Príspevok je súčasťou Študentskej vedeckej konferencie FZKI.

Vedecká konferencia študentov s medzinárodnou účasťou sa koná tradične, každoročne. V roku 2017 sa na nej zúčastnili študenti a doktorandi študijných programov FZKI všetkých troch študijných stupňov. Prihlásení účastníci boli rozdelení do troch sekcií: Záhradníctvo, Krajinárstvo a Krajinná a záhradná architektúra, ktoré zodpovedajú študijným odborom rozvíjaným na FZKI. Vedecká činnosť študentov patrí medzi dôležité aktivity fakulty. Pod vedením učiteľa je vytvorený priestor na aktívnu a samostatnú výskumnú prácu študenta, na osvojovanie si návykov a schopností pre experimentálnu činnosť. Táto činnosť prispieva k prehĺbeniu odbornej profilácie študentov vo všetkých stupňoch vzdelávania a predstavuje významnú a dnes prirodzenú súčasť vzdelávacieho procesu na vysokých školách.  

 

Zdroj informácií:

http://www.fzki.uniag.sk/sk/aktualne-informacie-reader/items/svk-fzki-2018/

Informácie prebrané zo zborníka Študentskej vedeckej konferencie FZKI 2017; (september 2018)

autori príspevku: Marcel Golian (SR) – Alžbeta Hegedüsová (SR) – Eva Szabová (SR)

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /LoggaWiggler/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky