Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Nové potraviny

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok: Nové potraviny

Nové potraviny sú potraviny alebo potravinové zložky, ktoré sa pred májom 1997 konzumovali v Európskej únii (EÚ) len zriedkavo alebo nikdy. Nové nariadenie o nových potravinách nariadenie (EÚ) 2015/2283) bolo prijaté 25. novembra 2015 Európskym parlamentom a Radou. Tieto nové pravidlá sa začnú v plnej miere uplatňovať od 1. januára 2018.

Čo sú to nové potraviny

Nové potraviny sú definované ako potraviny, ktoré neboli vo významnej miere konzumované v EÚ pred májom 1997 (keď prvé nariadenie o nových potravinách nadobudlo účinnosť). Môžu to byť novo vyvinuté inovatívne potraviny alebo potraviny vyrobené pomocou nových technológií a výrobných procesov, ako aj potraviny tradične konzumované mimo EÚ. Ako nové potraviny boli napríklad schválené olej z kamienkovca roľného (Buglossoides arvensis), bielkovina repky olejnej a olej zo semien koriandra.

Podľa nového nariadenia EÚ, medzi nové potraviny a nové zložky potravín patria potraviny alebo zložky, ktoré doteraz neboli používané pre ľudskú výživu vo významnom rozsahu v rámci spoločenstva a ktoré spadajú do nasledujúcich kategórií: potraviny s novou alebo zámerne modifikovanou primárnou molekulovou štruktúrou; potraviny pozostávajúce alebo izolované z mikroorganizmov, húb alebo rias; potraviny pozostávajúce alebo izolované z rastlín alebo zo zvierat, s výnimkou potravín získaných rozmnožovacími alebo chovnými metódami, ktoré sú dlhodobo považované za bezpečné; potraviny, u ktorých bol použitý doteraz nepoužitý výrobný proces, ktorý vedie k značným zmenám v zložení alebo štruktúre, ktoré majú následkom toho ovplyvnenú výživovú hodnotu, metabolizmus alebo zvýšenú hladinu nežiaducich látok.

Ilustračný obrázok: Riasy
Povolené nové potraviny zahŕňajú výrobky tradične konzumované v krajinách mimo EÚ ako semená šalvie hispánskej (s vysokým obsahom omega-3 mastných kyselín) a potraviny vyrábané s použitím najnovších technologických inovácií ako tepelne ošetrené mliečne výrobky fermentované baktériami Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964). Medzi iné príklady patrí „salatrim“ (nízkoenergetický tuk), olej z mikrorias bohatý na kyselinu dokozahexaénovú a ovocné šťavy ošetrené vysokým tlakom (ktoré sú príkladom potraviny vyrobenej novými výrobnými procesmi).

Úplný zoznam povolených nových potravín nájdete tu.

Príklady rôznych typov nových potravín:

  • nové procesy výroby potravín – chlieb, huby alebo mlieko ošetrené UV žiarením na zvýšenie obsahu vitamínu D;
  • nové zdroje živín – olej z mikrorias s kyselinou dokozahexaénovou (DHA);
  • poľnohospodárske výrobky z tretích krajín – napr. chia semená;
  • extrakty z rastlín – bielkovina repky.

Sardinka kalifornská, Chia semená

Nové nariadenie

Právne predpisy z roku 1997 o nových potravinách bolo nutné preskúmať s prihliadnutím na najnovší vedecký a technologický vývoj. Nové nariadenie o nových potravinách nariadenie (EÚ) 2015/2283) bolo prijaté 25. novembra 2015 Európskym parlamentom a Radou. Tieto nové pravidlá sa začnú v plnej miere uplatňovať od 1. januára 2018.

Novým právnym predpisom o nových potravinách sa zlepší účinnosť postup povoľovania, čím sa podporí inovácia v potravinovom sektore. Zaistí sa bezpečnosť európskych spotrebiteľov a súčasne sa rozšíri výber potravín, ktoré majú k dispozícii.

Všeobecné kritériá na definovanie nových potravín sa nemenia – nové potraviny sú potraviny a potravinové zložky, ktoré sa v EÚ nekonzumovali vo významnej miere pred 15. májom 1997 (t. j. pred nadobudnutím účinnosti aktuálneho nariadenia o nových potravinách).

Aké sú napríklad podmienky  používania nanomateriálov v nových potravinách?

Nanomateriály sú materiály vyrobené na úrovni atómov a molekúl. V novom nariadení sa špecifikuje, že na to, aby sa umelo vyrobené nanomateriály definované v nových právnych predpisoch mohli používať v potravinách, je potrebné ich povoliť ako novú potravinu. Ich bezpečnosť bude posudzovať Európsky úrad pre bezpečnosť potravín. Žiadatelia musia takisto preukázať, že na skúšanie umelo vyrobených nanomateriálov, pre ktoré žiadajú povolenie, sa použili najaktuálnejšie skúšobné metódy.

Hlavné zlepšenia nového nariadenia

Postup povoľovania sa zjednodušil, centralizoval a zahŕňa všeobecné povolenie. Európska komisia spracúva všetky žiadosti a udeľuje povolenia. Všetci prevádzkovatelia potravinárskych podnikov teda môžu umiestniť povolené nové potraviny na trh, pokiaľ sú splnené požiadavky na ich používanie a označovanie.

Hodnotenie bezpečnosti má vykonávať Úrad pre bezpečnosť potravín EFSA. Európska komisia konzultuje s EFSA žiadosti a vypracúva rozhodnutia o udelení povolenia na základe výsledku hodnotení EFSA.V zozname nových potravín Európskej únie budú uvedené všetky nové potraviny.

Pri tradičných potravinách z tretích krajín,  bude hodnotenie bezpečnosti rýchlejšie a primeranejšie, aby sa zjednodušilo obchodovanie. V novom nariadení sa zavádza zjednodušený hodnotiaci postup pre tradičné potraviny z tretích krajín, ktoré sú v EÚ novinkou. Ak možno preukázať, že dané tradičné potraviny sú overené a bezpečné a členské štáty EÚ alebo EFSA nevyjadria žiadne bezpečnostné obavy, dané tradičné potraviny môžu byť umiestnené na trh na základe oznámenia žiadateľa.

Európsky katalóg nových potravín

Katalóg nových potravín je neformálny nástroj IT, v ktorom sú uvedené výrobky živočíšneho a rastlinného pôvodu a iné látky, ktoré podliehajú nariadeniu o nových potravinách. Zakladá sa na informáciách o histórii konzumácie týchto výrobkov v členských štátoch EÚ. Nové technológie a inovácie pri výrobe potravín majú potenciá znižovať environmentálny vplyv výroby potravín, posilňovať bezpečnosť potravín a vytvárať prínosy pre spotrebiteľov.

Tieto inovačné potraviny môžu využiť ustanovenia o ochrane údajov, ktoré žiadateľovi umožňujú získať individuálne povolenie na umiestnenie nových potravín na trh. Ochrana údajov sa zakladá na novo vyvinutých vedeckých dôkazoch a údajoch, ktoré sú predmetom priemyselného vlastníctva a časovo sa obmedzuje na päť rokov.

Zoznam povolených nových potravín, ktoré sú určené na umiestnenie na trh

Úplný zoznam povolených nových potravín je dostupný na webovej stránke Európskej komisie vrátane:

  • povolení nových potravín jednotlivých členských štátov;
  • povolení nových potravín prostredníctvom rozhodnutí Komisie.

Okrem zoznamu povolených nových potravín sa tu tiež nachádza zoznam nových potravín, ktorých povolenie bolo zamietnuté na základe rozhodnutia Komisie.

Cieľom nového nariadenia je väčšie zjednodušenie, zrýchlenie a zefektívnenie postupu povoľovania nových potravín, aby sa inovatívne potraviny, ktoré sú bezpečné na konzumáciu, mohli rýchlejšie uviesť na trh. Ustanovenia o ochrane údajov okrem toho pomôžu chrániť záujmy spoločností, ktoré vyrábajú nové, inovatívne výrobky, a mali by takisto podporiť inovácie v potravinárskom sektore.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

Konkrétne zdroje týkajúce sa Slovenska nájdete na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR

Európska komisia: Novel Food

https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food_en

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5875_sk.htm

Novel Food Catalogue

Ilustračné obrázky: Leaflet

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky