Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Manažment a ochrana dunajských jeseterov

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto

Manažment a ochrana dunajských jeseterov (Danube sturgeons management and protection) je projekt, ktorým sa zaoberali pracovníci Botanického ústavu SAV na čele s Ladislavom Pekárikom ako zodpovedným riešiteľom. Riešenie projektu prebiehalo v dvoch rôznych etapách. V prvej etape, ktorá sa zamerala na overenie existencie habitatov v Dunaji, potrebných ku kompletizácii životného cyklu jesetera malého, prebiehal počas roka lovom jesetera malého veľkými sieťami. Bolo ulovených 11 jeseterov vhodných na označenie akustickými vysielačkami. Mobilným sledovaním akustického signálu boli lokalizované naznačené ryby. Ryby boli lokalizované v letnom období, čo znamená, že ide o potravové habitaty jesetera malého. Zároveň boli inštalované pevné datalogery v Štúrove, Radvani a Patinciach pre prípadné migrácie jeseterov. 

Koncom septembra a v októbri niektoré jesetery opustili potravové habitaty a odmigrovali na zimoviská, ktorých lokalizácia prebiehala v mesiacoch január a február. V decembri sa pokusne z brehu krátkodobo skrínovali niektoré dostupné potenciálne zimoviská. Na jednom z nich bol zachytený signál jedného jesetera. V rámci druhej etapy zameranej na overenie efektivity umelého vysadzovania jesetera malého bola označená časť násady jeseterov externými značkami a pokračoval ich monitoring viacerými spôsobmi. „Veľkými sieťami sa podarilo uloviť juvenilného jedinca jesetera malého, ktorý však nebol označený. Pri použití elektrického tralu sa nepodarilo žiadneho jedinca jesetera malého uloviť. Tieto metódy nám však poskytli významné údaje o ichtyofaune Dunaja v mediále, čiže v prúdnici,“ konštatovali tvorcovia projektu.   

Ladislav Pekárik ako zodpovedný riešiteľ sa tiež zaoberal mikrohabitatovými preferenciami sexuálnych a klonálnych foriem pĺžov rodu Cobitis v povodí Odry a Dunaja (Microhabitat use of sexual and Conal forms of loach fishes of the genus Cobitis (Cypriniformes) in Odra and Danube River basins). V rámci riešenia bilaterálneho projektu, ktorý bol zameraný na spoločný zber materiálu rýb a environmentálnych charakteristík ich výskytu, boli vykonané spoločné terénne zbery v Poľsku a na Slovensku, kde boli navštívené 3 lokality a boli zbierané informácie o distribúcii pĺžov v rámci mikrohabitatu. „Zároveň boli z každej zistenej ryby odobraté vzorky na presnú analýzu biotypu ryby. Nazbierané údaje poslúžia na analýzu rozdielov v preferenciách mikrohabitatov pri rôznych zastúpeniach jednotlivých biotypov pĺžov,“ opísali realizátori projektu v správe o činnosti organizácie SAV – Botanického ústavu.

 

Informácie

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixaby.com

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky