Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Adaptabilita vybraných druhov jedlých a liečivých húb a ich extenzívna kultivácia

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: huby; Pixabay.com /stevepb/

Prehľad najaktuálnejších poznatkov v problematike extenzívnej kultivácie jedlých a liečivých húb, ako aj ich uplatniteľnosti vo výžive ľudí prináša práca Adaptabilita vybraných druhov jedlých a liečivých húb a ich extenzívna kultivácia v podmienkach SPU v Nitre (The adaptability of selected species of edible and medicinal mushrooms and their extensive production in the conditions of SAU in Nitra) od autorov: Dávid Chmelár, Marcel Golian, Alžbeta Hegedűsová z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

V teoretickej časti autori sumarizujú poznatky o farmaceutickom a gastronomickom potenciáli vybraných druhov drevokazných húb, pričom v praktickej časti na základe získaných poznatkov overujú možnosti extenzívnej kultivácie húb v podmienkach ex situ Botanickej záhrady Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Založená experimentálna plocha bola navrhnutá a realizovaná v rámci rekultivácie nevyužívanej plochy ako rozšírenie Vzorkovnice zelenín pod správou Katedry zeleninárstva FZKI za účelom vytvorenia „zelenej exteriérovej učebne“ využiteľnej pre výučbu predmetov Špeciálne zeleninárstvo a Jedlé a liečivé huby. Plocha bola súčasne doplnená sortimentom vybraných koreninových, aromatických a liečivých trvácich rastlín s možnosťou využitia pre výučbu predmetu Koreninové a aromatické rastliny. Pokus overovania možnosti kultivácie vybraných druhov húb bol v plnom rozsahu založený.

„Na základe optického hodnotenia inokulovaných pňov možno konštatovať, že kolonizácia ušľachtilými hubami prebehla uspokojivo. Aktuálne sú inokulované pne v štádiu dormancie, pričom ich produkčný potenciál bude ďalej sledovaný. Sekundárnym cieľom práce bola participácia na tvorbe informačného webu určeného pre širokú verejnosť, ktorý je zameraný na tému ´Menej známe druhy zelenín, LAKR a jedlých húb: nové pestovateľské trendy v kontexte spolupráce V4 krajín´ pod záštitou International Visegrad Fund. Cieľ bol rovnako v plnom rozsahu splnený,“ uviedli autori práce.

Práca vyšla v Zborníku príspevkov Študentskej vedeckej konferencie Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Vedecká konferencia študentov s medzinárodnou účasťou sa koná tradične, každoročne. V roku 2017 sa na nej zúčastnili študenti a doktorandi študijných programov FZKI všetkých troch študijných stupňov. Prihlásení účastníci boli rozdelení do troch sekcií: Záhradníctvo, Krajinárstvo a Krajinná a záhradná architektúra, ktoré zodpovedajú študijným odborom rozvíjaným na FZKI. Vedecká činnosť študentov patrí medzi dôležité aktivity fakulty. Pod vedením učiteľa je vytvorený priestor na aktívnu a samostatnú výskumnú prácu študenta, na osvojovanie si návykov a schopností pre experimentálnu činnosť. Táto činnosť prispieva k prehĺbeniu odbornej profilácie študentov vo všetkých stupňoch vzdelávania a predstavuje významnú a dnes prirodzenú súčasť vzdelávacieho procesu na vysokých školách.  

 

Zdroj informácií:

http://www.fzki.uniag.sk/sk/aktualne-informacie-reader/items/svk-fzki-2018/

Informácie prebrané zo zborníka Študentskej vedeckej konferencie FZKI 2017; (september 2018)

autori príspevku: Dávid Chmelár (SR) – Marcel Golian (SR) – Alžbeta Hegedüsová (SK)

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /stevepb/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky