Výzva / celé Slovensko

Zelený vzdelávací fond 2022

Ilustrácia: Michaela Mašánová

Toto podujatie už prebehlo.

Cieľom Zeleného vzdelávacieho fondu je podporiť rozvoj environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety na území Slovenskej republiky prostredníctvom presadzovania princípov spoločnej zodpovednosti a priama podpora vybraných aktivít všeobecne prospešných pre oblasť podpory environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety.

Témy

V rámci výzvy je možné podať žiadosť na realizáciu aktivít zameraných na výchovno-vzdelávacie aktivity pre deti a mládež, verejnosť a pedagogických pracovníkov v troch činnostiach:

  • odpady a prechod na obehové hospodárstvo,
  • zmierňovanie a prispôsobovanie sa nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy,
  • podpora a ochrana biodiverzity.

Kto môže žiadať podporu

  • občianske združenia,
  • záujmové združenia právnických osôb,
  • nadácie a neziskové organizácie, ktoré majú vo svojich štatútoch, zakladacích alebo zriaďovacích listinách uvedený environmentálny účel ako jeden z účelov (cieľov činností) daného subjektu,
  • školy a školské zariadenia zriadené obcou, samosprávnym krajom alebo regionálnym úradom.

Na podporu je vyčlenených 155 000 eur, pričom žiadateľ je oprávnený podať iba jednu žiadosť v rámci akejkoľvek z oblastí a výzvy na dané činnosti nie je možné vzájomne kombinovať.

Maximálna výška žiadanej dotácie na jeden projekt je 5 000 eur s dodržaním podmienky minimálne 5-percentného spolufinancovania oprávnených nákladov zo strany žiadateľa.

Termín

Uzávierka termínu na predkladanie žiadostí je 07. 07. 2022.

Viac info

https://zelenyvzdelavacifond.sk/