Workshop /

registrácia|workshop|Meet and Code Award 2020


Toto podujatie už prebehlo.

Meet and Code 2020 a Meet and Code Award 2020

 

Meet and Code 2020

Cieľom medzinárodnej iniciatívy Meet and Code je predstaviť deťom a mladým ľuďom vo veku od 8 do 24 rokov nové technológie a kódovanie (programovanie). Podujatia majú byť navrhnuté tak, aby deťom a mladým ľuďom ukázali, koľko zábavy môže priniesť kódovanie a ako môže kódovanie pomôcť preniesť nápady priamo do života. Mali by sa naučiť, ako fungujú technológie a ako svet IT technológií ovplyvňuje náš každodenný život. Prostredníctvom skúmania širokej škály technológií, digitálnych tém a kreatívneho kódovania budú deti a mladí ľudia rozvíjať svoje digitálne zručnosti, tak potrebné v dnešnom svete.

Iniciatíva Meet and Code propaguje podujatia súvisiace s vedou, technikou a technológiami v kontexte a v období trvania Európskeho týždňa programovania – a to sumou grantu až do výšky 500 € na jedno podujatie. Okrem toho podporuje organizátorov zhromažďovať a zdieľať obsah a zdroje v knižnici inšpirácií iniciatívy Meet and Code Inspiration Library.

 

Cieľovou skupinou podujatí sú deti a mladí ľudia vo veku od 8 do 24 rokov, ktorí by mali byť uvedení do sveta technológií a programovania. Podujatia pre deti a mládež môžu naplánovať a spoluorganizovať rôzne skupiny občianskej spoločnosti alebo aktívni jednotlivci, sú napríklad školy, IT špecialisti, firmy alebo počítačové kluby.

 

O grant na realizáciu podujatia však môžu požiadať iba neštátne neziskové a charitatívne organizácie, napríklad združenia priateľov školy, združenia rodičov a učiteľov, občianske združenia, neziskové organizácie, atď.

 

Prihlášky: Nápady na podujatia môžu byť predložené iba cez online formulár na webovej stránke www.meet-and-code.org v termíne od 01.06.2020 do 10.09.2020. Organizácie môžu predložiť aj niekoľko rôznych nápadov na podujatia. Každý nápad na podujatie posudzuje miestny partner programu TechSoup. Najlepšie nápady na Slovensku dostanú finančnú podporu vo forme grantu až do výšky 400 €.

 

Meet and Code Award 2020


V roku 2020 predstavíme po tretí raz aj cenu v súťaži Meet and Code Award, aby sme ocenili mimoriadne úspešné nápady na podujatia. Zvýraznením tých najlepších príkladov chceme povzbudiť ostatných, aby prišli s ešte lepšími nápadmi. Pretože digitálne vzdelávanie sa týka nás všetkých. A len vtedy, ak budeme spolupracovať, veci sa môžu zmeniť. Hľadáme najlepšie nápady v štyroch kategóriách a celkového víťaza hlasovania verejnosti.

Kategórie súťaže Meet and Code Award
Päť kategórií súťaže Meet and Code Award 2019 sú prepojené s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja (Sustainable
Development Goals, ďalej ako SDG). Iniciatíva Meet and Code hľadá také podujatia, ktoré prispievajú k týmto cieľom a kombinujú ich s myšlienkami IT a kódovania.

 

1. Dievčatá v IT (Girls do IT)
Téma rovnakých príležitostí a rodovej rovnosti hrá v dnešnej spoločnosti dôležitú úlohu. Cieľom tejto kategórie je pomôcť odstrániť rodové rozdiely v oblasti IT a kódovania. Hľadáme kreatívne podujatia, ktoré narúšajú rodové stereotypy a
posilňujú pozíciu dievčat v téme kódovania. Vhodnými príklady podujatí v tejto kategórii by mohli byť „Robotics for girls“ alebo „Code like a girl with Snap!“.

 
2. Rôznorodosť (Diversity)
Život je o rozmanitosti. Len rôznorodý a inkluzívny svet môže zabezpečiť našu budúcnosť. V kategórii „Rôznorodosť“ (Diversity) hľadáme najlepšie nápady na podujatia, ktoré budú inšpirovať deti a mladých ľudí. Ale nielen pre svet IT a kódovania, ale aj pre svet s rovnakými príležitosťami a uznaním. Znamená to rozmanitosť kultúrneho, náboženského a etnického pôvodu, veku, pohlavia, sexuálnej orientácie, rodovej identity alebo prejavu, mentálnych a fyzických schopností a rôznych životných a pracovných podmienok. Môžu napríklad osloviť mladistvých väzňov alebo sa zamerať na využívanie IT pre ľudí s poruchami zraku a sluchu.

 
3. Kódovanie pre planétu (Code for the Planet)
Vedeli ste, že včely môžete sledovať pomocou moderných technológií? Hľadáme hackathony, noci kódovania alebo iné
podujatia, ktoré kombinujú kódovanie a akcie pre planétu. Všetky kódovacie podujatia, ktoré zlepšujú vzdelávanie o zmene klímy zvyšovaním povedomia o tejto téme, sú cenným prínosom pre cieľ 13 SDG. Udalosti v tejto kategórii by sa mohli napríklad zaoberať meraním znečistenia ovzdušia alebo nástrojmi energetickej účinnosti.
 

4. Komunita (Community)
Miestna komunita je bezpečná sieť pre svojich ľudí. Podujatia v tejto kategórii berú do úvahy miestne aspekty a zvyky a premýšľajú o špecifických potrebách komunity. Tieto podujatia by mali spájať ľudí s rovnakými cieľmi, myšlienkami, záujmami a blízkymi susedmi prostredníctvom vášne „stretávať sa a kódovať“. Počas podujatí v tejto kategórii by ste mohli napríklad pracovať na vhodnej platforme, ktorá reaguje na potreby vašej komunity.

 

5. Programovanie pre Európu (Code for Europe)
Spolupráca je extrémne dôležitá, najmä pokiaľ ide o prekonanie ťažkostí a výziev spojených s digitalizáciou EÚ. Úzko súvisí s cieľom OSN pre trvalo udržateľný rozvoj č. 17 – Partnerstvá pre ciele. Táto kategória sa snaží začať cezhraničnú spoluprácu medzi organizáciami a spojiť deti z rôznych prostredí a lokalít prostredníctvom podujatí Meet and Code. Akcie v tejto kategórii zahŕňajú bezpečné a zodpovedné používanie online médií; skúmanie spôsobov, ako spojiť deti a mládež rôznych národností; riešenie dezinformácií a boj proti falošným správam (fake news) a kreatívne riešenia, ktoré sa zaoberajú súčasnými digitálnymi výzvami v celej Európe.

 
 
Máte záujem zúčastniť sa súťaže Meet and Code Award 2020?
Krok 1: Registrácia
Počas registrácie návrhu na podujatie sa môžete rozhodnúť zapojiť sa aj do súťaže Meet and Code Award 2020. Vyberte si účasť iba v hlasovaní verejnosti alebo si pridajte aj jednu kategóriu, ktorá najlepšie zodpovedá obsahu vášho podujatia.

 

Aká je cena v súťaži Meet and Code Award?

Pozvánka na záverečné podujatie Meet and Code Award a udeľovanie finančnej odmeny

Najlepšie tri podujatia v každej kategórii, ako aj prvé tri podujatia podľa verejného hlasovania, sa stávajú finalistami súťaže Meet and Code Award 2020. Dvaja zástupcovia každej neziskovej organizácie, ktorá zorganizovala podujatie finalistov, budú pozvaní na záverečné víkendové podujatie Meet and Code Award. Uskutoční sa začiatkom roka 2021 v Európe.

Každému z piatich víťazných podujatí bude vyplatená finančná odmena vo výške 2 000 €.

 

Registrácia

Viac informácií Meet and Code

Viac informácií Meet and Code Award