Výzva / celé Slovensko

Národná podnikateľská cena za životné prostredie v SR 2021


Toto podujatie už prebehlo.

V Európskej únii sa už od roku 1987 koná súťaž o Európsku podnikateľskú cenu za životné prostredie (European Business Awards for the Environment – EBAE).

Súťaž je príležitosťou pre celospoločenské uznanie podnikateľských subjektov, ktoré v súlade s princípmi udržateľného rozvoja svojimi politikami, praktikami a procesmi prispievajú k ekonomickému a sociálnemu rozvoju za súčasného znižovania negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Z iniciatívy ASPEK – Asociácie priemyselnej ekológie na Slovensku sa súťaž o Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie v SR (NPC) konala prvýkrát v roku 2007. Národná súťaž umožnila slovenským subjektom zapojenie do medzinárodnej súťaže EBAE a ich pozitívnu propagáciu v európskom priestore. 

Cieľ súťaže

  • podpora aktivít podnikateľských subjektov, ktoré si uvedomujú svoju zodpovednosť voči súčasným, ale aj budúcim generáciám a svojimi činmi výrazne prispievajú k znižovaniu negatívnych vplyvov na životné prostredie,
  • súťaž má podporiť záujem o aktivity, zamerané na udržateľný rozvoj a propagáciu subjektov, ktorých správanie predstavuje výrazný progres a prínos pre hospodársky a spoločenský rozvoj bez ujmy na životnom prostredí a prírodných zdrojoch,
  • NPC 2021 (8. ročník) vyhlasuje ASPEK – Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku, ktorá je administrátorom súťaže a zároveň zabezpečuje funkciu národného koordinátora vo vzťahu k európskej súťaži,
  • národná súťaž má rovnaké kategórie a kritériá ako súťaž o európske podnikateľské ceny za životné prostredie EBAE, s ktorou je kompatibilná, účastníci národnej súťaže, umiestnení na popredných miestach, budú mať možnosť uchádzať sa o postup do európskej súťaže.

Kategórie pre rok 2021

  • Manažment
  • Produkty a služby
  • Proces
  • Medzinárodná spolupráca
  • Podnikanie a biodiverzita

Termín

Uzávierka prihlášok do súťaže: 15. 9. 2021

Viac info

Prihláška https://www.aspek.sk/wp-content/uploads/2021/05/Prihlaska_NPC_2021_web.pdf

Propozície https://www.aspek.sk/wp-content/uploads/2021/05/Propozicie-NPC-2021_web.pdf

https://www.aspek.sk/