Seminár / Bratislava

Medicamenta nova 2023

Vedci uskutočňujú výskum v laboratóriu. Zdroj: iStockphoto.com

Toto podujatie už prebehlo.

Srdečne Vás pozývame na 39. seminár MEDICAMENTA NOVA na tému Biologická liečba v terapii vybraných ochorení.

Kedy a kde sa seminár uskutoční

Seminár sa bude konať 26. januára 2023 od 14.00 hod. v Ladzianskeho posluchárni LF UK, Sasinkova ul. č. 2., Bratislava a aj online cez MS Teams.

Program

Úvodné slovo – Wawruch M.
Percepcia rizika biologických liekov. Aká je implementácia poznatkov do bežnej klinickej praxe SR – Kriška M., Laššánová M., Tisoňová J.
Využitie RNA inhibície v liečbe dyslipidémie – Čaprnda M.
Remisia astmy a biologická liečba – Laššán Š., Laššánová M.
Aktuálne možnosti terapie vlhkej formy vekom podmienenej degenerácie makuly inhibítormi cievneho endotelového rastového faktora – Kusenda P.
Nové lieky – Hudecová K. K.
Záverečné slovo – Mušková M.

Organizátormi semináru sú:
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LF UK
Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská farmakologická spoločnosť
Slovenská spoločnosť klinickej farmakológie
Slovenská lekárnická komora
Katedra klinickej farmakológie LF SZU
Slovenská spoločnosť pre hodnotenie zdravotníckych technológií

Seminár sa bude konať pod záštitou:

dekana Lekárskej fakulty UK, Prof. MUDr. Juraja Šteňa, DrSc., IFAANS a prezidenta SLS, Dr.h.c . Prof. MUDr. Jána Brezu, DrSc., MHA, MPH

Viac info

https://uniba.sk/spravodajsky-portal/detail-aktuality/back_to_page/lekarska-fakulta/article/medicamentanova-2023/