Konferencia / celé Slovensko

Ľudia a spoločnosť v čase pandémie

Koláž s formami prevencie proti koronavírusu. Zdroj: iStockphoto.com

Toto podujatie už prebehlo.

Aktualizované (19.4.2021)

Program – People and Society in Times of the Pandemic (sav.sk)

On-line konferencia sa uskutoční na platforme ZOOM v utorok 20. apríla 2021 od 9:00 (čakáreň na ZOOMe bude otvorená od 8:45).

Okrem hlavného programu v anglickom jazyku bude konferencia prebiehať aj v štyroch paralelných sekciách v slovenčine:

  • Sekcia 1: Politika v čase pandémie
  • Sekcia 2: Generačné a rodové aspekty pandémie
  • Sekcia 3: Konšpirácie, nepodložené presvedčenia a pocit ohrozenia
  • Sekcia 4: Každodennosť a voľný čas

Sociologický ústav SAV a Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV usporiadajú multidisciplinárnu on-line konferenciu venovanú všetkým aspektom dopadov pandémie ochorenia Covid-19 na spoločnosť a jednotlivca.

Celosvetová pandémia a s ňou spojené epidemiologické opatrenia sú bezprecedentným okamihom, ktorý zásadne zasahuje nielen do každodenného života jednotlivcov, ale i do vývoja jednotlivých oblastí spoločenského života a základných spoločenských štruktúr. V takýchto chvíľach narastá význam spoločenských a humanitných vied, ktoré môžu svojou analýzou poskytnúť dôležité odpovede na aktuálne problémy. Súčasná kríza je pre vedu obrovskou výzvou, ale i príležitosťou pre ďalší rozvoj.

Ambíciou konferencie bude sprostredkovanie vedeckých poznatkov súvisiacich s epidémiou nielen užšej vedeckej komunite, ale i širšej slovenskej verejnosti. Príspevky by mali byť zamerané na aktuálne poznanie analyzujúce dopad pandémie na spoločnosť a jednotlivca. Ďalšou dôležitou dimenziou konferencie bude analýza historických analógií a skúseností s podobnými situáciami. Prioritným zámerom konferencie je predstaviť empirické poznatky, ktoré sa týkajú slovenských reálií, ale konferencia je otvorená i pre zahraničné analýzy a teoretické príspevky.

S čím sa môžem zapojiť

Vítané sú príspevky z rozličných oblastí spoločenských a humanitných vied, predovšetkým zo sociológie, psychológie, etnológie, sociálnej antropológie, histórie, ekonómie, politológie, pedagogiky, právnej vedy ako i ďalších vedných disciplín.

Príspevky na konferencii môžu byť prednesené v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.

Názov príspevku a abstrakt (v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku) v rozsahu maximálne 1000 znakov (aj s medzerami, bez zoznamu literatúry), kontaktné údaje a pracovisko posielajte do 6. apríla 2021 na adresu xenia-daniela.poslon@savba.sk.

Program konferencie bude zverejnený 12. apríla 2021.

Termín konferencie

20. apríl 2021

Dĺžka príspevku: 15 minút, možnosť prezentovať zdieľaním vlastnej obrazovky (prezentácie v programoch Power Point, Word, Adobe Reader a pod.).

Z konferencie bude publikovaný zborník abstraktov a video záznam.

Programový výbor konferencie: Miloslav Bahna, Barbara Lášticová, Robert Klobucký
Organizačný výbor konferencie: Marianna Mrva, Xenia Daniela Poslon

Viac info

http://sociologia.sav.sk/podujatia.php?id=3180

https://www.facebook.com/events/253823069781653